Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Konsultacijos dėl ES ekologinio žemės ūkio politikos persvarstymo

Konsultacijos dėl ES ekologinio žemės ūkio politikos persvarstymo

Konsultacijos
Konsultacijos dėl ES ekologinio žemės ūkio politikos persvarstymo

Pavadinimas

Viešos konsultacijos dėl ES ekologinio žemės ūkio politikos persvarstymo

 

Politikos sritis

Žemės ūkis

 

Tikslinės grupės

Konsultacijose kviečiami dalyvauti visi piliečiai, organizacijos ir valdžios institucijos, kuriems svarbus ekologinio žemės ūkio politikos persvarstymas.

 

Konsultacijų laikotarpis

2013-01-15 – 2013-04-10

 

Konsultacijų tikslas

Pagrindinė informacija apie ekologinį ūkininkavimą Europos Sąjungoje

Ekologinis ūkininkavimas ir jo produktai ES žemės ūkiui svarbūs ekonominiu požiūriu. Jie gali tapti į rinką orientuota alternatyva ūkininkams, norintiems tenkinti didėjančią kokybiškų produktų, kuriuos gaminant tausojama aplinka, paklausą.

Pagal bendrąją žemės ūkio politiką ekologinė gamyba remiama ES lėšomis, politinėmis priemonėmis ir teisės aktais. Tai daroma siekiant didinti vartotojų pasitikėjimą ir sudaryti sąžiningos konkurencijos sąlygas 27 ES šalių ekologiškų produktų gamintojams. Ekologinės gamybos taisyklės nustatytos Tarybos reglamente Nr. 834/2007 ir Komisijos reglamente Nr. 889/2008.

Ekologiniam ūkininkavimui skirta palyginti nedidelė ES naudojamų žemės ūkio naudmenų dalis – apie 5 proc. Tačiau nuolat didėjanti paklausa skatina šio sektoriaus plėtrą. Ar tebesitęsiant ekonomikos krizei tendencija rinktis aplinką labiau tausojantį gyvenimo būdą ir vartoti daugiau ekologiškų produktų išliks?

Klausimai, dėl kurių konsultuojamasi

Per šias konsultacijas Europos Komisija norėtų sužinoti jūsų nuomonę apie tai, kaip būtų geriausia plėtoti ekologinį ūkininkavimą.

Pagrindiniai klausimai:

  • Teisinio pagrindo supaprastinimas, kartu užtikrinant, kad standartai išliktų aukšti
  • Genetiškai modifikuotų augalų ir ekologinio ūkininkavimo sambūvis
  • Ekologinių produktų kontrolės sistemų ir prekybos tvarkos tobulinimas
  • Naujų ženklinimo taisyklių poveikis (visų pirma privalomu tapusio Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipo poveikis. Ar juo pažymėti ekologiniai produktai labiau krenta į akis?)

Kiti klausimai:

  • Veiksmų planas. 2004 m. Europos Komisija pateikė ekologinio ūkininkavimo Europoje plėtojimo veiksmų planą. Tai buvo postūmis sektoriui. Šios konsultacijos suteikia progą pasiteirauti visuomenės, ar nėra sričių, kuriose reikėtų parengti naują veiksmų planą.
  • Priežiūra. Kad sektorius vystytųsi, būtina jame užtikrinti sąžiningumą. Neseniai nustatyti sukčiavimo atvejai rodo, kad būtina sugriežtinti priežiūrą ir atkakliau reikalauti, kad būtų laikomasi taisyklių.
  • Importas. Siekiant reguliuoti didėjantį tarptautinės prekybos ekologiniais produktais srautą, nustatytas importo režimas. Ši rinka sparčiai kinta, todėl būtina pašalinti trūkumus ir taip užtikrinti sklandžią prekybą ekologiniais produktais ateityje.

Taip pat žr. Europos Komisijos pateiktą dabartinių ekologinio ūkininkavimo taisyklių taikymo ataskaitą.

 

Kaip teikti nuomonę

Laukiame piliečių, organizacijų ir valdžios institucijų nuomonių.

Prašome atsakyti į šio internetinio klausimyno klausimus. Klausimyne apžvelgiami įvairūs ekologinio ūkininkavimo aspektai. Jei turite mažiau nei 15 minučių, galite pasirinkti atsakyti tik į privalomus klausimus.

Internete užpildę klausimyną spauskite mygtuką „Siųsti“. Kol jo nepaspausite, klausimynas nebus išsiųstas.

Šios konsultacijos anonimiškos. Kiekvienam atsakymui bus suteiktas atsitiktinis tvarkymo numeris, kad nebūtų renkami jokie techniniai dalyvių tapatybę atskleidžiantys duomenys. Duomenų valdytojas patvirtina, kad pirmiau pateikta informacija teisinga, ir užtikrina, kad bus naudojama rezultatų visuma, todėl atskiros atsakymų kategorijos respondentų tapatybės nustatyti nebus galima.

Atsakymai į internetinio klausimyno klausimus nebus skelbiami, išskyrus atsakingos tarnybos (žr. toliau) gautas papildomas nuomones. Jos bus skelbiamos šioje svetainėje, nebent būtų gautas prašymas to nedaryti.

 
 

Klausimynas

>> Internetinis klausimynas

 

Svarbi informacija

LKalba

Savo atsakymą galite rašyti bet kuria oficialiąja ES kalba, tačiau mums būtų paprasčiau perskaityti ir išnagrinėti atsakymus, jei jie būtų parašyti anglų kalba arba jei atsiųstumėte bent jų santrauką anglų kalba.

Europos skaidrumo registras

Skaidrumo dėlei organizacijos raginamos viešai paskelbti su jų veikla susijusią informaciją – užsiregistruoti Skaidrumo registre ir įsipareigoti laikytis jo elgesio kodekso. Neužsiregistravusių organizacijų atsakymai bus skelbiami atskirai nuo užsiregistravusiųjų.

Atsakomybės apribojimas

Atkreipkite dėmesį, kad šis dokumentas parengtas siekiant tik informuoti ir konsultuotis. Jis nėra priimtas ar kokiu nors kitu būdu patvirtintas Europos Komisijos ir neturi būti laikomas Europos Komisijos darbuotojų nuomone. Jame Komisija jokiais būdais nepateikia savo išankstinės nuomonės aptariamais klausimais. Europos Komisija negarantuoja pateiktos informacijos tikslumo ir neatsako už jokį galimą jos panaudojimą.

  

Pagrindiniai dokumentai

ES reglamentai dėl ekologinio ūkininkavimo

Europos Komisijos ataskaita Parlamentui ir Tarybai apie Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo taikymą

Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 9 (2012) „Ekologinių produktų gamybai, perdirbimui, paskirstymui ir importui taikomos kontrolės sistemos auditas“

2004 m. Europos ekologinio ūkininkavimo veiksmų planas

Ekologiniam ūkininkavimui skirta interneto svetainė

 

Kontaktiniai duomenys

Atsakinga tarnyba:

Europos Komisija
Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas
Skyrius H3 (Ekologinis ūkininkavimas)

 

E. paštas:

agri-organic-consultation@ec.europa.eu

 

Pašto adresas:

Rue de la Loi 130
B-1049 Bruxelles
Belgique

 

Per šias konsultacijas gautų nuomonių skaičius

44846 + 1450

 

Rodyti nuomones

 

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai

Šiomis viešomis konsultacijomis suinteresuotosioms šalims ir piliečiams suteikiama galimybė ankstyvuoju politikos formavimo etapu pateikti Europos Komisijai savo pastabas. Komisijos tarnybos konsultacijų rezultatus paskelbs viešai šioje svetainėje.

 

Asmens duomenų apsauga