Lauksaimniecība un lauku attīstība

KLP jūsu valstī

KLP jūsu valstī

KLP jūsu valstī
KLP jūsu valstī

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) palīdz Eiropas lauksaimniekiem apgādāt ar pārtiku 500 miljonus Eiropas iedzīvotāju. Tās galvenie mērķi ir patērētājiem garantēt stabilu un drošu pārtikas apgādi par pieejamām cenām, vienlaikus nodrošinot lauksaimniekiem pienācīgu dzīves līmeni.

 

Kopš KLP izveidošanas 1962. gadā ir notikušas daudzas pārmaiņas: sākumā uzsvars tika likts uz kvantitāti, tad notika pāreja uz politiku, kas bija orientēta uz tirgu, kvalitāti, pārtikas nekaitīgumu un izsekojamību, dzīvnieku labturības un plašāku vides apsvērumu ievērošanu, kā arī ilgtspēju.

 

Ražojot pārtiku, Eiropas lauksaimniecība sagādā izejvielas dinamiskajai ES lauksaimniecības pārtikas ražošanas nozarei, kura ir lielākā darba devēja ES ekonomikā, un stimulē lauku ekonomikas attīstību plašākā mērogā. Bažas par klimata pārmaiņu ietekmi un tādiem jautājumiem kā bioloģiskās daudzveidības izzušana, ūdens resursu trūkums un augsnes noplicināšanās liecina par to, ka lauksaimniecībai ir arvien svarīgāka nozīme ilgtspējīgā dabas resursu apsaimniekošanā, turklāt KLP nodrošina lauksaimniekiem atbalstu šajās svarīgajās jomās, kurās brīvais tirgus nesniedz atalgojumu.

 

Nesen, 2013. gadā, notika KLP reforma, kurā tika ieviesti īpaši “zaļie maksājumi” par vides sabiedrisko labumu nodrošināšanu, gādājot par dzīvotspējīgu pārtikas ražošanu, lauksaimniecības zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un ekoloģisku praksi.

 

Jaunā KLP ir visām 28 ES dalībvalstīm kopēja politika. Tā nodrošina pietiekamu elastību, lai dalībvalstis dažus politikas instrumentus varētu pielāgot savai konkrētajai situācijai. Šīs faktu lapas rāda, kā ES valstis ir nolēmušas līdz 2020. gadam īstenot 2013. gada reformu, it īpaši izmantojot tiešo maksājumu modeli un lauku attīstības programmas. Noskaidrojiet, kādi bija KLP panākumi jūsu valstī 2007.–2013. gadā, un uzziniet par turpmākajām norisēm dažādās ES dalībvalstīs:

 

 

Skatīt statistikas faktu lapas ar svarīgākajiem datiem par ekonomiku un lauksaimniecību Eiropas Savienībā un visās tās dalībvalstīs.