Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)

Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)

Διαβουλεύσεις
Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)

Η Η Κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ (ΚΓΠ) αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’60 προκειμένου να μετουσιώσει σε όρους πολιτικής τους στόχους οι οποίοι καθορίζονται στη Συνθήκη της Ρώμης (1957), και στη συνέχεια ενσωματώθηκαν στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως όλες οι άλλες πολιτικές ή τα προγράμματα της ΕΕ, η ΚΓΠ υπόκειται και σε άλλες διατάξεις της Συνθήκης, για λόγους συνοχής με τους συνολικούς στόχους της Ένωσης.

Το άρθρο 39 της Συνθήκης (πρώην άρθρο 33 της ΣΕΚ) ορίζει ότι οι στόχοι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής είναι:

(α) να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας με την ανάπτυξη της τεχνικής προόδου, την εξασφάλιση της ορθολογικής ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής, καθώς και της αρίστης χρησιμοποίησης των συντελεστών παραγωγής, ιδίως του εργατικού δυναμικού,

(β) να εξασφαλίζει, κατ’ αυτό τον τρόπο, ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τον γεωργικό πληθυσμό, ιδίως με την αύξηση του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία,

(γ) να σταθεροποιεί τις αγορές,

(δ) να εξασφαλίζει τον εφοδιασμό,

(ε) να διασφαλίζει λογικές τιμές κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές.

 

Η ΚΓΠ έχει υποστεί διάφορες μεταρρυθμίσεις, εκ των οποίων η τελευταία αποφασίστηκε το 2013 και εφαρμόστηκε το 2015. Έκτοτε, έχει μεταβληθεί σημαντικά το περιβάλλον εντός του οποίου σχεδιάστηκε αυτή η μεταρρύθμιση. Ειδικότερα:

  • οι τιμές των γεωργικών προϊόντων έχουν μειωθεί σημαντικά και η αβεβαιότητα της αγοράς έχει αυξηθεί, εξαιτίας, μεταξύ άλλων, μακροοικονομικών παραγόντων και γεωπολιτικών εντάσεων που δυσχεραίνουν έναν σαφή και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του τομέα·
  • στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων, η έμφαση έχει μετακινηθεί εμφανώς από τις πολυμερείς στις διμερείς συμφωνίες, που προϋποθέτουν προσεκτική στάθμιση των επιθετικών και αμυντικών συμφερόντων, με ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένους ευαίσθητους τομείς·
  • η ΕΕ έχει αναλάβει νέες διεθνείς δεσμεύσεις που αφορούν, ειδικότερα, την κλιματική αλλαγή (μέσω της 21ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών - COP 21) και τις ευρείες πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης (μέσω των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών – ΣΒΑ). Ταυτόχρονα, είναι εκτεθειμένη σε άλλες γεωπολιτικές εξελίξεις όπως το νέο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα.

 

Όλα αυτά οδήγησαν σε μια ζωηρή δημόσια συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο η μεταρρύθμιση του 2013 ήταν αρκετή για να αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες προκλήσεις που σχετίζονται με την κατανομή των ενισχύσεων, τις οικονομικές προοπτικές της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών, τη φροντίδα για το περιβάλλον (π.χ. οικολογικός προσανατολισμός), τη δράση για την κλιματική αλλαγή, καθώς και με τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια της παραγωγής τροφίμων. Παράλληλα, πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω οι νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται στους τομείς της υγείας, του εμπορίου, της βιοοικονομίας, καθώς και της κυκλικής και της ψηφιακής οικονομίας.

 

Με βάση τα παραπάνω, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της για το 2017, η Επιτροπή θα αναλάβει περαιτέρω δράση και θα προβεί σε ευρεία διαβούλευση για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της ΚΓΠ, ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της πολιτικής αυτής στις δέκα προτεραιότητες της Επιτροπής και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η διαδικασία αυτή θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες προτεραιότητες πολιτικής για το μέλλον, λαμβανομένης υπόψη της γνωμοδότησης της πλατφόρμας REFIT και με την επιφύλαξη του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το σημείο εκκίνησης πρέπει να είναι μια καλά τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επιδόσεων της σημερινής πολιτικής.

 

Καθώς το μέλλον της ΚΓΠ αποτελεί ήδη αντικείμενο συζητήσεων σε διάφορα επίπεδα, η διαδικασία θα συμπεριλάβει ευρεία διαβούλευση και εκτίμηση αντικτύπου. Στόχος είναι να συνοψιστούν τα διαθέσιμα στοιχεία για τις μέχρι σήμερα επιδόσεις της ΚΓΠ, να συναχθούν συμπεράσματα από την υλοποίηση της τελευταίας μεταρρύθμισης, να διεξαχθεί ένας διαρθρωμένος διάλογος, να εντοπιστούν οι σημερινές δυσκολίες και να προβλεφθούν οι ανάγκες για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ.

 

Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελεί μέρος της εν λόγω ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης και θα συμβάλει στην εκτίμηση του αντικτύπου. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο θα δημοσιευτούν σε αυτή την ιστοσελίδα και θα ανακοινωθούν σε δημόσια διάσκεψη τον Ιούλιο του 2017.

 

Η παρούσα διαβούλευση δεν προδικάζει με κανένα τρόπο τη διάθεση κονδυλίων για την ΚΓΠ στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

 

 

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 2 Μαΐου 2017.Προκαταρκτικά τεκμηριωμένα αποτελέσματα της διαβούλευσηςΑρχική εκτίμηση αντικτύπου

 

Ερωτήσεις και απαντήσεις

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρμόδια υπηρεσία: Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Unit AGRI.C1 Policy perspectives
Rue de ia Loi 130
1049 Brussels
Belgium

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Διαβάστε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για την προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Δήλωση περί απορρήτου

Διαβάστε στην ειδική δήλωση περί απορρήτου πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και τις απαντήσεις σας.