Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Doświadczenia z pierwszego roku stosowania zasad dotyczących obowiązków w zakresie zazieleniania w ramach systemu płatności bezpośrednich (wspólna polityka rolna)

Doświadczenia z pierwszego roku stosowania zasad dotyczących obowiązków w zakresie zazieleniania w ramach systemu płatności bezpośrednich (wspólna polityka rolna)

Konsultacje
Doświadczenia z pierwszego roku stosowania zasad dotyczących obowiązków w zakresie zazieleniania w ramach systemu płatności bezpośrednich (wspólna polityka rolna)

 

Obszar polityki – rolnictwo

Po nałożeniu na rolników obowiązków w zakresie „zazieleniania”, uzgodnionych w 2013 r. przez organy prawodawcze w ramach reformy WPR, a po raz pierwszy wprowadzonych w 2015 r., a także zgodnie z dążeniem Komisji do upraszczania, w miarę możliwości, środków polityki unijnej, Komisja (DG AGRI) przeprowadziła w okresie od 15 grudnia 2015 r. do 8 marca 2016 r. konsultacje społeczne w celu poznania opinii zainteresowanych stron na temat tego, jak zasady zazieleniania funkcjonowały w praktyce w pierwszym roku ich stosowania.

Konsultacje zbiegły się z opracowaniem szczegółowego dokumentu roboczego służb Komisji poświęconego temu, jak w 2015 r. wyglądało zastosowanie środków na rzecz zazieleniania. W dokumencie tym uwzględniono wyniki konsultacji, a w załączniku V do niego przedstawiono krótkie podsumowanie otrzymanych odpowiedzi.

 

Grupy docelowe

Komisja zapoznała się z opiniami rolników, administracji państw członkowskich, organizacji przedstawicielskich, organizacji pozarządowych na szczeblu unijnym i krajowym, a także przedstawicieli środowiska akademickiego, badaczy i innych zainteresowanych osób.

Biorąc pod uwagę zakres i poziom szczegółowości tej inicjatywy, konsultacje skierowane były w szczególności do specjalistów z branży i innych zainteresowanych stron posiadających dogłębną wiedzę lub praktyczne doświadczenie w zakresie zazieleniania.

 

Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania

Jak zapowiedziano w momencie ogłoszenia konsultacji, otrzymane odpowiedzi oraz dane respondenta zostały opublikowane w internecie, chyba że respondent przez kliknięcie na odpowiednie pole w kwestionariuszu sprzeciwił się publikacji swoich danych osobowych, powołując się na konieczność ochrony swoich uzasadnionych interesów.

W takim przypadku odpowiedzi zostały opublikowane anonimowo. Pozostałe odpowiedzi nie zostały opublikowane, ale ich treść została uwzględniona.

 

 

Zobacz odpowiedzi

Komisja zobowiązała się do opublikowania wszystkich odpowiedzi udzielonych w ramach konsultacji. Celem dokonania wyraźnego rozróżnienia pomiędzy odpowiedziami organizacji wymienionych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości a odpowiedziami wszystkich innych organizacji (zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 21 marca 2007 r.) odpowiedzi powinny być publikowane co najmniej w następujących kategoriach:

 

 

Cel konsultacji

Zebrane miały zostać opinie dotyczące doświadczeń z wykonywania obowiązków w zakresie zazieleniania w ramach systemu płatności bezpośrednich (wspólna polityka rolna), ustanowionych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 639/2014 i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 641/2014.

Szczególnie istotne były opinie dotyczące wdrażania zazieleniania, równych warunków działania (możliwości zarządzania gospodarstwami na równi z rolnikami z innych krajów UE), potencjału produkcyjnego i możliwych sposobów uproszczenia ram zazieleniania oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych z nimi związanych. Oczekiwano również pierwszych wrażeń respondentów na temat skutków zazieleniania.

Na podstawie odpowiedzi Komisja przeanalizuje między innymi możliwości zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla rolników i administracji krajowych, które to obciążenia wynikają z wdrożenia tych rozporządzeń, a także sprawdzi, które wymogi się pokrywają lub są niespójne i które wymogi można zmienić, nie zmieniając celów zazieleniania związanych z ochroną środowiska i należytym zarządzaniem finansami WPR.

Konsultacje były zgodne z oświadczeniem Komisji z dnia 2 kwietnia 2014 r. złożonym przy przyjęciu rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014 i zostały przeprowadzone w ramach i na potrzeby uproszczenia WPR (zob. poniżej).

 

Kontekst i tło

Rolnicy uprawnieni do płatności w ramach systemu płatności podstawowej lub systemu jednolitej płatności obszarowej muszą przestrzegać na wszystkich kwalifikujących się powierzchniach praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu. Te praktyki, które wykraczają poza zasadę wzajemnej zgodności, obejmują: dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych oraz przeznaczenie 5 proc. gruntów uprawnych na obszary proekologiczne (korzystne dla środowiska naturalnego). Rok 2015 jest pierwszym rokiem, w którym rolnicy mają wypełniać obowiązki związane z zazielenianiem.

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 określono podstawowe wymogi związane z zazielenianiem. Wspomniane rozporządzenie dokonuje rozróżnienia obowiązków w zakresie zazieleniania w zależności od specyficznej sytuacji w niektórych regionach krajów UE, od kategorii rolników i rodzaju gruntów rolnych. Rozporządzenie ustanawia wykaz rodzajów obszarów proekologicznych (np. elementy krajobrazu, strefy buforowe), pozostawiając władzom krajowym wybranie z wykazu rodzajów obszarów proekologicznych tych obszarów, które będą przedstawiać rolnikom do wyboru.

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 639/2014 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 641/2014 wyszczególniono niektóre parametry techniczne i ustalenia dotyczące wdrażania ram zazieleniania. Działania te obejmują m.in. kryteria/wymogi dotyczące kwalifikacji rodzajów obszarów proekologicznych (metody produkcji, limity wielkości, terminy itp.), podkategorie rodzajów elementów krajobrazu w obszarach proekologicznych (stawy, żywopłoty itp.), zasady co do tego, kiedy organy krajowe mogą wymagać lub zezwalać, aby rolnicy mieli wspólne obszary proekologiczne (regionalne, wspólne wdrażanie), sposób obliczania proporcji różnych upraw na potrzeby dywersyfikacji upraw, oraz wskazówki dla władz krajowych, jak obliczać wskaźnik trwałych użytków zielonych i co robić, kiedy stosunek ten zmniejsza się, osiągając niezadowalający poziom. Niektóre wymogi, zwłaszcza dotyczące obszarów proekologicznych, np. pewne ograniczenia nakładów, pozostawiono w gestii organów krajowych państw UE, by podejmowały decyzję w świetle swoich priorytetów i szczególnych uwarunkowań.

Przegląd wyborów państw członkowskich UE w ramach systemu płatności bezpośrednich na 2015 r. zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat wyborów krajowych w odniesieniu do obszarów proekologicznych.

Podczas przyjmowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014 Komisja wydała oświadczenie zobowiązujące ją samą do oceny doświadczeń związanych z wdrażaniem obowiązków dotyczących obszarów proekologicznych po pierwszym roku ich obowiązywania, skupiając się przede wszystkim na obciążeniach administracyjnych, uproszczeniu procedur, równych warunkach działania i potencjale produkcyjnym. Uproszczenie WPR zostało uznane za jeden z kluczowych priorytetów politycznych komisarza Hogana. Jest ono oparte na następujących trzech zasadach: uproszczenie powinno koncentrować się na korzyściach dla rolników i innych beneficjentów, na zmniejszeniu obciążeń administracyjnych dla władz krajowych i regionalnych oraz na utrzymaniu należytego zarządzania finansami WPR. Uproszczenie WPR jest procesem, który jest w trakcie realizacji.

 

Informacje dodatkowe: 

W jaki sposób odpowiedzi zostały udzielone

Odpowiedzi w ramach konsultacji udzielono za pomocą kwestionariusza internetowego. Ta metoda ułatwiła przetworzenie i analizę otrzymanych danych oraz zagwarantowała odpowiedni i przejrzysty przebieg konsultacji.

Niektóre pytania były obowiązkowe dla wszystkich respondentów. Jeśli chodzi o pozostałe pytania, respondenci mieli odpowiedzieć na te, które ich dotyczą. Szczególnie oczekiwane były konkretne przykłady konkretnych problemów.

Aby ograniczyć liczbę tłumaczeń i czas przetwarzania odpowiedzi, respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi, w miarę możliwości, w jednym z języków roboczych Komisji (najlepiej w języku angielskim).

 

Wymagania dotyczące organizacji:

Organizacje uczestniczące w badaniu poproszono o zarejestrowanie się w rejestrze UE służącym przejrzystości oraz przyjęcie związanego z nim kodeksu postępowania.

  • Osoby występujące w imieniu organizacji zarejestrowanych poproszono o podanie w kwestionariuszu nazwy i adresu swojej organizacji oraz numeru identyfikacyjnego w rejestrze. Ich uwagi zostały następnie potraktowane jako przedstawiające opinie danej organizacji.
  • Odpowiedzi organizacji niezarejestrowanych zostały opublikowane jako odpowiedzi osób prywatnych.

 

Dane kontaktowe

Odpowiedzialne służby: Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Adres pocztowy:

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział AGRI.D 2 Zazielenianie, Zasada Wzajemnej Zgodności i POSEI
Rue de la Loi 130
1049 Bruksela
Belgia

Adres e-mail: agri-greening@ec.europa.eu

 

Ochrona danych osobowych

Prosimy przeczytać informację prawną dotyczącą ochrony danych osobowych.

 

Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe respondentów i treść odpowiedzi.