Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Bendra žemės ūkio politika jūsų šalyje

Bendra žemės ūkio politika jūsų šalyje

BŽŪP jūsų šalyje
Bendra žemės ūkio politika jūsų šalyje

Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslas – padėti Europos ūkininkams tenkinti 500 mln. europiečių poreikius. Ją vykdant visų pirma siekiama, kad vartotojams būtų nuolat tiekiami sveiki ir įperkami maisto produktai, o ūkininkams būtų užtikrintas deramas gyvenimo lygis.

 

Nuo 1962 m., kai bendra žemės ūkio politika pradėta vykdyti, įvyko nemažai pokyčių. Pirminį siekį užauginti kuo daugiau laipsniškai pakeitė politika, kurioje itin daug dėmesio skiriama orientavimuisi į rinką, kokybei, maisto saugai ir atsekamumui, gyvūnų gerovei ir platesniems aplinkos apsaugos klausimams, tvarumui.

 

Europos žemės ūkio sektorius tiekia žaliavas dinamiškai ES žemės ūkio maisto produktų pramonei (tai sektorius, kuriame ES dirba daugiausia žmonių) ir yra nepaprastai svarbi platesnės kaimo ekonomikos varomoji jėga. Nemažėjant susirūpinimui dėl klimato kaitos, biologinės įvairovės nykimo, vandens trūkumo ir dirvožemio kokybės, žemės ūkio sektorius atlieka vis svarbesnį vaidmenį tausiai valdant gamtos išteklius. Vykdant bendrą žemės ūkio politiką remiama ūkininkų šios srities veikla, už kurią rinkoje atlygio jie negauna.

 

Vykdant naujausią 2013-ųjų metų BŽŪP reformą nustatytos specialios priemonės – tiesioginės žalinimo išmokos, susijusios su aplinkos viešųjų gėrybių tiekimu, kai perspektyvi maisto produktų gamyba siejama su tvariu žemės ūkio paskirties žemės valdymu ir aplinką tausojančiais veiklos metodais.

 

Nauja BŽŪP, kuri yra bendra visų 28 ES šalių politika, suteikia valstybėms narėms lankstumo, kad kiekviena iš jų galėtų kai kurias priemones pritaikyti atsižvelgdama į konkrečią savo padėtį. Iš toliau pateikiamų informacijos suvestinių matyti, kaip ES šalys nutarė įgyvendinti 2013-ųjų metų reformą laikotarpiu iki 2020 m., visų pirma naudodamosi savo tiesioginių išmokų modeliais ir kaimo plėtros programomis. Sužinokite, ko pasiekta jūsų šalyje vykdant BŽŪP 2007–2013 m. ir kokius uždavinius teks spręsti įvairiose ES valstybėse narėse ateityje:

 

 

Svarbiausi Europos Sąjungos ir visų ES valstybių narių ekonomikos ir žemės ūkio duomenys pateikiami statistikos suvestinėse.