Maatalous ja maaseudun kehittäminen

Yhteisen maatalouspolitiikan suorien tukien järjestelmän mukaiset viherryttämisvelvoitteet – ensimmäisen soveltamisvuoden kokemukset

Yhteisen maatalouspolitiikan suorien tukien järjestelmän mukaiset viherryttämisvelvoitteet – ensimmäisen soveltamisvuoden kokemukset

Kuulemismenettely
Yhteisen maatalouspolitiikan suorien tukien järjestelmän mukaiset viherryttämisvelvoitteet – ensimmäisen soveltamisvuoden kokemukset

 

Politiikan ala – Maatalous

Maanviljelijöille asetettiin tiettyjä viherryttämisvelvoitteita yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamisen yhteydessä vuonna 2013. Velvoitteita sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015. Euroopan komission maatalouden pääosasto järjesti 15.12.2015–8.3.2016 julkisen kuulemisen, jossa eri sidosryhmiltä pyydettiin palautetta velvoitteiden toimivuudesta ensimmäisen soveltamisvuoden aikana.

Komissiossa laadittiin kuulemisen kanssa samaan aikaan valmisteluasiakirjaa viherryttämistoimien täytäntöönpanosta vuonna 2015. Kuulemisen tulokset otettiin huomioon valmisteluasiakirjassa, ja tiivistelmä niistä sisällytettiin valmisteluasiakirjan liitteeseen 5.

 

Kohderyhmät

Mielipiteitä pyydettiin viljelijöiltä, jäsenvaltioiden hallinnoilta, EU:n ja kansallisen tason eri tahoja edustavilta järjestöiltä ja kansalaisjärjestöiltä, tutkijoilta ja muilta asiasta kiinnostuneilta.

Toimien soveltamisalan ja yksityiskohtaisuuden vuoksi kuulemisen kohderyhmänä olivat erityisesti alan ammattilaiset ja muut sidosryhmät, joilla on syvällistä tietämystä ja/tai käytännön kokemusta viherryttämisestä.

 

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet

Kuten kuulemisen yhteydessä ilmoitettiin, vastaukset ja vastaajan nimi julkaistaan internetissä, paitsi jos vastaaja kieltää henkilötietojensa julkaisemisen sillä perusteella, että julkaiseminen vahingoittaisi hänen oikeutettuja etujaan.

Tällaisessa tapauksessa vastaukset on julkaistu nimettömänä. Muita vastauksia ei julkaista, mutta niiden sisältö otettiin huomioon.

 

 

Vastaukset

Komissio on sitoutunut julkaisemaan kaikki kuulemisiin saadut vastaukset. Jotta EU:n avoimuusrekisteriin rekisteröityjen, siihen rekisteröitymättömien ja muiden tahojen vastaukset erottuisivat toisistaan selvästi (komission 21.3.2007 antaman tiedonannon mukaisesti), julkaistavat vastaukset on jaettava vähintään seuraaviin luokkiin:

 

 

Kuulemisen tavoite

Komissio halusi kartoittaa kokemuksia YMP:n suorien tukien järjestelmän mukaisten viherryttämisvelvoitteiden täytäntöönpanosta. Kyseisistä velvoitteista säädetään komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 639/2014 ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 641/2014.

Erityisesti haluttiin kuulla viherryttämistoimien toteuttamisesta, tasavertaisista toimintamahdollisuuksista muiden EU-maiden viljelijöiden kanssa, tuotantopotentiaalista sekä keinoista yksinkertaistaa viherryttämisen puitteita ja vähentää siihen liittyvää hallinnollista taakkaa. Myös vastaajien alustavat huomiot viherryttämisen vaikutuksista kiinnostivat.

Komissio hyödyntää kuulemisen vastauksia arvioidessaan muun muassa, voitaisiinko mainittujen asetusten täytäntöönpanosta johtuvaa viljelijöiden ja kansallisten hallintojen hallinnollista taakkaa vähentää, ovatko vaatimukset päällekkäisiä tai epäjohdonmukaisia ja voidaanko niitä muuttaa vaikuttamatta viherryttämisen ympäristötavoitteisiin ja YMP:n moitteettomaan varainhoitoon.

Kuuleminen liittyi komission 2.4.2014 esittämään lausumaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 hyväksymisen yhteydessä. Se toteutettiin osana YMP:aa ja sen yksinkertaistamiseksi (ks. jäljempänä).

 

Taustaa

Jos viljelijät saavat tukea perustukijärjestelmästä tai yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmästä, heidän on noudatettava kaikkia tukikelpoista alaa koskevia käytäntöjä, jotka hyödyttävät ympäristöä ja ilmastoa. Tällaisia käytäntöjä, jotka menevät täydentäviä ympäristöehtoja pidemmälle, ovat esimerkiksi viljelyn monipuolistaminen, pysyvän nurmen säilyttäminen sekä ekologinen ala eli 5 prosentin käyttäminen peltomaasta ekologisesti hyödyllisiin osatekijöihin. Vuosi 2015 oli ensimmäinen vuosi, jona viljelijöiden oli noudatettava viherryttämisvelvoitteita.

Viherryttämisen perusvaatimuksista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1307/2013. Asetuksessa viherryttämisvelvoitteet eriytetään riippuen EU-maiden tiettyjen alueiden erityistilanteesta, viljelijäryhmästä ja maatalousmaan tyypistä. Asetuksessa vahvistetaan luettelo ekologisen alan tyypeistä (esim. maisemapiirteet ja suojakaistat) mutta jätetään kansallisten viranomaisten harkintaan, mitä ekologisen alan tyyppejä kyseisen maan viljelijät voivat luettelosta valita.

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 639/2014 ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 641/2014 täsmennetään tietyt viherryttämiskehyksen tekniset parametrit ja täytäntöönpanojärjestelyt. Näitä ovat muun muassa perusteet/vaatimukset ekologisten alojen eri tyyppien määrittämiseksi (esim. tuotantomenetelmät, kokorajat ja määräajat), ekologisen alan maisemapiirretyypin alaryhmät (esim. lammikot ja pensasaidat), säännöt siitä, milloin kansalliset viranomaiset voivat vaatia tai sallia, että viljelijät soveltavat yhteisiä ekologisia aloja (alueellinen ja kollektiivinen täytäntöönpano), miten lasketaan viljelykasvien osuudet viljelyä monipuolistettaessa, miten kansalliset viranomaiset laskevat pysyvän nurmen osuuden ja miten on toimittava, jos tämä osuus laskee alle hyväksyttävän tason. Osa varsinkin ekologista alaa koskevista vaatimuksista, esimerkiksi tuotantopanoksia koskevat tietyt rajoitukset, jätetään EU-maiden kansallisten viranomaisten harkintavaltaan kunkin maan omien painopisteiden ja erityistilanteiden ottamiseksi huomioon.

Lisätietoa ekologisen alan osalta tehdyistä kansallisista valinnoista on yhteenvedossa valinnoista, joita EU-maat ovat tehneet suorien tukien järjestelmässä vuoden 2015 osalta.

Kun komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 hyväksyttiin, komissio antoi lausuman, jossa se sitoutui arvioimaan ekologista alaa koskevan velvoitteen täytäntöönpanosta saatuja kokemuksia ensimmäisen soveltamisvuoden jälkeen. Komissio sitoutui tarkastelemaan erityisesti hallinnollista taakkaa, menettelyjen yksinkertaistamista, tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja tuotantopotentiaaliin liittyviä näkökohtia. Yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen on yksi komissaari Hoganin keskeisistä poliittisista painopisteistä. Sitä ohjaavat seuraavat kolme periaatetta: yksinkertaistamisessa on keskityttävä siihen, mikä hyödyttää viljelijöitä ja muita edunsaajia, kansallisten ja alueellisten viranomaisten hallinnollista taakkaa on kevennettävä ja YMP:n moitteettomasta varainhoidosta on huolehdittava. YMP:n yksinkertaistaminen on jatkuva prosessi.

 

Tiedoksi: 

Kuulemiseen vastaaminen

Kuulemiseen vastattiin verkossa olevalla kyselylomakkeella. Tämä helpotti vastausten käsittelyä ja analysointia ja varmisti tasapuolisen ja avoimen kuulemisprosessin.

Osa kysymyksistä oli pakollisia kaikille vastaajille. Muihin kysymyksiin pyydettiin vastaamaan, jos ne olivat vastaajan kannalta relevantteja. Vastaajilta pyydettiin tietyistä asioista konkreettisia esimerkkejä.

Vastaajia pyydettiin käännös- ja käsittelyajan säästämiseksi vastaamaan jollakin komission työkielistä (mieluiten englanniksi).

 

Organisaatioita koskevat vaatimukset:

Kyselyyn vastaavia organisaatioita pyydettiin rekisteröitymään EU:n avoimuusrekisteriin ja sitoutumaan sen sääntöihin.

  • Rekisteröityneitä organisaatioita pyydettiin ilmoittamaan organisaation nimi ja osoite sekä tunnistenumero avoimuusrekisterissä. Tällöin vastausten voitiin katsoa edustavan organisaation kantaa.
  • Rekisteröitymättömien organisaatioiden vastaukset julkaistiin yksityishenkilön vastauksina.

 

Yhteystiedot

Vastuuyksikkö: Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto

Postiosoite:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Unit AGRI.D2 Greening, cross-compliance and POSEI
Rue de la Loi/Wetstraat 130
1049 Bruxelles/Brussel
Belgium

Sähköposti: agri-greening@ec.europa.eu

 

Henkilötietojen suoja

Henkilötietojen suojaa koskeva oikeudellinen huomautus

 

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste, jossa on tietoa henkilötietojen ja vastausten käsittelystä