Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία

Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία

Διαβουλεύσεις
Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία

Τίτλος

Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία – Δημόσια διαβούλευση

 

Τομέας πολιτικής

Γεωργία

 

Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες, οι οργανισμοί και οι δημόσιες αρχές που ενδιαφέρονται για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής σχετικά με τη βιολογική γεωργία καλούνται να συμμετάσχουν σ'αυτή τη διαβούλευση.

 

Περίοδος διαβούλευσης

15/01/2013 – 10/04/2013

 

5. Στόχος της διαβούλευσης

Ιστορικό – Η βιολογική καλλιέργεια στην ΕΕ

Η βιολογική γεωργία και η παραγωγή βιολογικών προϊόντων επηρεάζουν σημαντικά τον γεωργικό τομέα της ΕΕ. Μπορούν να εξασφαλίσουν μια εναλλακτική και προσανατολισμένη στην αγορά επιλογή για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων οι οποίοι επιθυμούν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, η βιολογική παραγωγή στηρίζεται με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, πολιτικές και νομοθεσίες. Στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, με ταυτόχρονη δημιουργία συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών βιολογικών προϊόντων στις 27 χώρες της ΕΕ. Οι κανόνες που διέπουν τη βιολογική παραγωγή καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής.

Η βιολογική γεωργία αφορά ένα σχετικά μικρό μέρος των καλλιεργούμενων γεωργικών εκτάσεων -περίπου το 5%- αλλά η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα αυξάνεται συνεχώς. Γεννάται όμως το ερώτημα: με τις συνθήκες της σημερινής οικονομικής ύφεσης, οι καταναλωτές θα εξακολουθήσουν να στρέφονται προς ένα βιωσιμότερο μοντέλο ζωής καταναλώνοντας όλο και περισσότερα βιολογικά προϊόντα;

Θέματα που θίγει η διαβούλευση

Σ’ αυτή τη διαβούλευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε τη γνώμη σας σχετικά με το πώς μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα η βιολογική γεωργία.

Σημαντικά θέματα

  • απλούστευση του νομικού πλαισίου με ταυτόχρονη εξασφάλιση ενισχυμένων προτύπων
  • συνύπαρξη γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤΟ) καλλιεργειών και βιολογικής γεωργίας
  • βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και του εμπορικού καθεστώτος για τα βιολογικά προϊόντα
  • συνέπειες των νέων κανόνων επισήμανσης (ιδίως η υποχρεωτική πλέον χρήση του ευρωπαϊκού λογότυπου για όλα τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ – συμβάλλει ο συγκεκριμένος λογότυπος στην καλύτερη προβολή των βιολογικών προϊόντων;)

Άλλα θέματα

  • Σχέδιο δράσης: το 2004, η Επιτροπή ξεκίνησε την εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη, το οποίο έδωσε νέα ώθηση στον τομέα. Η διαβούλευση αυτή δίνει την ευκαιρία να ζητηθεί η γνώμη του κοινού σχετικά με τομείς για τους οποίους χρειάζεται ενδεχομένως ένα νέο σχέδιο δράσης.
  • Έλεγχοι: για την ανάπτυξη του τομέα, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο των ελέγχων. Ορισμένες πρόσφατες περιπτώσεις απάτης καθιστούν εμφανή την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων και αυστηρότερης εφαρμογής των κανόνων.
  • Εισαγωγές: έχει θεσπιστεί καθεστώς εισαγωγής για να ρυθμίζονται οι αυξανόμενες διεθνείς εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των βιολογικών προϊόντων. Λόγω της ταχείας ανάπτυξης της αγοράς αυτής, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εμπορίου βιολογικών προϊόντων στο μέλλον.

Βλέπε επίσης: Έκθεση της Επιτροπής – Εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων για τη βιολογική γεωργία.

 

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

Δεχόμαστε παρατηρήσεις από πολίτες, οργανισμούς και δημόσιες αρχές.

Για να συμμετάσχετε στη διαβούλευση αυτή, σας καλούμε να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο προτείνει αναθεώρηση θεμάτων που σχετίζονται με τη βιολογική γεωργία. Εάν μπορείτε να διαθέσετε λιγότερα από 15 λεπτά, απαντήστε μόνο στις υποχρεωτικές ερωτήσεις.

Αφού συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, θα σας ζητηθεί να πατήσετε το πλήκτρο "Υποβολή". Το ερωτηματολόγιο υποβάλλεται μόλις πατήσετε αυτό το πλήκτρο.

Η διαβούλευση είναι ανώνυμη. Όλες οι απαντήσεις θα λάβουν τυχαία επιλεγμένο αριθμό επεξεργασίας, έτσι ώστε να μην συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του αποστολέα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων βεβαιώνει ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι σωστές και εγγυάται ότι τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν συγκεντρωτικά, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των ατόμων που συμμετείχαν στη διαβούλευση για κάθε κατηγορία απαντήσεων.

Οι απαντήσεις στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο δεν δημοσιεύονται, εκτός από τις συμπληρωματικές απαντήσεις που λαμβάνει η αρμόδια υπηρεσία (βλέπε παρακάτω). Τέτοιες απαντήσεις θα δημοσιεύονται σ’ αυτήν την ιστοσελίδα, εκτός εάν ζητήσετε ρητά να μην τις δημοσιεύσουμε.

 
 

Δείτε το ερωτηματολόγιο

>> Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο

 

Σημαντικές πληροφορίες

Γλώσσα

Μπορείτε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Ωστόσο, για να μας διευκολύνετε στην ανάλυσή μας και στην πρόσβαση σε όλες τις απαντήσεις, σας παρακαλούμε να τις υποβάλετε στα αγγλικά ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, να επισυνάψετε τουλάχιστον περίληψη στα αγγλικά.

Ευρωπαϊκό μητρώο διαφάνειας

Για λόγους διαφάνειας, καλούνται οι φορείς ή οργανισμοί να δημοσιοποιούν κάθε πληροφορία που τους αφορά, μέσω της καταχώρισής τους στο Μητρώο Διαφάνειας και της αποδοχής του κώδικα δεοντολογίας του. Οι απαντήσεις των οργανισμών που δεν έχουν καταχωριστεί δημοσιεύονται χωριστά από τις απαντήσεις των καταχωρισμένων οργανισμών.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Έχετε υπόψη σας ότι αυτό το έγγραφο συντάχθηκε μόνο για λόγους πληροφόρησης και διαβούλευσης. Δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν πρέπει να θεωρείται ότι εκφράζει τις απόψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής. Με κανένα τρόπο δεν προκαθορίζει ούτε προαναγγέλλει τη θέση της Επιτροπής ως προς τα θέματα στα οποία αναφέρεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εγγυάται την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών, ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του παρόντος.

  

Background documents

Κανονισμοί της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων

Ειδική έκθεση αριθ. 9 (2012) του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου – Έλεγχος των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή βιολογικών προϊόντων

Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης του 2004 για τη βιολογική γεωργία

Ιστότοπος Βιολογικής Γεωργίας

 

Επικοινωνία

Αρμόδια υπηρεσία:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Unit H.3 - Organic farming

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

agri-organic-consultation@ec.europa.eu

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Rue de la Loi 130
B-1049 Βρυξέλλες
BΒέλγιο

 

Αριθμός απαντήσεων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης

44846 + 1450

 

Προβολή των παρατηρήσεων

 

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα στάδια

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση θα προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους και στους πολίτες να δώσουν στοιχεία στην Επιτροπή σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας κατάρτισης της πολιτικής. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα της διαβούλευσης σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων