Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

A közvetlen kifizetési rendszer keretében előírt kizöldítési követelmények alkalmazásának első évében szerzett tapasztalatok (közös agrárpolitika)

A közvetlen kifizetési rendszer keretében előírt kizöldítési követelmények alkalmazásának első évében szerzett tapasztalatok (közös agrárpolitika)

Konzultációk
A közvetlen kifizetési rendszer keretében előírt kizöldítési követelmények alkalmazásának első évében szerzett tapasztalatok (közös agrárpolitika)

 

Szakpolitika: mezőgazdaság

Az uniós társjogalkotók a közös agrárpolitika (KAP) 2013. évi reformja keretében döntést hoztak a gazdálkodókra vonatkozóan egyes kizöldítési (más néven: ökologizálási), vagyis a mezőgazdaság környezetbarátabbá tételét célzó követelmények bevezetéséről, amelyeket 2015-től kell alkalmazni. Ezt követően a Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatósága – az uniós szakpolitikák lehetőség szerinti egyszerűsítésére irányuló európai bizottsági törekvéssel összhangban – 2015. december 15. és 2016. március 8. között nyilvános konzultációt tartott az érdekelt felek körében arról, hogy az említett környezetvédelmi szabályok mennyire váltak be a gyakorlatban az alkalmazásuk első évében.

A konzultációval párhuzamosan és részben annak alapján részletes szolgálati munkadokumentum készült arról, hogyan alkalmazták az illetékesek ezeket a környezetvédelmi intézkedéseket 2015-ben. E dokumentum 5. mellékletében a Bizottság röviden összefoglalta a konzultáció során beérkezett válaszokat.

 

Célcsoportok

A Bizottság szándéka az volt, hogy megismerje a mezőgazdasági termelők, a tagállami hatóságok, az uniós és tagállami szintű érdekképviseleti szervek és nem kormányzati szervezetek, tudományos szakemberek/kutatók és egyéb érdekelt felek véleményét.

Tekintettel a kezdeményezés célterületére és szakmai jellegére, a konzultáció elsősorban a kizöldítés területén mélyreható ismeretekkel és/vagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakembereket és egyéb érintetteket célozta meg.

 

A konzultáció eredménye és a további lépések

A konzultáció elején közzétett felhívásunknak megfelelően a konzultáció során beérkezett összes választ és észrevételt közzétettük az interneten a válaszadó azonosító adataival együtt, kivéve ha a válaszadó – a kérdőíven a megfelelő rovatra kattintva – nem járult hozzá személyes adatainak nyilvánosságra hozatalához, mivel az megítélése szerint jogos érdekeinek sérelméhez vezetett volna.

Utóbbi esetben a válaszokat és észrevételeket anonimizált formában tettük közzé. Más hozzászólásokat nem tettünk közzé, de azok tartalmát figyelembe vettük.

 

 

Hozzászólások megtekintése

A Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy az általa meghirdetett nyilvános konzultációk során beérkezett hozzászólások mindegyikét közzéteszi honlapján. Annak érdekében, hogy – a Bizottság 2007. március 21-i közleményében foglaltakkal összhangban – jól elkülönüljenek egymástól az EU átláthatósági nyilvántartásában szereplő, illetve a nyilvántartásban nem szereplő szervezetek hozzászólásai, a beküldött válaszokat legalább az alábbi kategóriák szerinti bontásban kell közzétenni:

 

 

A konzultáció célja

A Bizottság képet akart kapni arról, hogy az érdekeltek milyen benyomásokat, tapasztalatokat szereztek a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben és a 641/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott, a közös agrárpolitika (KAP) szerinti közvetlen kifizetési rendszer keretében előírt kizöldítési követelmények teljesítése során.

A Bizottság számára kiemelt jelentőséggel bírtak a környezetbarát intézkedések bevezetésével, az egyenlő versenyfeltételekkel (azonos üzemvezetési feltételek a különböző uniós tagállamok mezőgazdasági termelői számára), a termelési potenciállal, valamint a kizöldítésre vonatkozó keretszabályozás egyszerűsítését és a szabályozással összefüggő adminisztratív terhek csökkentését célzó lehetséges megoldásokkal kapcsolatos vélemények. A konzultáció céljai közé tartozott az is, hogy a válaszadók megosszák a Bizottsággal a bevezetett környezetbarát intézkedések hatásaival kapcsolatos kezdeti tapasztalataikat.

A konzultáció során beérkezett válaszokat a Bizottság felhasználja a következő kérdések elemzéséhez: hogyan lehet csökkenteni azokat az adminisztratív terheket, amelyek a szóban forgó rendeletek végrehajtása miatt hárulnak a mezőgazdasági termelőkre és a tagállami hatóságokra; mely területeken van a követelmények között átfedés, illetve inkonzisztencia; és miként módosíthatók a követelmények anélkül, hogy a módosítás érintené a kizöldítés környezetvédelmi célkitűzéseit és a KAP területén a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást.

A konzultációra a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet elfogadását kísérő, 2014. április 2-i bizottsági nyilatkozat nyomán, a KAP egyszerűsítésére irányuló törekvés jegyében került sor (lásd alább).

 

Háttér-infomációk és előzmények

Az alaptámogatási rendszer vagy az egységes területalapú támogatási rendszer keretében támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek az összes támogatható hektárterületükön az éghajlat és a környezet számára kedvező termelési eljárásokat kell alkalmazniuk. A szóban forgó, a kölcsönös megfeleltetésen túlmutató eljárások többek között a következők: a növénytermesztés diverzifikálása, az állandó gyepterület fenntartása, valamint a szántóföld 5%-án ökológiai szempontból előnyös módszerek alkalmazása („ökológiai jelentőségű területek”). A mezőgazdasági termelőknek először 2015-ben kellett megfelelniük a kizöldítési kötelezettségeknek.

A kizöldítésre vonatkozó alapkövetelményeket az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg. Az említett rendelet különbséget tesz a kizöldítési követelmények között az uniós országok egyes régióira jellemző egyedi viszonyok, a mezőgazdasági termelők kategóriája és a mezőgazdasági terület típusa szerint. A rendelet megállapítja az ökológiai jelentőségű területek típusainak (tájképi jellegzetességek, védelmi sávok stb.) jegyzékét, ugyanakkor a nemzeti hatóságokra bízza, hogy a jegyzékből kiválasszák e területek azon típusait, amelyek közül az adott tagállam mezőgazdasági termelői választhatnak.

A 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és a 641/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet megállapít bizonyos műszaki paramétereket és végrehajtási előírásokat a kizöldítési keretszabályozásra vonatkozóan. Ezekhez tartoznak többek között a következők: az ökológiai jelentőségű területek típusainak (termelési módszerek, mérethatárok, határidők stb.) való megfelelésre vonatkozó kritériumok/követelmények, a „tájképi elemek” típus alkategóriái (tavak, sövények stb.), azon esetekre vonatkozó szabályok, amikor a nemzeti hatóságok megkövetelhetik, illetve megengedhetik, hogy a mezőgazdasági termelők közös ökológiai jelentőségű területekkel rendelkezzenek (regionális, együttes végrehajtás), a növénytermesztés diverzifikálásával összefüggésben a növénykultúrák részarányának kiszámítási módja, valamint a nemzeti hatóságok számára az állandó gyepterület arányának kiszámítási módja és a meghozandó lépések abban az esetben, ha ez az arány az elfogadható szint alá csökken. Bizonyos követelményekről, különösen az ökológiai jelentőségű területek tekintetében – például az alapanyagokra vonatkozó egyes korlátozásokról – az uniós tagállami hatóságok dönthetnek prioritásaik és egyedi helyzetük alapján.

A közvetlen kifizetési rendszer keretében az uniós tagállamok által hozott döntések összefoglalója részletes tájékoztatással szolgál a 2015. évre vonatkozóan az ökológiai jelentőségű területeket érintő tagállami döntésekről.

A 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet elfogadásakor a Bizottság nyilatkozatot tett közzé, amelyben elkötelezte magát, hogy az ökológiai jelentőségű területekkel kapcsolatos kötelezettség végrehajtásának első éve után értékeli a végrehajtással kapcsolatos tapasztalatokat, kiváltképp az adminisztratív terhek, az egyszerűsítési eljárások, az egyenlő versenyfeltételek, valamint a termelési potenciál tekintetében. Phil Hogan mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos az egyik legfontosabb feladatának a közös agrárpolitika egyszerűsítését tűzte ki, mégpedig a következőket szem előtt tartva: az egyszerűsítés során a hangsúlyt a gazdálkodók és az egyéb kedvezményezettek szempontjából előnyös lépések meghozatalára, a nemzeti és regionális hatóságokra nehezedő terhek csökkentésére, valamint a KAP-pal kapcsolatos hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra kell helyezni. A KAP egyszerűsítésének folyamata jelenleg is tart.

 

Emlékeztetőül: 

Hogyan lehetett a konzultációban részt venni?

A konzultáció résztvevőinek ki kellett tölteniük és be kellett nyújtaniuk az online konzultációs kérdőívet. A konzultáció online lebonyolítása elősegítette a beérkezett adatok feldolgozását és kielemzését, továbbá biztosította, hogy a konzultációs folyamat átláthatóan és tisztességesen menjen végbe.

Néhány kötelezően megválaszolandó kérdés kivételével a konzultáció résztvevői szabadon eldönthették, hogy mely kérdésekkel foglalkoznak – annak függvényében, hogy az adott terület vagy a felvetett probléma mennyire érinti őket. A Bizottság nagyra értékelte a válaszadók által az egyes kérdések kapcsán felhozott konkrét példákat.

A válaszadókat felkértük, hogy lehetőség szerint a Bizottság valamelyik munkanyelvén (azok közül is elsősorban angolul) töltsék ki a kérdőívet, hogy a hozzászólások lefordítása és feldolgozása minél kevesebb időt vegyen igénybe.

 

A szervezetekkel szemben támasztott követelmények:

Felkértük a konzultációban részt vevő szervezeteket, hogy regisztráljanak az EU átláthatósági nyilvántartásában, valamint fogadják el a nyilvántartottakra vonatkozó magatartási kódexet.

  • Felkértük az átláthatósági nyilvántartásban szereplő szervezeteket, hogy adják meg a kérdőíven a szervezetük nevét, címét és nyilvántartási azonosító számát annak érdekében, hogy a tőlük beérkező hozzászólást a szervezet véleményeként könyvelhessük el.
  • A nem regisztrált szervezetek hozzászólásait ugyanis az egyéni hozzászólások között tesszük – és tettük ez alkalommal is – közzé.

 

Elérhetőségi adatok

Felelős szervezeti egység: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság

Postacím:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Unit AGRI.D2 Greening, cross-compliance and POSEI
Rue de la Loi 130
1049 Bruxelles/Brussel
Belgium

E-mail-cím: agri-greening@ec.europa.eu

 

A személyes adatok védelme

Kérjük, olvassa el a személyes adatok védelmére vonatkozó jogi nyilatkozatot.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük, olvassa el egyedi adatvédelmi nyilatkozatunkat arról, hogyan kezeljük személyes adatait és a kérdésekre adott válaszait.