Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Konzultácia o modernizácii a zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)

Konzultácia o modernizácii a zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)

Konzultácie
Konzultácia o modernizácii a zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP) vznikla na začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia, aby bolo možné premietnuť ciele stanovené v Rímskej zmluve (1957) do konkrétnej politiky. Neskôr bola prevzatá do Zmluvy o Európskej únii. Podobne ako iné politiky či programy EÚ sa na SPP vzťahujú aj iné ustanovenia zmluvy, aby sa zabezpečil súlad s celkovými cieľmi Únie.

V článku 39 zmluvy (bývalý článok 33 Zmluvy o ES) sa uvádza, že cieľmi spoločnej poľnohospodárskej politiky sú:

a) zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva podporovaním technického pokroku a zabezpečovaním racionálneho rozvoja poľnohospodárskej výroby a optimálneho využívania výrobných faktorov, najmä pracovnej sily

b) zabezpečiť týmto spôsobom primeranú životnú úroveň poľnohospodárov, najmä zvýšením individuálnych príjmov jednotlivcov pracujúcich v poľnohospodárstve

c) stabilizovať trhy

d) zabezpečiť riadne zásobovanie

e) zabezpečiť dodávky spotrebiteľom za primerané ceny
 

Spoločná poľnohospodárska politika bola niekoľkokrát zreformovaná, naposledy v roku 2015 na základe rozhodnutia z roku 2013. Situácia, v ktorej sa o reforme rozhodlo, sa však odvtedy výrazne zmenila. Konkrétne:

  • Ceny poľnohospodárskych produktov výrazne klesli a zvýšila sa neistota na trhu, okrem iného v dôsledku makroekonomických faktorov a geopolitického napätia, ktoré znemožňujú jasné dlhodobé plánovanie v sektore.
  • Ťažisko obchodných rokovaní sa viditeľnejšie presunulo z multilaterálnych dohôd na bilaterálne dohody, čo si vyžaduje hľadanie správnej rovnováhy medzi ofenzívnymi a defenzívnymi záujmami tak, aby sa nezabudlo na určité citlivé sektory.
  • EÚ sa zaviazala plniť nové medzinárodné záväzky, najmä tie, ktoré sa týkajú zmeny klímy [v rámci 21. konferencie zmluvných strán (COP)] a širších aspektov trvalo udržateľného rozvoja (v rámci cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja). Zároveň však čelí ďalším trendom v oblasti geopolitického vývoja, ako je napr. nová rozsiahla migrácia.
     

Uvedené skutočnosti viedli k živej verejnej diskusii o tom, či reforma z roku 2013 dostatočne reaguje na širšie výzvy súvisiace s prerozdelením podpory, hospodárskymi vyhliadkami poľnohospodárstva a vidieckych oblastí, starostlivosťou o životné prostredie (napr. ekologizácia), opatreniami proti zmene klímy a trvalo udržateľnou a bezpečnou výrobou potravín. Okrem toho treba zvážiť nové príležitosti v oblasti zdravia, obchodu, biohospodárstva, obehového a digitálneho hospodárstva.
 

Komisia bude v tejto súvislosti pokračovať vo vykonávaní svojho pracovného programu na rok 2017 a uskutoční rozsiahle konzultácie o zjednodušení a modernizácii SPP, aby táto politika mala čo možno najväčší prínos z hľadiska desiatich priorít Komisie a cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Konzultácie sa zamerajú na konkrétne budúce politické priority s prihliadnutím na stanovisko platformy REFIT a bez toho, aby bol dotknutý budúci viacročný finančný rámec. Východiskovým bodom bude odôvodnené posúdenie plnenia súčasnej politiky.
 

Napriek tomu, že o budúcnosti SPP sa už diskutuje na viacerých úrovniach, bude súčasťou tohto postupu rozsiahla diskusia a posúdenie vplyvu. Cieľom je získať prehľad o doterajších výsledkoch plnenia SPP, poučiť sa z realizácie poslednej reformy, viesť štruktúrovaný dialóg, stanoviť súčasné ťažkosti a predvídať potreby modernizácie a zjednodušenia SPP.
 

Tento dotazník je súčasťou rozsiahleho konzultačného postupu a bude základom na posúdenie vplyvu. Výsledky tohto dotazníka boli uverejnené na tejto webovej stránke a predstavené na verejnej konferencii v júli 2017.
 

Konferencia „SPP: Vyjadrite sa“

 

Výsledky konzultácie

Všetky odpovede
 

 

Spätná väzbaúvodnému posúdeniu vplyvu:

 

Táto konzultácia nemá nijaký vplyv na pridelené rozpočtové prostriedky pre SPP v budúcom viacročnom finančnom rámci.

Táto verejná konzultácia sa skončila 2. mája 2017.