Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

WPR w Polsce

WPR w Polsce

WPR w Państwa kraju
WPR w Polsce

Celem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) jest umożliwienie europejskim rolnikom zaspokojenia potrzeb żywnościowych 500 mln mieszkańców UE. Chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie konsumentom stałych dostaw bezpiecznej żywności po przystępnych cenach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu rolnikom godnego poziomu życia.

 

WPR została utworzona w 1962 r. i od tamtej pory była wielokrotnie reformowana: jej punkt ciężkości, początkowo nastawiony na ilość, został przeniesiony na jakość i uwzględnianie sytuacji rynkowej oraz na bezpieczeństwo żywności i jej identyfikowalność, poszanowanie dobrostanu zwierząt oraz bardziej ogólne normy związane ze środowiskiem naturalnym i zrównoważonym rozwojem.

 

Europejskie rolnictwo zapewnia surowce dynamicznie rozwijającemu się sektorowi rolno-spożywczemu – który jest największym ze wszystkich sektorów unijnej gospodarki pod względem zatrudnienia i siłą napędową szeroko pojętej gospodarki obszarów wiejskich. Problemy związane ze zmianami klimatu oraz takie kwestie jak spadek bioróżnorodności, niedobory wody i zmniejszenie żyzności gleby oznaczają, że rolnictwo odgrywa teraz coraz większą rolę w zarządzaniu zasobami naturalnymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. WPR zapewnia rolnikom wsparcie w tych dziedzinach, w których nie mogą oni liczyć na wynagrodzenie na zasadach rynkowych.

 

W wyniku ostatniej reformy WPR z 2013 r. wprowadzono konkretne środki – płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska – powiązane z zapewnianiem środowiskowych dóbr publicznych, obejmujących rentowną produkcję żywności, zrównoważone zarządzanie gruntami rolnymi i praktyki rolnicze korzystne dla środowiska.

 

WPR obejmuje wszystkie 28 krajów UE, jednak oferuje państwom członkowskim pewną elastyczność pod względem dostosowania niektórych metod do sytuacji w poszczególnych państwach. Na zestawieniach informacyjnych z tej serii widać, jak poszczególne kraje UE będą do 2020 r. wprowadzać w życie reformę z 2013 r., przede wszystkim za pośrednictwem modelu płatności bezpośrednich oraz swoich programów rozwoju obszarów wiejskich. Wyniki WPR w poszczególnych państwach członkowskich UE w latach 2007–2013 i kolejne wyzwania:

 

 

Najważniejsze dane dotyczące gospodarki i rolnictwa w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach przedstawiono w zestawieniach danych statystycznych.