Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Høring om revisionen af EU's politik for økologisk landbrug

Høring om revisionen af EU's politik for økologisk landbrug

Høringer
Høring om revisionen af EU's politik for økologisk landbrug

Titel

Revision af EU's politik for økologisk landbrug - offentlig høring

 

Politikområde

Landbrug

 

Målgrupper

Alle borgere, organisationer og offentlige myndigheder, der har interesse i revisionen af EU's politik om økologisk landbrug, er velkomne til at deltage i denne høring.

 

Høringsperiode

15/01/2013 – 10/04/2013

 

Formål med høringen

Baggrund - økologisk landbrug i EU

Økologisk landbrug og produktion spiller en vigtig økonomisk rolle for EU's landbrug. Det er et markedsorienteret alternativ for landbrugsproducenter, som gerne vil imødekomme den stigende efterspørgsel efter miljøvenlige kvalitetsprodukter.

EU støtter økologisk produktion finansielt, politisk og juridisk som led i den fælles landbrugspolitik. Tanken er at øge forbrugernes tillid og samtidig skabe betingelserne for fair konkurrence mellem økologiske producenter i de 27 EU-lande. Reglerne for økologisk produktion er fastsat i Rådets forordning nr. 834/2007 og Kommissionens forordning nr. 889/2008.

Økologisk landbrug tegner sig for en forholdsvis lille del af EU's udnyttede landbrugsareal – ca. 5 % – men sektoren mærker stadig stigende efterspørgsel fra forbrugernes side. Spørgsmålet er, om forbrugerne fortsat vil vælge en mere bæredygtig livsstil og øge forbruget af økologiske produkter med den økonomiske lavkonjunktur, vi ser i øjeblikket?

Hvad handler høringen om

Europa-Kommissionen vil gerne vide, hvordan du mener, at vi bedst kan udvikle det økologiske landbrug.

Centrale spørgsmål:

  • Forenkling af lovgivningen – uden at standarderne udvandes.
  • Sameksistens mellem genetisk modificerede afgrøder og økologisk landbrug.
  • Bedre kontrolsystemer og handelsordninger for økologiske produkter
  • Virkning af de nye mærkningsregler (især den nu obligatoriske anvendelse af EU-logoet på alle økologiske produkter fra EU – har dette gjort økologiske produkter mere synlige?)

Andre spørgsmål:

  • Handlingsplan – i 2004 iværksatte Kommissionen en handlingsplan til fremme af økologisk landbrug i Europa, hvilket satte yderligere skub i sektoren. Denne høring er også en lejlighed til at indhente offentlighedens synspunkter på områder, hvor en ny handlingsplan kan blive nødvendig.
  • Kontrol – for at sikre sektorens udviklingsmuligheder er det vigtigt at garantere dens integritet. Nogle af de seneste tilfælde af svig viser, at det er nødvendigt at styrke kontrollen og håndhæve reglerne bedre.
  • Import – EU har indført en importordning for at regulere den voksende internationale handel med økologiske produkter. På grund af den hurtige udvikling på markedet skal udestående spørgsmål løses, så handelen med økologiske produkter kan fungere gnidningsløst i fremtiden.

Se også Kommissionens rapport anvendelse af de gældende bestemmelser for økologisk landbrug.

 

Sådan afgiver du dit bidrag

Vi modtager gerne bidrag fra borgere, organisationer og offentlige myndigheder.

Hvis du gerne vil deltage i høringen, bedes du udfylde spørgeskemaet på nettet. Spørgsmålene vedrører revisionen af EU's politik for økologisk landbrug på forskellige områder. Hvis du har mindre end 15 minutter til rådighed, kan du vælge kun at besvare obligatoriske spørgsmål.

Når du har udfyldt spørgeskemaet online, klikker du på "Send". Først da indsendes din besvarelse af spørgeskemaet.

Høringen er anonym. Dit svar får et tilfældigt løbenummer som eneste tekniske identifikation. Den registeransvarlige kontrollerer, at oplysningerne er korrekte, og at resultaterne kun behandles i sammenfattet form, så man ikke kan identificere de enkelte besvarelser i en svarkategori.

Dine svar på onlinespørgeskemaet vil ikke blive offentliggjort, bortset fra yderligere bidrag, som du sender direkte til den ansvarlige afdeling (se nedenfor). De vil blive offentliggjort her på websitet, medmindre du specifikt beder os om ikke at gøre det.

 
 

Gå til spørgeskema

>> Onlinespørgeskema

 

Vigtige oplysninger

Sprog

Du kan indsende dit bidrag på alle officielle EU-sprog. Men for at vi bedre kan læse og analysere bidragene, vil vi sætte pris på, at du svarer på engelsk – eller, hvis dette ikke er muligt, at du i det mindske kan vedlægge en sammenfatning på engelsk.

EU's åbenhedsregister

For at sikre åbenhed opfordres organisationerne til at give offentligheden den relevante information om sig selv ved at registrere sig i åbenhedsregisteret og skrive under på dets adfærdskodeks. Bidrag fra organisationer, der ikke er registreret, offentliggøres særskilt fra bidragene fra registrerede organisationer.

Ansvarsfraskrivelse

Bemærk, at dette dokument kun er udarbejdet med henblik på information og høring. Det er ikke vedtaget eller på anden måde godkendt af Europa-Kommissionen og skal ikke betragtes som repræsentativt for Kommissionens synspunkter. Det hverken foregriber eller giver udtryk for Kommissionens holdning til de emner, der er omfattet af høringen. Europa-Kommissionen garanterer ikke for nøjagtigheden af oplysningerne og påtager sig intet ansvar i forbindelse med brugen af dem.

  

Baggrundsdokumenter

EU-forordninger om økologisk landbrug

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

Særberetning nr. 9 (2012) fra Den Europæiske Revisionsret – Revision af ordningen for kontrol af fremstilling, forarbejdning, distribution og indførsel af økologiske produkter

EU's handlingsplan for økologisk landbrug fra 2004

Website om økologisk landbrug

 

Kontaktoplysninger

Ansvarlig afdeling:

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Kontor H3 - Økologisk landbrug

 

E-mail:

agri-organic-consultation@ec.europa.eu

 

Postadresse:

Rue de la Loi 130
B-1049 Bruxelles
Belgien

 

Antal høringssvar

44846 + 1450

 

Se bidragene

 

Resultater af høringen og næste skridt

Ved denne offentlige høring får berørte parter og borgere mulighed for at give deres mening til kende over for Kommissionen på et tidligt tidspunkt i udarbejdelsen af politikken. Kommissionen offentliggør resultaterne af høringen her på siden.

 

Beskyttelse af personoplysninger