Zemědělství a rozvoj venkova

Konzultace k modernizaci a zjednodušení společné zemědělské politiky (SZP)

Konzultace k modernizaci a zjednodušení společné zemědělské politiky (SZP)

Konzultace
Konzultace k modernizaci a zjednodušení společné zemědělské politiky (SZP)

Společná zemědělská politika EU (SZP) byla vytvořena počátkem šedesátých let minulého století, aby realizovala cíle stanovené v Římské smlouvě (1957), které následně převzala Smlouva o Evropské unii. Stejně jako všechny ostatní politiky a programy EU je i SZP upravena dalšími ustanoveními Smlouvy, což zajišťuje její soudržnost s obecnými cíli Unie.

Článek 39 Smlouvy (bývalý článek 33 Smlouvy o ES) uvádí, že cílem společné zemědělské politiky je:

a) zvýšit produktivitu zemědělství podporou technického pokroku a zajišťováním racionálního rozvoje zemědělské výroby a optimálního využití výrobních činitelů, zejména pracovní síly

b) zajistit tak odpovídající životní úroveň zemědělského obyvatelstva, a to zejména zvýšením individuálních příjmů osob zaměstnaných v zemědělství

c) stabilizovat trhy

d) zajistit plynulé zásobování

e) zajistit spotřebitelům dodávky za rozumné ceny
 

SZP byla v minulosti několikrát reformována. O poslední reformě se rozhodlo v roce 2013 a realizována byla v roce 2015. Od té doby se situace, za níž byla reforma vypracována, výrazně změnila. K hlavním změnám patří tyto:

  • Ceny zemědělských produktů výrazně poklesly a nejistota na trzích vzrostla, především kvůli makroekonomickým faktorům a geopolitickému napětí, což brání jasnému a dlouhodobému plánování odvětví.
  • V obchodních jednáních začaly zřetelně převažovat bilaterální dohody nad multilaterálními, takže se musí obezřetně vyvažovat ofenzivní a defenzivní zájmy a věnovat zvýšená pozornost některým citlivým odvětvím.
  • EU uzavřela nové mezinárodní závazky, především v oblasti změny klimatu (v rámci 21. konference smluvních stran (COP 21)) a širších aspektů udržitelného rozvoje (prostřednictvím cílů udržitelného rozvoje OSN), a rovněž musí řešit další geopolitické události, např. masivní migrační vlnu.
     

Výše uvedené skutečnosti vyvolaly veřejnou diskuzi o tom, zda reforma z roku 2013 byla dostatečně ambiciózní, aby reagovala na obecnější výzvy související s vyvážeností podpory, ekonomickou budoucností zemědělství a venkovských oblastí, ochranou životního prostředí (např. díky ekologizaci), opatřeními v oblasti změny klimatu, udržitelnou a bezpečnou výrobou potravin. Je rovněž nutné vzít v úvahu nové příležitosti, které vznikají v oblasti zdraví, obchodu, biohospodářství, oběhového hospodářství a digitální ekonomiky.
 

V tomto kontextu Komise hodlá rozvíjet činnost v rámci pracovního programu na rok 2017 a uskutečnit rozsáhlé konzultace o zjednodušení a modernizaci SZP s cílem maximalizovat její přínos k dosažení deseti priorit Komise a cílů udržitelného rozvoje. Zaměří se přitom na konkrétní priority do budoucnosti a vezme v úvahu stanovisko platformy REFIT. Nebude tím však nijak dotčen příští víceletý finanční rámec. Výchozím bodem musí být řádně podložené posouzení výsledků stávající politiky.
 

I když se už budoucnost SZP projednává na několika úrovních, bude tento proces zahrnovat rozsáhlou konzultaci a posouzení dopadu. Cílem je shrnout dostupné důkazy o dosavadních výsledcích SZP, poučit se z provádění poslední reformy, navázat strukturovaný dialog, odhalit současné problémy a předjímat potřeby modernizace a zjednodušení SZP.
 

Tento dotazník je součástí tohoto širšího konzultačního procesu a přispěje k posouzení dopadů. Výsledky konzultace byly zveřejněny na těchto stránkách a byly rovněž představeny na veřejné konferenci v červenci 2017.
 

Konference „SZP: podělte se o svůj názor!“

 

Výsledky konzultace

Všechny odpovědi
 

 

Zpětná vazbapočátečního posouzení dopadů:

 

Touto konzultací nejsou v žádném případě dotčeny finanční prostředky určené na SZP v příštím víceletém finančním rámci.

Veřejná konzultace byla ukončena 2. května 2017.