Landbouw en plattelandsontwikkeling

Raadpleging over de modernisering en vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Raadpleging over de modernisering en vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Raadplegingen
Raadpleging over de modernisering en vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU is begin jaren zestig ontwikkeld om uitvoering te geven aan de doelstellingen van het Verdrag van Rome (1957), die later zijn overgenomen in het Verdrag betreffende de Europese Unie. In dat Verdrag zijn ook bepalingen opgenomen die voor een goede samenhang van dit beleid met de algemene doelstellingen van de EU moeten zorgen.

Artikel 39 van het Verdrag (oud artikel 33 van het EG-verdrag) legt de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vast:

a) de productiviteit van de landbouw te doen toenemen door de technische vooruitgang te bevorderen en door zowel de rationele ontwikkeling van de landbouwproductie als een optimaal gebruik van de productiefactoren, met name de arbeidskrachten, te verzekeren

b) aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, met name door de verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de landbouw werkzaam zijn

c) de markten te stabiliseren

d) de voorziening veilig te stellen

e) redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te verzekeren
 

Het GLB is een aantal keren hervormd. De laatste hervorming dateert van 2013, maar in de praktijk is die pas in 2015 ingegaan. Sindsdien is er heel wat veranderd in de achtergrond waartegen die hervorming tot stand kwam:

  • De landbouwprijzen zijn fors gedaald en de markt is onzekerder geworden onder invloed van macro-economische factoren en geopolitieke spanningen die een duidelijke langetermijnplanning in de weg stonden.
  • Bij de handelsbesprekingen is de nadruk duidelijk verschoven van multilaterale naar bilaterale akkoorden, waardoor offensieve en defensieve belangen zorgvuldig tegen elkaar moeten worden afgewogen, vooral in bepaalde gevoelige sectoren.
  • De EU is nieuwe internationale verplichtingen aangegaan, vooral op het vlak van klimaatverandering (via de 21e Vergadering van Partijen, COP 21) en duurzame ontwikkeling in het algemeen (via de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN). Bovendien heeft zij te maken met andere geopolitieke ontwikkelingen, zoals grootschalige migratie.
     

Dit alles heeft geleid tot een fel publiek debat over de vraag of de hervorming van 2013 wel zou volstaan om een goed evenwicht te vinden tussen steun voor de landbouw, economische vooruitzichten voor de landbouw en het platteland, zorg voor het milieu (zoals vergroening), klimaatbescherming, en duurzame en veilige voedselproductie. Nieuwe mogelijkheden in de zorg, handel, bio-economie, kringloopeconomie en digitale economie verdienen eveneens nadere beschouwing.
 

In dit licht zal de Commissie binnen haar werkprogramma voor 2017 een brede raadpleging houden over de vereenvoudiging en modernisering van het GLB. Die moet zo veel mogelijk bijdragen aan de tien prioriteiten van de Commissie en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. De nadruk ligt op het concrete beleid voor de toekomst, waarbij rekening wordt gehouden met het advies van het REFIT-platform en niet wordt vooruitgelopen op het volgende meerjarig financieel kader (MFK). Als vertrekpunt dient een goed gefundeerde evaluatie van het huidige beleid.
 

In diverse forums wordt al over de toekomst van het GLB gedebatteerd, en er komen een brede raadpleging en een effectbeoordeling. De bedoeling is concrete informatie te verzamelen over de verdiensten van het GLB, lering te trekken uit de laatste hervorming, een gestructureerde dialoog te voeren, de huidige problemen te inventariseren en in te spelen op de behoefte aan modernisering en vereenvoudiging.
 

Deze enquête maakt deel uit van deze brede raadpleging en zal ons helpen bij de effectbeoordeling. De resultaten verschijnen eveneens op deze webpagina en zijn op een openbare conferentie in juli 2017 gepresenteerd.