Maatalous ja maaseudun kehittäminen

Kuuleminen luonnonmukaista maataloutta koskevan EU-politiikan tarkistamisesta

Kuuleminen luonnonmukaista maataloutta koskevan EU-politiikan tarkistamisesta

Kuulemismenettely
Kuuleminen luonnonmukaista maataloutta koskevan EU-politiikan tarkistamisesta

Otsikko

Luonnonmukaista maataloutta koskevan EU-politiikan tarkistaminen – Julkinen kuuleminen

 

Politiikan ala

Maatalous

 

Kohderyhmät

Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset, organisaatiot ja viranomaiset, joita luonnonmukaista maataloutta koskevan EU-politiikan tarkistaminen koskee.

 

Kuulemisen kesto

15.1.2013–10.4.2013

 

Kuulemisen tavoite

Luonnonmukainen maatalous EU:ssa – taustaa

Luonnonmukaisella maataloudella ja tuotannolla on huomattava taloudellinen merkitys EU:n maataloudessa. Ne tarjoavat markkinasuuntautuneen vaihtoehdon sellaisille maataloustuottajille, jotka haluavat vastata korkealaatuisten, ympäristöystävällisten maataloustuotteiden kasvavaan kysyntään.

Yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa luonnonmukaista maataloustuotantoa tuetaan EU:n rahoituksen, toimintapolitiikkojen ja lainsäädännön avulla. EU-politiikan tavoitteena on lujittaa kuluttajien luottamusta ja luoda tasapuoliset kilpailuedellytykset luonnonmukaisille maataloustuottajille kaikissa EU:n 27 jäsenmaassa. Luonnonmukaista tuotantoa koskevat säännöt on määritetty neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 ja komission asetuksessa (EY) N:o 889/2008.

Luonnonmukaisen tuotannon osuus EU:n käytössä olevasta maatalousmaasta on suhteellisen pieni, noin 5 prosenttia. Alan kehitystä vauhdittaa kuitenkin kasvava kuluttajakysyntä. Nykyisen taloudellisen taantuman yhteydessä jää vielä nähtäväksi, pyrkivätkö kuluttajat edelleen siirtymään kohti kestävämpää elämäntapaa ja siten kasvattamaan luonnonmukaisten tuotteiden kulutustaan.

Kuulemisessa tarkasteltavat asiat

Kuulemisen avulla komissio haluaa selvittää eri osapuolten näkemyksiä siitä, miten luonnonmukaista maataloutta voitaisiin parhaiten kehittää.

Keskeiset kysymykset:

  • lainsäädäntökehyksen yksinkertaistaminen vesittämättä kuitenkaan standardejadown
  • muuntogeenisten viljelykasvien ja luonnonmukaisten viljelykasvien rinnakkaiselo
  • luonnonmukaisten tuotteiden paremmat valvontajärjestelmät ja kauppajärjestelyt
  • uusien merkintäsääntöjen vaikutukset (erityisesti nykyinen velvoite käyttää EU:n luomutunnusta kaikissa EU:ssa tuotetuissa luonnonmukaisissa tuotteissa – onko luomutunnus lisännyt luonnonmukaisten tuotteiden näkyvyyttä?).

Muut kysymykset:

  • Toimintasuunnitelma: Komissio julkisti vuonna 2004 luonnonmukaisen maatalouden kehittämistä EU:ssa koskevan toimintasuunnitelman, joka on vauhdittanut alan kehitystä. Käsillä olevassa kuulemisessa on tilaisuus kuulla näkemyksiä myös siitä, millä aloilla tarvitaan mahdollisesti uutta toimintasuunnitelmaa.
  • Valvonta: Tuotannon luonnonmukaisuuden takaaminen on keskeisen tärkeää alan kehittämisen kannalta. Äskettäisten petostapausten valossa näyttäisi siltä, että valvontaa ja sääntöjen täytäntöönpanoa on tiukennettava.
  • Tuonti: Luonnonmukaisten tuotteiden kasvavaa kansainvälistä kauppaa säännellään tuontijärjestelmän avulla. Koska markkinat kehittyvät nopeasti, on puututtava järjestelmässä havaittuihin puutteisiin, jotta voitaisiin varmistaa luomutuotteiden sujuva kauppa tulevaisuudessa.

Ks. myös komission kertomus luonnonmukaista tuotantoa koskevien nykyisten sääntöjen soveltamisesta.

 

Kuulemiseen osallistuminen

Kuulemiseen voivat osallistua niin yksityishenkilöt, organisaatiot (yritykset, järjestöt yms.) kuin viranomaisetkin.

Osallistu kuulemiseen verkkokyselyyn. Kyselyn avulla selvitetään tarvetta luomutuotantoon liittyvien seikkojen uudelleentarkasteluun ja EU-politiikan tarkistamiseen. Jos sinulla on aikaa enintään 15 minuuttia, voit halutessasi vastata ainoastaan pakollisiin kysymyksiin.

Kun olet täyttänyt kyselylomakkeen, napsauta ”Lähetä”. Vastauksesi lähetetään vasta tämän jälkeen.

Kysely tehdään nimettömänä. Kullekin vastaukselle annetaan satunnainen käsittelynumero, eikä vastaajien teknisiä tunnistetietoja kerätä. Rekisterinpitäjä vahvistaa, että edellä olevat tiedot pitävät paikkansa ja takaa, että kyselyn tuloksia käytetään koosteena, eikä yksittäisiä vastaajia ole mahdollista tunnistaa eri vastausosioissa.

Kyselyyn saatuja vastauksia ei julkaista, lukuun ottamatta kyselystä vastaavalle yksikölle (ks. alla) lähetettyjä täydentäviä kommentteja. Nämä kommentit julkaistaan tällä sivustolla, ellei toisin erikseen pyydetä.

 
 

Kyselylomak

>> Verkkokysely

 

Tärkeää

Kieli

Voit vastata millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Huomaa, että vastaamalla englanniksi helpotat vastausten käsittelyä ja analysointia. Toivomme, että laatisit vastauksistasi ainakin tiivistelmän englanniksi.

Euroopan avoimuusrekisteri

Avoimuuden varmistamiseksi organisaatioita pyydetään antamaan asiaankuuluvat tiedot itsestään rekisteröitymällä Euroopan avoimuusrekisteriin. Samalla niiden on sitouduttava noudattamaan rekisterin sääntöjä. Rekisteröitymättömien organisaatioiden vastaukset julkaistaan erillään rekisteröityneiden organisaatioiden vastauksista.

Vastuuvapauslauseke

Tämä asiakirja on laadittu ainoastaan tiedonkeruuta ja kuulemista varten. Euroopan komissio ei ole antanut tai hyväksynyt sitä millään tavalla eikä sen voida katsoa edustavan komission yksiköiden kantaa. Asiakirja ei miltään osin ennakoi komission kantaa siinä käsiteltyihin asioihin. Euroopan komissio ei takaa annettujen tietojen paikkansapitävyyttä eikä hyväksy vastuuta tietojen käytöstä.

  

Tausta-asiakirjat

Luonnonmukaista maataloutta koskevat EU-asetukset

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamisesta

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus N:o 9 (2012) ”Luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoa, jalostusta, jakelua ja tuontia koskevan valvontajärjestelmän tarkastus”

Luonnonmukaista maataloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma (2004)

Luonnonmukaista tuotantoa koskeva sivusto

 

Yhteystiedot

Kuulemisesta vastaava yksikkö:

Euroopan komissio
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto
Yksikkö H.3. – Luonnonmukainen maatalous

 

Sähköposti:

agri-organic-consultation@ec.europa.eu

 

Postiosoite:

Rue de la Loi 130
B-1049 Bryssel
Belgia

 

Kuulemiseen annettujen vastausten lukumäärä

44846 + 1450

 

Katso vastaukset

 

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet

Tässä julkisessa kuulemisessa eri sidosryhmät ja kansalaiset voivat esittää näkemyksiään komissiolle politiikan valmistelun alkuvaiheessa. Kuulemisen tulokset julkaistaan tällä verkkosivustolla.

 

Henkilötietojen suojaaminen