Poljoprivreda i ruralni razvoj

Iskustva iz prve godine primjene obveza ekologizacije u okviru programa izravnih plaćanja (zajednička poljoprivredna politika)

Iskustva iz prve godine primjene obveza ekologizacije u okviru programa izravnih plaćanja (zajednička poljoprivredna politika)

Savjetovanja
Iskustva iz prve godine primjene obveza ekologizacije u okviru programa izravnih plaćanja (zajednička poljoprivredna politika)

 

Područje politike – Poljoprivreda

Nakon što su suzakonodavci u okviru reforme ZPP-a 2013. uveli poljoprivrednicima određene obveze ekologizacije koje su se prvi puta primijenile u 2015. te u skladu sa željom Komisije da pojednostavi politike EU-a gdje god je to moguće, Komisija je (glavna uprava AGRI) od 15. prosinca 2015. do 8. ožujka 2016. održala savjetovanje kako bi od dionika dobila povratne informacije o tome kako su propisi o ekologizaciji provedeni u praksi tijekom prvih godinu dana.

Savjetovanje se poklopilo s izradom detaljnog radnog dokumenta službi Komisije o primjeni mjera ekologizacije u 2015. i dalo mu svoj doprinos, a kratki sažetak odgovora na to savjetovanje naveden je u Prilogu 5. radnog dokumenta službi Komisije.

 

Ciljne skupine

Tražila su se mišljenja poljoprivrednika, upravnih tijela država članica, predstavničkih organizacija i nevladinih organizacija na razini EU-a i na nacionalnoj razini, pripadnika sveučilišne zajednice / znanstvenika te zainteresirane javnosti.

S obzirom na opseg i razinu detaljnosti inicijative, ovo savjetovanje posebno je bilo usmjereno na stručnjake i ostale dionike s temeljitim znanjem i/ili praktičnim iskustvom u području ekologizacije.

 

Ishod savjetovanja i sljedeći koraci

Kao što je najavljeno prilikom početka savjetovanja, primljeni doprinosi i identitet sudionika objavljeni su na internetu, osim ako se sudionik protivio objavi osobnih podataka jer bi to naštetilo njegovim legitimnim interesima, što može naznačiti klikom na odgovarajuću kućicu u upitniku.

U tom je slučaju doprinos objavljen anonimno. Ostali doprinosi nisu objavljeni, ali uzeo se u obzir njihov sadržaj.

 

 

Prikaz doprinosa

Komisija se obvezala na objavu svih doprinosa koje primi u okviru svojih savjetovanjâ. Kako bi se jasno razlikovali doprinosi organizacija upisanih u registar transparentnosti EU-a od doprinosa svih ostalih organizacija (kako se zahtijeva komunikacijom Komisije od 21. ožujka 2007.), doprinosi bi se trebali objaviti barem u okviru sljedećih kategorija:

 

 

Cilj savjetovanja

Tražila su se mišljenja o iskustvima s provedbom obveza ekologizacije u okviru programa izravnih plaćanja u sklopu zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) koje su utvrđene u  Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 639/2014 i Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 641/2014.

Od posebnog interesa bila su mišljenja povezana s provedbom ekologizacije, jednakim uvjetima za sve (mogućnost upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima ravnopravno s poljoprivrednicima iz drugih država članica EU-a) i proizvodnim potencijalom te mišljenja o mogućim načinima pojednostavnjenja okvira ekologizacije i s njim povezanog administrativnog opterećenja. Isto tako očekivalo se prikupljanje prvih mišljenja ispitanika o učincima ekologizacije.

Odgovori će se upotrijebiti u analizi, koju će među ostalima provesti i Komisija, o mogućnostima smanjenja administrativnog opterećenja za poljoprivrednike i nacionalne uprave koje je posljedica provedbe tih uredbi; i/ili kada se zahtjevi preklapaju ili su nedosljedni; i moguće ih je izmijeniti bez utjecaja na ciljeve zaštite okoliša u okviru ekologizacije te na dobro financijsko upravljanje ZPP-om.

Ovaj postupak bio je odgovor na  izjavu Komisije od 2. travnja 2014. koja prati donošenje Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 te se provodio u okviru ZPP-a i kao doprinos pojednostavnjenju ZPP-a (vidi u nastavku).

 

Kontekst i popratne informacije

Poljoprivrednici koji imaju pravo na primanje plaćanja u okviru programa osnovnih plaćanja ili programa jedinstvenih plaćanja po površini dužni su se na svim svojim prihvatljivim površinama pridržavati praksi koje su korisne za okoliš i klimu. Prakse koje nadilaze višestruku sukladnost uključuju: raznolikost usjeva, održavanje trajnih travnjaka i odvajanje 5 % obradive površine za elemente koji su korisni za okoliš („ekološki značajne površine”.) Godina 2015. prva je godina u kojoj se poljoprivrednici moraju pridržavati obveza ekologizacije.

Osnovni zahtjevi u pogledu ekologizacije utvrđeni su u Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. Tom se Uredbom razlikuju obveze ekologizacije ovisno o konkretnoj situaciji u određenim regijama država članica EU-a, kategoriji poljoprivrednika i vrsti poljoprivrednog zemljišta. Uredbom se utvrđuje popis vrsta ekološki značajnih površina (npr. obilježja krajobraza, granični pojasevi), a nacionalnim tijelima prepušta se odabir onih vrsta površina s tog popisa koje će ponuditi svojim poljoprivrednicima.

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 639/2014 i Provedbenom uredbom (EU) br. 641/2014 točno se utvrđuju određeni tehnički parametri i pravila o provedbi okvira ekologizacije. Oni između ostalog uključuju kriterije/zahtjeve za kvalifikaciju vrsta ekološki značajnih površina (metode proizvodnje, ograničenja dimenzija, rokovi itd.), potkategorije ekološki značajne površine „obilježja krajobraza” (bare, živica itd.), pravila o tome kada nacionalna tijela mogu od poljoprivrednika zahtijevati ili im dozvoliti zajedničke ekološki značajne površine (regionalna, kolektivna provedba), kako izračunati udjele usjeva za raznolikost usjeva, te kako nacionalna tijela mogu izračunati omjer trajnih travnjaka i koje mjere trebaju poduzeti ako taj omjer padne ispod prihvatljive razine. Odluke o nekim zahtjevima, posebno o onima povezanima s ekološki značajnim površinama kao što su npr. određena ograničenja za unose, prepuštaju se nacionalnim tijelima država članica EU-a s obzirom na njihove prioritete i specifične okolnosti.

Sažetak odabira država članica EU-a u okviru programa izravnih plaćanja za 2015. sadržava detaljnije informacije o nacionalnim odabirima ekološki značajnih površina.

U trenutku donošenja Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 Komisija je objavila izjavu kojom se obvezala ocijeniti iskustva s provedbom obveze u pogledu ekološki značajnih površina nakon prve godine primjene, s posebnim osvrtom na administrativno opterećenje, pojednostavnjenje postupaka, jednake uvjete za sve i aspekte proizvodnog potencijala. Pojednostavnjenje ZPP-a određeno je kao jedan od ključnih političkih prioriteta povjerenika Hogana. Temelji se na sljedeća tri načela: pojednostavnjenje se treba usredotočiti na ono što koristi poljoprivrednicima i drugim korisnicima, na smanjenje administrativnog opterećenja za nacionalne i regionalne uprave te na održavanje dobrog financijskog upravljanja ZPP-om. Pojednostavnjenje ZPP-a neprekidan je postupak.

 

Za zapisnik: 

Kako se davao doprinos

Odgovori na savjetovanje dati su odgovaranjem na internetski upitnik. Taj postupak olakšao je obradu i analizu primljenih podataka te je osigurao pravedan i transparentan postupak savjetovanja.

Neka su pitanja bila obvezna za sve ispitanike. Od preostalih pitanja ispitanici su davali odgovore na ona koja se odnose na njih. Poželjno je bilo navesti konkretne primjere specifičnih problema.

Kako bi se skratilo vrijeme potrebno za prevođenje i obradu, ispitanike se pozvalo da po mogućnosti odgovore na jednom od radnih jezika Komisije (po mogućnosti na engleskom).

 

Zahtjevi za organizacije:

Organizacije koje su sudjelovale pozvalo se da se upišu u registar transparentnosti EU-a te da se pridržavaju njegova Kodeksa ponašanja.

  • Registrirane organizacije trebale su u upitniku navesti naziv i adresu svojih organizacija te identifikacijski broj u registru. Smatralo se da svojim doprinosom iznose stajalište svojih organizacija.
  • Podnesci neregistriranih organizacija objavljeni su kao doprinosi pojedinaca.

 

Podaci za kontakt

Nadležna služba: Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj

Poštanska adresa:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Unit AGRI.D2 Greening, cross-compliance and POSEI
Rue de la Loi 130
1049 Bruxelles
Belgija

E-pošta: agri-greening@ec.europa.eu

 

Zaštita osobnih podataka

Pročitajte pravnu obavijest o zaštiti osobnih podataka.

 

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Za informacije o postupanju s osobnim podacima i doprinosima pročitajte posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka.