Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Erfaringer fra det første år med anvendelsen af forpligtelserne vedrørende grøn omstilling som led i ordningen med direkte betalinger (den fælles landbrugspolitik)

Erfaringer fra det første år med anvendelsen af forpligtelserne vedrørende grøn omstilling som led i ordningen med direkte betalinger (den fælles landbrugspolitik)

Høringer
Erfaringer fra det første år med anvendelsen af forpligtelserne vedrørende grøn omstilling som led i ordningen med direkte betalinger (den fælles landbrugspolitik)

 

Politikområde: landbrug

Som resultat af reformen af den fælles landbrugspolitik, som Rådet og Parlamentet vedtog i 2013, blev landmændene fra 2015 forpligtet til at indføre en række tiltag inden for grøn omstilling. Som opfølgning på dette og i tråd med ønsket om at forenkle EU's politikker, hvor det er muligt, gennemførte Kommissionen (GD AGRI) en offentlig høring fra den 15. december 2015 til den 8. marts 2016 for at få feedback fra de berørte parter om, hvordan reglerne for grøn omstilling havde fungeret i praksis i det første år.

Høringen løb parallelt med og gav input til udarbejdelsen af et detaljeret arbejdsdokument fra Kommissionen om, hvordan grønne foranstaltninger blev indført i 2015, og et kort resumé af høringssvarene indgik i bilag 5 til arbejdsdokumentet.

 

Målgrupper

Kommissionen ønskede at få meningstilkendegivelser fra landmænd, medlemslandenes myndigheder, repræsentative organisationer og ngo'er på EU-plan og i de enkelte lande, akademikere og forskere samt interesserede borgere.

På grund af dette initiativs omfang og detaljeringsgrad var høringen især målrettet fagfolk og andre interessenter med indgående kendskab til og/eller praktisk erfaring med grøn omstilling.

 

Resultaterne af høringen og næste skridt

Som det blev præciseret, da høringen blev iværksat, offentliggøres alle svar, herunder deltagernes navne, medmindre de ved afkrydsning af et særligt felt i spørgeskemaet har modsat sig, at disse personoplysninger offentliggøres, fordi det ville skade deres legitime interesser.

I sådanne tilfælde er svarene blevet anonymiseret. Øvrige bidrag er ikke blevet offentliggjort, men indholdet af dem er blevet taget i betragtning.

 

 

Se besvarelserne

Kommissionen har forpligtet sig til at offentliggøre alle høringssvar. For klart at skelne mellem bidrag fra organisationer registreret i åbenhedsregistret og bidrag fra andre organisationer (som det kræves ifølge Kommissionens meddelelse af 21. marts 2007), skal besvarelserne som minimum offentligøres i følgende kategorier:

 

 

Formålet med høringen

Kommissionen ønskede at høre om erfaringerne med opfyldelsen af kravene om grøn omstilling som led i ordningen om direkte betalinger i den fælles landbrugspolitik. Disse krav er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 641/2014.

Af særlig interesse var holdninger til gennemførelsen af den grønne omstilling, lige konkurrencevilkår (muligheden for at drive landbrug på lige fod med landmænd i andre EU-lande), produktionskapacitet, forenkling af rammerne for grøn omstilling og mindskelse af den administrative byrde. Kommissionen forventede også at få svarpersonernes umiddelbare syn på effekten af den grønne omstilling.

Besvarelserne vil indgå i Kommissionens analyse af, hvordan man for landmændene og myndighederne i de enkelte lande kan reducere den administrative byrde, som gennemførelsen af disse forordninger medfører. Svarene skal desuden bruges til at se på, om kravene overlapper hinanden eller er inkonsekvente, og om de kan ændres, uden at det påvirker miljømålene for den grønne omstilling og den forsvarlige økonomiske forvaltning af den fælles landbrugspolitik.

Høringen er en opfølgning på Kommissionens erklæring af 2. april 2014 i forbindelse med vedtagelsen af den delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 og gennemføres inden for rammerne af og som et bidrag til forenklingen af den fælles landbrugspolitik (se nedenfor).

 

Baggrund

Landmænd, der er berettiget til en betaling under grundbetalingsordningen eller den generelle arealbetalingsordning, skal dyrke alle deres støtteberettigede arealer på en måde, som er til gavn for miljøet og klimaet. Denne dyrkningspraksis, som ikke er begrænset til krydsoverensstemmelse, omfatter: diversificering af afgrøder, bevaring af permanente græsarealer og afsætning af 5 % af dyrkningsarealet til miljømæssigt gavnlige elementer ("miljømæssige fokusområder"). 2015 var det første år, hvor landmændene skulle opfylde forpligtelserne til grøn omstilling.

De grundlæggende krav til grøn omstilling er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013. Denne forordning sondrer mellem de grønne forpligtelser alt efter den specifikke situation i visse regioner i EU-landene, kategorien af landbrugere og typen af landbrugsjord. I forordningen opstilles der en liste over typer af miljømæssige fokusområder (f.eks. landskabstræk og erosionshæmmende striber), men det overlades til de nationale myndigheder at udvælge de typer miljømæssige fokusområder fra listen, som de vil give deres landmænd mulighed for at vælge mellem.

I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 641/2014 fastsættes visse tekniske parametre og gennemførelsesordninger for rammen for grøn omstilling. Disse omfatter bl.a. kriterier for/krav til fastlæggelse af miljømæssige fokusområder (produktionsmetoder, grænser for dimensioner, frister osv.), underkategorier af typer af "landskabstræk" under de miljømæssige fokusområder (små søer, hegn osv.), regler om, hvor de nationale myndigheder kan pålægge eller tillade landmændene at have fælles miljømæssige fokusområder (regional, kollektiv gennemførelse), hvordan andele af afgrøder til afgrødediversificering beregnes, og, for de nationale myndigheder, hvordan andelen af permanente græsarealer beregnes, og hvilke skridt der skal tages, hvis denne andel falder under det acceptable niveau. Nogle krav, især for de miljømæssige fokusområder, f.eks. visse restriktioner på input, overlades det til EU-landenes nationale myndigheder at fastlægge ud fra deres prioriteter og særlige omstændigheder.

Et resumé af EU-medlemslandenes valg under ordningen med direkte betalinger for 2015 indeholder mere detaljerede oplysninger om nationale valg for miljømæssige fokusområder.

På tidspunktet for vedtagelsen af den delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 fremsatte Kommissionen en erklæring, hvori den forpligtede sig til at evaluere erfaringerne med opfyldelsen af kravene vedrørende de miljømæssige fokusområder efter det første år. I evalueringen skulle der især fokuseres på den administrative byrde, forenkling af procedurerne, lige konkurrencevilkår og produktionspotentiale. Kommissær Phil Hogan har forenklingen af den fælles landbrugspolitik som en af sine vigtigste politiske prioriteter. Den er baseret på følgende tre principper: Forenklingen skal fokusere på, hvad der gavner landmændene og andre støttemodtagere, at mindske den administrative byrde for de nationale og regionale myndigheder og at opretholde en forsvarlig økonomisk forvaltning af den fælles landbrugspolitik. Forenklingen af den fælles landbrugspolitik er en løbende proces.

 

Til orientering: 

Sådan blev høringen organiseret

Høringssvarene indkom ved, at deltagerne besvarede et onlinespørgeskema. Denne proces lettede behandlingen og analysen af de modtagne data og sikrede en retfærdig og åben høringsproces.

Nogle af spørgsmålene var obligatoriske for alle svarpersoner. Hvad angår de øvrige spørgsmål, blev svarpersonerne opfordret til at besvare dem, der var relevante for dem. De blev desuden tilskyndet til at give konkrete eksempler fra specifikke områder.

For at mindske oversættelses- og behandlingstiden blev de bedt om at svare på et af Kommissionens arbejdssprog (helst på engelsk), hvis de kunne.

 

Krav til organisationer:

De deltagende organisationer blev bedt om at registrere sig i EU's åbenhedsregister og skrive under på dets adfærdskodeks.

  • De registrerede organisationer blev bedt om at angive deres navn, adresse og registreringsnummer. Deres besvarelser blev derefter anset for at repræsentere organisationens holdning.
  • Besvarelserne fra ikke-registrerede organisationer offentliggjordes som input fra enkeltpersoner.

 

Kontaktoplysninger

Ansvarlig tjenestegren: Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Postadresse:

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Unit AGRI.D2 Greening, cross-compliance and POSEI
Rue de la Loi 130
1049 Bruxelles
Belgien

Email: agri-greening@ec.europa.eu

 

Beskyttelse af personoplysninger

Du bedes læse den juridiske meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

 

Databeskyttelseserklæring

Du bedes læse den særlige databeskyttelseserklæring om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og dit bidrag.