Põllumajandus ja maaelu areng

Euroopa mahepõllumajanduse alase poliitika läbivaatamine

Euroopa mahepõllumajanduse alase poliitika läbivaatamine

Konsultatsioonid
Euroopa mahepõllumajanduse alase poliitika läbivaatamine

Pealkiri

Euroopa mahepõllumajanduse alase poliitika läbivaatamine – avalik konsultatsioon

 

Poliitikavaldkond

Põllumajandus

 

Sihtrühmad

Konsultatsiooni raames on oodatud oma panust andma kõik kodanikud, organisatsioonid ja riigiasutused, kes on seotud Euroopa mahepõllumajanduse alase poliitika läbivaatamisega.

 

Konsultatsiooni kestus

15/01/2013 – 10/04/2013

 

Konsultatsiooni eesmärk

Taustteave – mahepõllumajandus ELis

Mahepõllumajandus ja -tootmine on ELi põllumajanduses majanduslikult olulised. Nad võivad pakkuda turule orienteeritud alternatiivi nende põllumajandustootjate jaoks, kes tahavad reageerida suurenevale nõudlusele kvaliteetsete ökotoodete järele.

Ühise põllumajanduspoliitika raames toetatakse mahepõllumajanduslikku tootmist Euroopa finantsabi, poliitika ja õigusaktide vahendusel. Sellise lähenemise eesmärk on tugevdada tarbijausaldust ning luua tingimused õiglasele konkurentsile 27 ELi liikmesriigi mahetootjate seas. Mahetootmise eeskirjad on sätestatud nõukogu määrusega nr 834/2007 ja komisjoni määrusega nr 889/2008.

Mahepõllumajandus hõlmab suhteliselt väikest osa ELis kasutuselolevast põllumajandusmaast (umbes 5%), kuid sektoris valitseb järjest kasvav nõudlus. Kas tarbijad liiguvad praeguses majanduslikus madalseisus säästvama elulaadi ning suurema mahetoodete tarbimise suunas?

Konsultatsiooni teemad

Euroopa Komisjon soovib käesoleva konsultatsiooni raames saada teada, milline oleks teie arvates parim moodus mahepõllumajanduse arendamiseks.

Põhiküsimused:

  • õigusraamistiku lihtsustamine, tagades samas, et nõuded jääksid rangeks
  • geneetiliselt muundatud põllukultuuride kooseksisteerimine mahepõllumajandusega
  • parem mahetoodete kontrollsüsteem ja kauplemise kord
  • uute märgistamiseeskirjade toime (kas nüüdsest kohustuslik Euroopa logo kasutamine kõigil ELis toodetud mahetoodetel on konkreetselt muutnud mahetooted nähtavamaks)

Muud küsimused:

  • Tegevuskava – 2004. aastal algatas komisjon Euroopa mahepõllumajanduse arendamise tegevuskava asjaomase sektori täiendavaks stimuleerimiseks. Käesolev konsultatsioon on samuti võimalus küsida avalikkuse arvamust valdkondade kohta, kus uus tegevuskava võib olla vajalik.
  • Kontroll – sektori arendamiseks on hädavajalik tagada selle terviklikkus. Mõned hiljutised pettusejuhtumid näitavad vajadust tugevdada kontrolli ning rakendada eeskirju rangemalt.
  • Import – mahetoodete kasvava rahvusvahelise kaubanduse reguleerimiseks on kehtestatud impordikord. Turu kiire arengu tõttu tuleb tegeleda ka puudustega, et tagada mahetoodete kauplemise ladus toimimine tulevikus.

Tutvuge ka komisjoni aruandega kehtivate eeskirjade kohaldamise kohta mahepõllumajanduses.

 

Kuidas esitada oma seisukohti

Kodanike, organisatsioonide ja ametiasutuste esitatud seisukohad on teretulnud.

Konsultatsioonis osalemiseks täitke palun veebipõhine küsimustik. Küsimustik annab võimaluse vaadata läbi mahepõllumajandusega seotud küsimused. Kui teil on aega vähem kui 15 minutit, võite vastata ainult nn kohustuslikele küsimustele.

Pärast veebipõhise küsimustiku täitmist, klõpsake nupul „Saada”. Vastasel juhul vastuseid ei saadeta.

Konsultatsioon on anonüümne. Igale vastusele antakse juhuslik töötlemisnumber, et vältida osalejate tehnilise tuvastamise võimalust. Andmete töötleja kinnitab eespool esitatud teabe õigsust ja tagab tulemuste kasutamise kokkuvõtlikul kujul, mis ei võimalda individuaalsete vastajate tuvastamist vastusekategooria piires.

Veebipõhise küsimustiku vastuseid ei avaldata, välja arvatud täiendav tagasiside, mis on esitatud asjaomasele vastutavale talitusele (vt allpool). Tagasiside avaldatakse käesoleval veebisaidil (välja arvatud juhul, kui on selgesõnaliselt väljendatud soovi seda mitte teha).

 
 

Vaadake küsimustikku

>> Veebipõhine küsimustik

 

Oluline teave

Keel

Võite esitada oma seisukohad mis tahes ELi ametlikus keeles. Kuid analüüsi tõhustamiseks ning kõigile vastustele lihtsa juurdepääsu võimaldamiseks oleme tänulikud, kui esitate vastused inglise keeles või kui see ei ole võimalik, siis vähemalt teete ingliskeelse kokkuvõtte.

Euroopa läbipaistvusregister

Läbipaistvuse huvides palutakse ettevõtetel esitada avalikkusele enda kohta teavet registreerudes läbipaistvusregistris ning allkirjastades asjaomase käitumisjuhendi. Kui organisatsioon ei ole end registreerinud, avaldatakse tema vastused registreeritud organisatsioonidest eraldi.

Vastutuse välistamine

Võtke palun arvesse, et asjaomane dokument on koostatud ainult teavitamise ja konsulteerimise eesmärgil. Euroopa Komisjon ei ole seda vastu võtnud ega heaks kiitnud ning dokumenti ei tuleks käsitleda komisjoni töötajate seisukohtade kajastajana. See ei mõjuta ega kujuta endast mingil moel komisjoni seisukohti käsitletavates küsimustes. Euroopa Komisjon ei taga esitatud teabe õigsust ega vastuta selle kasutamise eest.

  

Taustadokumendid

Mahepõllumajandust käsitlevad ELi määrused

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule mahepõllumajanduslikku tootmist ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 kohaldamise kohta

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 9 (2012) – Mahepõllumajanduslike toodete tootmise, töötlemise, turustamise ja impordi kontrollsüsteemi audit

2004 Euroopa mahepõllumajanduse tegevuskava

Mahepõllumajanduse veebisait

 

Kontaktandmed

Vastutav talitus:

Euroopa Komisjon
Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat
Üksus H3 - mahepõllumajandus

 

E-posti aadress:

agri-organic-consultation@ec.europa.eu

 

Postiaadress:

Rue de la Loi 130
B-1049 Brussels
Belgium

 

Konsultatsiooni käigus laekunud vastuste arv

44846 + 1450

 

Vaadake laekunud vastuseid

 

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud

Käesoleva avaliku konsultatsiooni vahendusel saavad sidusrühmad ja kodanikud esitada komisjonile oma seisukohad poliitika kujundamise varases etapis. Komisjoni talitused avaldavad konsultatsiooni tulemused siinsel veebisaidil.

 

Isikuandmete kaitse