Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Konzultácia o úlohe rodinných fariem, kľúčových výzvach a prioritách do budúcnosti

Konzultácia o úlohe rodinných fariem, kľúčových výzvach a prioritách do budúcnosti

Konzultácie
Konzultácia o úlohe rodinných fariem, kľúčových výzvach a prioritách do budúcnosti

Názov

Konzultácia o úlohe rodinných fariem, kľúčových výzvach a prioritách do budúcnosti

 

Oblasť politiky

Poľnohospodárstvo

 

Cieľové skupiny

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov, organizácií a orgánov verejnej správy v Európskej únii a mimo nej, ktorí sa zaujímajú o problematiku rodinných fariem.

 

Obdobie trvania konzultácie

2/8/2013 – 11/10/2013

 

Cieľ konzultácie

Cieľom konzultácie je zhromaždiť príspevky pre Európsku konferenciu nazvanú „Rodinné farmy: dialóg smerom k udržateľnejšiemu a odolnejšiemu poľnohospodárstvu v Európe a vo svete“, ktorá sa bude konať 29. novembra 2013.

Táto konferencia je venovaná úlohe rodinných fariem, niektorým ich hlavným problémom, ako aj prioritám pre budúcnosť. Konferencia sa pripravuje v rámci Medzinárodného roka rodinných fariem, ktorý pre rok 2014 vyhlásila OSN.

 

Kontext

Rok 2014 bol na 66. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN vyhlásený za Medzinárodný rok rodinných fariem.

Pod vedením Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo je cieľom tejto iniciatívy pozdvihnúť postavenie rodinných fariem prostredníctvom zamerania pozornosti svetovej verejnosti na ich úlohu pri zmierňovaní hladu a chudoby, v oblasti potravinovej bezpečnosti a pri zlepšovaní živobytia. Rodinné farmy zároveň chránia životné prostredie a biodiverzitu.

 

Spôsob predkladania príspevkov

Online dotazník

Ak sa chcete zapojiť do tejto konzultácie, vyplňte online dotazník.

Po dokončení online dotazníka sa vám zobrazí výzva, aby ste klikli na ikonku „Odoslať/Predložiť“. Svoj dotazník odošlete až po kliknutí na túto ikonku.

Táto online konzultácia je anonymná. Každej odpovedi sa priradí náhodné číslo, aby sa zabránilo zhromažďovaniu technických údajov, ktoré by mohli identifikovať respondentov. Prevádzkovateľ potvrdzuje, že uvedené informácie sú pravdivé a zaručuje, že výsledky budú použité v súhrnnej forme, ktorá neumožní identifikáciu jednotlivcov v rámci určitej kategórie odpovedí.

E-mail

Ak chcete poslať svoj podrobnejší príspevok k téme rodinných fariem a otázkam zahrnutým v dotazníku, môžete ho poslať e-mailom ako prílohu vo formáte PDF na adresu AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu. Všetky doručené príspevky môžu byť uverejnené na tejto webovej lokalite, okrem príspevkov, ku ktorým sa viaže výslovná požiadavka na ich neuverejnenie. Prečítajte si osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov pripojené k tejto konzultácii s informáciami o spôsobe spracovania vašich osobných údajov a príspevkov.

V záujme transparentnosti boli organizácie vyzvané, aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie formou registrácie v registri transparentnosti a prijatím Etického kódexu. Ak organizácia nie je zaregistrovaná, jej príspevok uverejníme oddelene od príspevkov registrovaných organizácií.

 

Zobraziť dotazník

Online dotazník

 

Kontaktné údaje

Príslušný útvar:

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

E-mail: AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu

 

Počet odpovedí doručených v rámci tejto konzultácie

3414

 

Zobraziť príspevky

 

Výsledky konzultácie a ďalšie kroky

Výsledky tejto konzultácie budú zhrnuté a predstavené na konferencii Európskej komisie nazvanej „Rodinné farmy: dialóg smerom k udržateľnejšiemu a odolnejšiemu poľnohospodárstvu v Európe a vo svete“, ktorá sa bude konať 29. novembra 2013.

Útvary Komisie sprístupnia výsledky konzultácie na tejto webovej lokalite.

 

Ochrana osobných údajov

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov