Zemědělství a rozvoj venkova

Konzultace k přezkumu evropské politiky v oblasti ekologického zemědělství

Konzultace k přezkumu evropské politiky v oblasti ekologického zemědělství

Konzultace
Konzultace k přezkumu evropské politiky v oblasti ekologického zemědělství

Název

Přezkum evropské politiky v oblasti ekologického zemědělství – veřejná konzultace

 

Oblast politiky

Zemědělství

 

Cílové skupiny

Konzultace se mohou zúčastnit občané a zástupci organizací či orgánů veřejné správy, kterých se týká přezkum evropské politiky v oblasti ekologického zemědělství.

 

Doba trvání konzultace

15.1.2013 – 10.4.2013

 

Cíl konzultace

Souvislosti – ekologické zemědělství v EU

Ekologické zemědělství a ekologická produkce hrají důležitou ekonomickou úlohu v zemědělské krajině EU. Mohou totiž poskytnout tržně orientovanou alternativu pro ty zemědělské producenty, kteří chtějí reagovat na rostoucí poptávku po vysoce kvalitních, ekologických výrobcích.

V rámci společné zemědělské politiky je ekologická produkce podporována různými evropskými předpisy, opatřeními i finančními prostředky. Cílem tohoto přístupu je posílit důvěru spotřebitelů a zároveň vytvořit podmínky pro spravedlivou hospodářskou soutěž mezi ekologickými producenty v 27 zemích EU. Pravidla pro ekologickou produkci jsou stanovena v nařízení Rady č. 834/2007  a v nařízení Komise č. 889/2008.

Ekologické zemědělství se realizuje na relativně malé části zemědělsky využívané půdy v EU (zhruba 5 %). Jde však o dynamické odvětví, po jehož produktech je stále vyšší poptávka. Budou se spotřebitelé za současného hospodářského útlumu i nadále přiklánět k udržitelnějšímu životnímu stylu a k vyšší spotřebě ekologických produktů?

Otázky v této konzultaci

Evropská komise by prostřednictvím této konzultace ráda zjistila váš názor na to, jakým způsobem ekologické zemědělství co nejlépe rozvíjet.

Hlavní otázky:

  • zjednodušení právního rámce – za současného zachování úrovně norem
  • koexistence geneticky modifikovaných plodin s ekologickým zemědělstvím
  • lepší kontrolní systémy a obchodní dohody pro ekologické produkty
  • dopad nových pravidel pro označování (zejména nyní povinné používání evropského loga na všech ekologických výrobcích vyprodukovaných v EU – přispělo to ke zviditelnění ekologických produktů?)

Další otázky:

  • Akční plán – v roce 2004 zahájila Komise akční plán rozvoje ekologického zemědělství v Evropě, který tomuto odvětví poskytl další podněty. Tato konzultace umožňuje zjistit názory veřejnosti na ty oblasti, ve kterých by mohly být zapotřebí nový akční plán.
  • Kontroly – pro další rozvoj tohoto odvětví je důležité zajistit jeho důvěryhodnost. Několik nedávných případů podvodu ukazuje, že je potřeba posílit kontroly a lépe prosazovat pravidla.
  • Dovoz – byl zaveden dovozní režim, který by měl rostoucí mezinárodní obchod s ekologickými produkty regulovat. Vzhledem k rychlému tempu vývoje tohoto trhu a v zájmu zajištění hladké fungování obchodu s produkty ekologického zemědělství i v budoucnu je třeba řešit případné nedostatky.

Viz také – zpráva Komise – uplatňování stávajících pravidel ekologického zemědělství.

 

Jak zaslat příspěvek

Uvítáme příspěvky občanů, organizací a subjektů veřejného sektoru.

Konzultace se můžete zúčastnit tak, že vyplníte online dotazník. V dotazníku najdete otázky týkající se přezkumu politiky v oblasti ekologického zemědělství. Pokud máte méně než 15 minut, můžete odpovědět pouze na povinné otázky.

Jakmile elektronický dotazník vyplníte, zobrazí se možnost „Odeslat“. Dokud na „Odeslat“ nekliknete, dotazník se neodešle.

Tato konzultace je anonymní. Každé odpovědi je přiděleno náhodně zvolené číslo zpracování. Neshromažďují se tedy žádné technické údaje, které by identifikovaly respondenty. Správce údajů zaručuje, že výše uvedené informace odpovídají skutečnosti a že výsledky ankety budou využity v souhrnné formě neumožňující identifikaci osob, které se ankety zúčastnily jako respondenti.

Odpovědi z online dotazníku nebudou zveřejněny, kromě dodatečných příspěvků, jenž příslušný útvar obdrží (viz níže). Se souhlasem autora bude příspěvek zveřejněn na těchto stránkách (v opačném případě příspěvek zveřejněn nebude).

 
 

Zobrazit dotazník

>> Online dotazník

 

Důležité informace

Jazykové požadavky

Svůj příspěvek můžete zaslat v kterémkoli z úředních jazyků EU. K usnadnění analýzy a kvůli snadnějšímu přístupu ke všem příspěvkům bychom však uvítali, pokud byste svůj příspěvek mohli zaslat v angličtině. Jestliže to možné není, pošlete nám alespoň shrnutí v angličtině.

Evropský rejstřík transparentnosti

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti a poskytly tak údaje o sobě veřejnosti a aby se zavázaly k dodržování příslušného kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací budou zveřejněny odděleně od příspěvků organizací registrovaných.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Upozorňujeme, že tento dokument byl vypracován pouze pro informační a konzultační účely. Nebyl přijat ani nikterak schválen Evropskou komisí a neměl by být chápán tak, že reprezentuje názory zaměstnanců Komise. V žádném případě nepředstavuje stanovisko Komise k daným záležitostem a ani jej žádným způsobem nepředjímá. Evropská komise nezaručuje přesnost informací obsažených v tomto dokumentu ani nepřejímá jakoukoli zodpovědnost za jejich použití.

  

Referenční dokumenty

Nařízení EU o ekologickém zemědělství

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů

Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 9 (2012) – Audit kontrolního systému produkce, přípravy, distribuce a dovozu ekologických produktů

Evropský akční plán pro ekologické zemědělství 2004

Internetové stránky o ekologickém zemědělství

 

Kontaktní údaje

Odpovědný útvar:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Unit H.3 - Organic farming

 

E-mail:

agri-organic-consultation@ec.europa.eu

 

Poštovní adresa:

Rue de la Loi 130
B-1049 Brussels
Belgie

 

Počet obdržených příspěvků k této konzultaci

44846 + 1450

 

Zobrazit příspěvky

 

Výsledky konzultace a další kroky

Tato veřejná konzultace je pro zúčastněné subjekty i veřejnost příležitostí poskytnout Komisi podněty v rané fázi tvorby politiky. Výsledky této konzultace Komise zveřejní na této internetové stránce.

 

Ochrana osobních údajů