Maatalous ja maaseudun kehittäminen

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen ja yksinkertaistaminen

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen ja yksinkertaistaminen

Kuulemiset
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen ja yksinkertaistaminen

EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) alettiin laatia 1960-luvun alkupuolella Rooman sopimuksen (1957) tavoitteiden täytäntöönpanoa varten. Nykyisin sen perustana on sopimus Euroopan unionista. Maatalouspolitiikkaan, kuten muihinkin EU:n toimintaohjelmiin, sovelletaan perussopimusten määräyksiä, jotta sen tavoitteet olisivat linjassa EU:n yleisten tavoitteiden kanssa.

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 39 artiklan (aiempi EY-sopimuksen 33 artikla) mukaan yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on:

a) lisätä maatalouden tuottavuutta edistämällä teknistä kehitystä sekä varmistamalla, että maataloustuotantoa kehitetään järkiperäisesti ja että tuotannontekijöitä, varsinkin työvoimaa, hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla,

b) taata näin maatalousväestölle kohtuullinen elintaso erityisesti lisäämällä maataloudessa työskentelevien henkeä kohti laskettuja tuloja,

c) vakauttaa markkinat,

d) varmistaa tarvikkeiden saatavuus,

e) taata kohtuulliset kuluttajahinnat.
 

EU:n maatalouspolitiikkaa on vuosien mittaan uudistettu monta kertaa. Viimeisimmästä uudistuksesta päätettiin vuonna 2013, ja se pantiin täytäntöön vuonna 2015. Tämän jälkeen maatalouden puitteet ovat kuitenkin muuttuneet huomattavasti. Tärkeimmät muutokset voidaan tiivistää seuraavasti:

  • Maataloustuotteiden hinnat ovat laskeneet huomattavasti ja markkinoiden epävarmuus on lisääntynyt. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa makroekonomiset tekijät ja geopoliittiset jännitteet, jotka ovat hankaloittaneet alan pitkän aikavälin suunnittelua.
  • Kauppaneuvotteluissa on siirrytty entistä useammin monenvälisistä kahdenvälisiin sopimuksiin, jolloin offensiiviset ja defensiiviset intressit on tasapainotettava huolellisesti ja tietyt herkät alat otettava erityisesti huomioon.
  • EU on tehnyt uusia kansainvälisiä sitoumuksia, jotka koskevat erityisesti ilmastonmuutosta (YK:n ilmastohuippukokouksen kautta) ja kestävää kehitystä (YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta). EU:hun vaikuttavat myös monet muut geopoliittiset kehityskulut, kuten laajamittainen maahanmuutto.
     

Nämä tekijät ovat johtaneet vilkkaaseen julkiseen keskusteluun siitä, riittikö vuoden 2013 uudistus vastaamaan haasteisiin, joita liittyy tuen tasapainoon, maatalouden ja maaseudun taloudellisiin näkymiin, ympäristönsuojeluun (esim. viherryttämiseen), ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä kestävään ja turvalliseen elintarviketuotantoon. Lisäksi olisi pohdittava uusia mahdollisuuksia terveydenhuollossa, biotaloudessa, kiertotaloudessa ja digitaalitaloudessa.
 

Komissio käsittelee näitä kysymyksiä vuoden 2017 työohjelmansa mukaisesti ja kuulee laajasti sidosryhmiä EU:n maatalouspolitiikan yksinkertaistamis- ja nykyaikaistamistarpeista. Tavoitteena on maatalouspolitiikka, joka tukee mahdollisimman hyvin EU:n kymmenen poliittisen painopisteen ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutusta. Työssä pyritään määrittämään tulevaisuuden toimintapoliittiset painopistealueet ja otetaan huomioon myös REFIT-foorumin kannat. Tulokset eivät vaikuta seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen. Uudistusten lähtökohtana on nykyisen politiikan tulosten perusteellinen arviointi.
 

Yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta keskustellaan jo monilla tahoilla, ja komission järjestämä kuuleminen ja vaikutustenarviointi ovat osa prosessia. Tavoitteena on saada kattava kuva siitä, kuinka hyvin EU:n maatalouspolitiikka on tähän asti toiminut, tehdä johtopäätöksiä viimeisimmän uudistuksen täytäntöönpanosta, käydä vuoropuhelua, kartoittaa tämänhetkisiä ongelmia ja ennakoida uudenaikaistamis- ja yksinkertaistamistarpeita.
 

Tämä kysely on osa tätä laajaa kuulemismenettelyä, ja sen tulokset otetaan huomioon vaikutustenarvioinnissa. Kyselyn tulokset on julkaistu tällä sivustolla. Tuloksista järjestettiin julkinen tiedotuskonferenssi heinäkuussa 2017.
 

Konferenssi: The CAP – Have your say

 

Kuulemisen tulokset

Kaikki vastaukset
 

 

Palaute alustavista vaikutustenarvioinneista:

 

Tämä kysely ei millään tavalla vaikuta yhteisen maatalouspolitiikan rahoitukseen seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä.

Tämän kuulemisen vastausaika päättyi 2.5.2017.