Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

SPP vo vašej krajine

SPP vo vašej krajine

SPP vo vašej krajine
SPP vo vašej krajine

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je zameraná na pomoc európskym poľnohospodárom v ich úsilí zabezpečiť dostatok potravín pre 500 miliónov Európanov. Jej hlavným cieľom je zabezpečiť stabilné dodávky bezpečných potravín za prijateľné ceny pre spotrebiteľov a zároveň zaručiť slušnú životnú úroveň pre poľnohospodárov.

 

SPP od svojho založenia v roku 1962 prešla mnohými zmenami. Pôvodne sa dôraz kládol na množstvo, postupne sa však táto politika začala orientovať na trh, kvalitu, bezpečnosť a vysledovateľnosť potravín, dobré životné podmienky zvierat a rešpektovanie životného prostredia a udržateľnosť.

 

Európske poľnohospodárstvo vďaka výrobe potravín poskytuje suroviny pre dynamický agropotravinársky priemysel EÚ, ktorý je odvetvím s najväčším počtom zamestnancov v EÚ, a naďalej predstavuje hybnú silu pre vidiecke hospodárstvo v širšom zmysle. Obavy zo zmeny klímy a otázky, ako sú strata biodiverzity či nedostatok vody a úrodnosť pôdy znamenajú, že poľnohospodárstvo takisto zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v udržateľnom riadení prírodných zdrojov. SPP za riešenie týchto otázok poskytuje podporu poľnohospodárom, ktorí za to nezískavajú odmenu na trhu.

 

Najnovšou revíziou SPP (reforma SPP z roku 2013) sa zaviedli osobitné opatrenia pre ekologizačné platby naviazané na poskytovanie environmentálnych verejných statkov, čím došlo k prepojeniu životaschopnej výroby potravín, udržateľného obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy a postupov priaznivých pre životné prostredie.

 

Nová SPP ako spoločná politika pre všetkých 28 krajín EÚ umožňuje členským štátom pružne reagovať a prispôsobiť niektoré nástroje situáciám špecifickým pre jednotlivé krajiny. Táto séria prehľadov ukazuje, ako sa krajiny EÚ rozhodli vykonať reformu z roku 2013 na obdobie do roku 2020, najmä prostredníctvom modelu priamych platieb a programov rozvoja vidieka. Pozrite si výsledky SPP vo vašej krajine v minulosti (2007 – 2013) a získajte viac informácií o budúcich výzvach v jednotlivých členských štátoch EÚ:

 

 

Štatistické prehľady hlavných ekonomických a poľnohospodárskych údajov za Európsku úniu a všetky členské štáty.