Земеделие и развитие на селските райони

Консултация относно модернизирането и опростяването на общата селскостопанска политика (ОСП)

Консултация относно модернизирането и опростяването на общата селскостопанска политика (ОСП)

Консултации
Консултация относно модернизирането и опростяването на общата селскостопанска политика (ОСП)

Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) е разработена в началото на шейсетте години, за да превърне в конкретни политически действия целите, посочени в Договора от Рим (1957 г.) и по-късно включени в Договора за Европейския съюз. Подобно на останалите политики или програми на Европейския съюз ОСП е предмет и на други разпоредби на Договора, за да се гарантира съгласуваност с общите цели на Съюза.

В член 39 от Договора за функционирането на Европейския съюз (предишен член 33 от Договора за ЕО) се посочват целите на Общата селскостопанска политика, а именно:

а) да се увеличава селскостопанската производителност чрез подкрепа на техническия прогрес и осигуряване на рационално развитие на селскостопанското производство, както и оптимално използване на производствените фактори, по-специално на работната сила;

б) по този начин да се осигури приемлив жизнен стандарт за хората, занимаващи се със селско стопанство, в частност посредством увеличаването на индивидуалните доходи на лицата, осъществяващи тази дейност

в) да се стабилизират пазарите

г) да се гарантира снабдяването

д) да се гарантира, че доставяните продукти достигат до потребителите на разумни цени
 

Общата селскостопанска политика (ОСП) претърпя няколко етапа на реформи, като за последната реформа бе взето решение през 2013 г., а нейното прилагане започна през 2015 г. Оттогава условията, при които реформата започна, се промениха значително. По-специално:

  • Цените на селскостопанските продукти спаднаха значително, а несигурността на пазара се увеличи поради макроикономически фактори, геополитическо напрежение и други фактори, които възпрепятстват дългосрочното планиране в сектора.
  • Акцентът на търговските преговори се измести видимо от многостранни към двустранни споразумения, за които се изисква внимателно балансиране на офанзивните и дефанзивните интереси, като се обръща особено внимание на някои чувствителни сектори.
  • ЕС пое нови международни ангажименти, по-специално в областта на изменението на климата (на 21-та конференция на страните) и относно общите аспекти на устойчивото развитие (чрез целите на ООН за устойчиво развитие — ЦУР). Съюзът е изложен и на други геополитически развития, като например новите широкомащабни миграционни процеси.
     

Гореизложеното предизвика активен обществен дебат относно това дали с реформата от 2013 г. е направено достатъчно, за да се отговори на по-широките предизвикателства, свързани с платежния баланс, икономическите перспективи за селското стопанство и селските райони, грижата за околната среда (например екологизирането), действията за борба с изменението на климата, устойчивото и безопасно производство на храни. Новите възможности в областта на здравеопазването, търговията, биоикономиката, кръговата икономика и цифровата икономика също трябва да бъдат разгледани допълнително.
 

В този контекст, като част от работната програма за 2017 г., Комисията ще продължи работата си в тази област и ще проведе широки консултации относно опростяването и модернизирането на ОСП с цел максимално увеличаване на нейния принос за постигане на десетте приоритета на Комисията и на целите за устойчиво развитие (ЦУР). Работата ще се съсредоточи върху конкретни приоритети на политиката в бъдеще, като се вземе предвид становището на платформата REFIT и без да се засяга следващата многогодишна финансова рамка. Отправната точка ще бъде добре обоснована оценка на резултатите на текущата политика.
 

Бъдещето на общата селскостопанска политика вече се обсъжда, но процесът ще включи и широки консултации, и оценка на въздействието. Целта е да се обобщят наличните факти за резултатите от общата селскостопанска политика, да се извлекат поуки от изпълнението на последната реформа, да се проведе структуриран диалог, да се определят настоящите трудности и да се прогнозират нуждите за модернизиране и опростяване на ОСП.
 

Настоящият въпросник е част от процеса на широки консултации и ще допринесе за оценката на въздействието. Резултатите от въпросника са публикувани на тази уебстраница и ще бъдат оповестени на публична конференция през юли 2017 г.
 

Конференция „ОСП: Кажете си думата“

 

Резултати от консултацията

Всички отговори
 

 

Коментари относно оценката на въздействието от етапа на създаване:

 

Тази консултация не засяга по никакъв начин разпределението на финансовите средства за ОСП в следващата многогодишна финансова рамка.

Тази обществена консултация приключи на 2 май 2017 г.