Земеделие и развитие на селските райони

Консултация относно преразглеждането на европейската политика за биологично селско стопанство

Консултация относно преразглеждането на европейската политика за биологично селско стопанство

Консултации
Консултация относно преразглеждането на европейската политика за биологично селско стопанство

Наименование

Преразглеждане на европейската политика за биологично селско стопанство – обществена консултация

 

Област на политиката

Селско стопанство

 

Целеви групи

Всички граждани, организации и обществени органи, които са засегнати от преразглеждането на европейската политика за биологично селско стопанство, са поканени да участват в консултацията.

 

Период на консултацията

15.1.2013 г. – 10.4.2013 г.

 

Цел на консултацията

Контекст — биологичното селско стопанство в ЕС

Биологичното селско стопанство и производство играят значителна икономическа роля в селското стопанство на ЕС. Те предоставят ориентирана към пазара алтернатива за селскостопанските производители, които желаят да отговорят на повишеното търсене на висококачествени и екологични продукти.

Съгласно Общата селскостопанска политика биологичното производство се подкрепя чрез европейска финансова помощ, политика и закони. Целта на този подход е да се повиши доверието на потребителите, като в същото време се създадат условия за лоялна конкуренция между биологичните производители в 27-те страни на ЕС. Правилата за биологичното производство са посочени в Регламент на Съвета № 834/2007  и в Регламент на Комисията № 889/2008.

Биологичното селско стопанство обхваща относително малка част от използваната селскостопанска площ в ЕС — около 5 % — но секторът се развива поради постоянно нарастващото потребителско търсене. При сегашния икономически застой ще продължат ли потребителите да се стремят към по-устойчив стил на живот и повишено потребление на биологични продукти?

Теми в консултацията

В тази консултация Европейската комисия се интересува от вашето мнение за това как най-добре да се развива биологичното селско стопанство.

Основни теми:

  • опростяване на законовата рамка — като същевременно се гарантира запазване на стандартите
  • едновременно съществуване на генетично модифицирани култури и биологично селско стопанство
  • по-добри системи за контрол и търговски споразумения за биологичните продукти
  • въздействие на новите правила за етикетиране (особено на задължителното сега използване на европейско лого върху всички произведени в ЕС биологични продукти — това довело ли е до повишена видимост на биологичните продукти?)

Други теми:

  • План за действие — през 2004 г. Комисията стартира план за действие за развитие на биологичното селско стопанство в Европа, което допълнително насърчи сектора. Тази консултация също е възможност за допитване до обществото относно области, в които може да е необходим нов план за действие.
  • Контрол — за развитието на сектора е от значение да се гарантира почтеност. Някои скорошни случаи на измами подсказват, че е необходимо контролът да се повиши, а правилата да се прилагат по-строго.
  • Внос — определен е режим на внос, чрез който да се регулира нарастващата международна търговия с биологични продукти. Поради бързите промени в развитието на пазара недостатъците трябва да се премахват, за да се осигури плавно функциониране на търговията с биологични продукти в бъдеще.

Вж. също доклад на Комисията относно прилагането на настоящите правила за биологично селско стопанство.

 

Как да изпратите вашите коментари и предложения

Приветстваме мнения и предложения от граждани, организации и публични органи.

За да участвате в консултацията, Ви приканваме да попълните онлайн въпросника. В него се съдържа преглед на въпросите, свързани с биологичното селско стопанство. Ако разполагате с по-малко от 15 минути, може да отговорите само на задължителните въпроси.

След като попълните онлайн въпросника, ще трябва да натиснете бутона „Submit“. Въпросникът няма да бъде изпратен преди да натиснете бутона.

Консултацията е анонимна. На всеки отговор ще бъде определен номер на случаен принцип, така че няма да се събират технически данни, идентифициращи участниците в консултацията. Администраторът на данните удостоверява точността на горната информация и гарантира, че резултатите ще се използват в обобщена форма, която няма да позволява идентифицирането на лицата в рамките на категория отговори.

Отговорите на онлайн въпросника няма да бъдат публикувани освен допълнителни коментари, получени от отговорните служби (вж. по-долу). Тези коментари ще бъдат публикувани на уебстраницата, освен ако специално не е поискано те да не се публикуват.

 
 

Разглеждане на въпросника

>> Онлайн въпросник

 

Важна информация

Език

Можете да изпращате вашите предложения и коментари на всеки официален език на ЕС. За да се улесни анализът и да се позволи лесен достъп до всички коментари, бихме се радвали, ако коментарът Ви е на английски език или, ако това е невъзможно, ако представите резюме на английски език.

Eвропейски регистър за прозрачност

В интерес на прозрачността организациите се приканват да предоставят на обществеността информация за себе си, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и приемат неговия Кодекс за добро поведение. Ако организацията не е регистрирана, коментарите и предложенията ѝ се публикуват отделно от тези на регистрираните организации.

Отказ от отговорност

Моля, имайте предвид, че този документ е съставен само с цел информация и консултация. Той не е приет или одобрен по друг начин от Европейската комисия и не следва да се счита за представителен за гледната точка на службите на Комисията. Той по никакъв начин не определя позицията на Комисията по повдигнатите въпроси, нито представлява официално съобщение за нея. Европейската комисия не гарантира точността на предоставената информация, нито поема отговорност за нейното използване.

 

Основни документи

Регламенти на ЕС относно биологичното селско стопанство

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти

Специален доклад № 9/2012 на Европейската сметна палата „Одит на системата за контрол върху производството, обработката, разпространението и вноса на биологични продукти“

Европейски план за действие относно биологичното селско стопанство от 2004г.

Уебсайт за биологичното земеделие

 

Координати за връзка

Отговорна служба:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Unit H.3 - Organic farming

 

Електронна поща:

agri-organic-consultation@ec.europa.eu

 

Пощенски адрес:

Rue de la Loi 130
B-1049 Brussels
Belgium

 

Брой получени коментари и предложения към това допитване

44846 + 1450

 

Разглеждане на коментарите и предложенията

 

Резултати от допитването и следващи стъпки

Тази обществена консултация предлага на заинтересованите лица и гражданите възможността да изпратят мненията си на Комисията на ранен етап от създаването на политика. Службите на Комисията ще публикуват резултатите от консултацията на този уебсайт.

 

Защита на личните данни