Lauksaimniecība un lauku attīstība

Apspriešana par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) modernizēšanu un vienkāršošanu

Apspriešana par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) modernizēšanu un vienkāršošanu

Apspriešanas
Apspriešana par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) modernizēšanu un vienkāršošanu

ES kopējā lauksaimniecības politika (KLP) tika izstrādāta XX gs. sešdesmito gadu sākumā, lai Romas līgumā (1957) formulētos un vēlāk Līgumā par Eiropas Savienību pārņemtos mērķus īstenotu politikā. Tāpat kā uz citām ES politikas jomām un programmām, arī uz KLP attiecas citi līguma noteikumi, jo tai ir jāsaskan ar vispārējiem Savienības mērķiem.

Līguma 39. pantā (bijušajā EKL 33. pantā) ir norādīts, ka kopējai lauksaimniecības politikai ir šādi mērķi:

a) celt lauksaimniecības ražīgumu, veicinot tehnikas attīstību un panākot lauksaimniecības ražošanas racionālu attīstību un ražošanas faktoru, jo īpaši darbaspēka, optimālu izmantojumu;

b) šādi panākt pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem, jo īpaši palielinot lauksaimniecībā nodarbināto personu individuālos ienākumus;

c) stabilizēt tirgus;

d) nodrošināt preču pieejamību tirgū;

e) panākt, ka patērētāji piedāvātās preces var iegādāties par samērīgām cenām.

 

KLP ir reformēta vairākos piegājienos, un pēdējoreiz to nolēma reformēt 2013. gadā un reformu veica 2015. gadā. Kopš pēdējās reformas sagatavošanas situācija ir būtiski mainījusies. Proti:

  • ir ievērojami samazinājušās lauksaimniecības produkcijas cenas, un tirgus ir kļuvis nenoteiktāks. Tam par iemeslu ir, piemēram, makroekonomikas faktori un ģeopolitiskā spriedze, kas kavē skaidru nozares ilgtermiņa plānošanu.
  • Tirdzniecības sarunās uzsvars ir redzamāk pārvietots no daudzpusējiem uz divpusējiem darījumiem, kuros rūpīgi jālīdzsvaro ofensīvās un defensīvās intereses, pienācīgu uzmanību veltot atsevišķiem jutīgiem sektoriem.
  • ES ir uzņēmusies jaunas starptautiskās saistības, it īpaši saistībā ar klimata pārmaiņām (Pušu konferences 21. sesija) un plašiem ilgtspējīgas attīstības aspektiem (ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi), un to ietekmē arī citi ģeopolitiskie notikumi, kā jaunā masveida migrācija.

 

Tas ir izraisījis aktīvas publiskas debates par to, vai 2013. gada reforma bija pietiekami dziļa, lai risinātu plašākas problēmas saistībā ar atbalsta līdzsvarotību, lauksaimniecības un lauku apvidu ekonomiskajām perspektīvām, vides saudzēšanu (piemēram, zaļināšana), klimata pārmaiņu pretpasākumiem un ilgtspējīgu un drošu pārtikas ražošanu. Rūpīgāk jāpārdomā arī jaunās iespējas veselības, tirdzniecības, bioekonomikas, aprites ekonomikas un digitālās ekonomikas jomā.

 

Pamatojoties uz to, Komisija saskaņā ar savu 2017. gada darba programmu plaši apspriedīsies par to, kā kopējo lauksaimniecības politiku varētu vienkāršot un modernizēt, lai maksimāli palielinātu tās ieguldījumu Komisijas desmit prioritātēs un ilgtspējīgas attīstības mērķos. Galvenā uzmanība tiks pievērsta konkrētām politikas prioritātēm nākotnē, ņemot vērā REFIT platformas atzinumu un neskarot nākamo daudzgadu finanšu shēmu. Izejas punktam jābūt labi pamatotam pašreizējās politikas efektivitātes novērtējumam.

 

Lai arī par KLP nākotni jau tiek diskutēts dažādos citos pasākumos, mēs to papildināsim ar plašu apspriešanos un ietekmes novērtējumu. Mērķis ir apkopot pieejamos pierādījumus par KLP līdzšinējiem rezultātiem, mācīties no pēdējās reformas īstenošanas, uzturēt strukturētu dialogu, apzināt pašreizējās grūtības un saprast, kā KLP vajadzētu modernizēt un vienkāršot.

 

Šī aptauja ir daļa no plašās apspriešanās un palīdzēs sagatavot ietekmes novērtējumu. Aptaujas rezultātus publicēs šajā tīmekļa vietnē un paziņos atklātā konferencē 2017. gada jūlijā.

 

Šī apspriešana nekādi neietekmē KLP finanšu sadalījumu nākamajā daudzgadu finanšu shēmā.

 

 

Šī sabiedriskā apspriešana beidzās 2017. gada 2. maijā.Apspriešanas pagaidu rezultātiSākotnējais ietekmes novērtējums

 

Jautājumi un atbildes

 

 

Kontaktinformācija

Atbildīgais dienests: Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts

Pasta adrese:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Unit AGRI.C1 Policy perspectives
Rue de la Loi 130
1049 Brussels
Belgium

 

Personas datu aizsardzība

Izlasiet juridisko paziņojumu par personas datu aizsardzību

 

Paziņojums par konfidencialitāti

Izlasiet īpašo paziņojumu par konfidencialitāti, kur izskaidrots, kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem un sniegtajām atbildēm.