Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική στη χώρα σας

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική στη χώρα σας

Η ΚΓΠ στη χώρα σας
Η Κοινή Γεωργική Πολιτική στη χώρα σας

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) σκοπό έχει να βοηθά τους Ευρωπαίους αγρότες να καλύπτουν τις ανάγκες 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Κύριοι στόχοι της είναι η σταθερή, ασφαλής και σε προσιτές τιμές παροχή τροφίμων στους καταναλωτές, με παράλληλη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους αγρότες.

 

Από τη θέσπισή της το 1962, η ΚΓΠ έχει υποστεί πολλές αλλαγές. Ενώ στην αρχή έδινε έμφαση στην ποσότητα, στη συνέχεια έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον προσανατολισμό προς την αγορά, την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων και την ανιχνευσιμότητα, την καλή μεταχείριση των ζώων και τη γενικότερη φροντίδα του περιβάλλοντος, καθώς και στη βιωσιμότητα.

 

Παράγοντας τρόφιμα, η ευρωπαϊκή γεωργία προμηθεύει τις πρώτες ύλες στον δυναμικό κλάδο γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ – τον μεγαλύτερο κλάδο παροχής θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ – και παραμένει η κινητήρια δύναμη της ευρύτερης αγροτικής οικονομίας. Η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή και ζητήματα όπως η απώλεια βιοποικιλότητας, η λειψυδρία και η γονιμότητα του εδάφους σημαίνουν ότι η γεωργία παίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Για τα θέματα αυτά η ΚΓΠ παρέχει στήριξη στους αγρότες, οι οποίοι δεν αμείβονται μέσω της αγοράς.

 

Η τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, το 2013, εισήγαγε το σύστημα των «άμεσων οικολογικών ενισχύσεων» που συνδέονται με την προμήθεια δημοσίων αγαθών περιβαλλοντικού προσανατολισμού τα οποία συνδυάζουν βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, βιώσιμη διαχείριση της αγροτικής γης και φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους.

 

Η νέα ΚΓΠ - μια κοινή πολιτική για τις 28 χώρες της ΕΕ - παρέχει στα κράτη μέλη την ευελιξία να προσαρμόσουν ορισμένα εργαλεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ειδικές ανά χώρα καταστάσεις. Αυτή η σειρά ενημερωτικών δελτίων δείχνει πώς οι χώρες της ΕΕ έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν τη μεταρρύθμιση του 2013 για την περίοδο μέχρι το 2020, κυρίως μέσω του συστήματος των άμεσων ενισχύσεων και των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Μάθετε τι έχει πετύχει η ΚΓΠ στη χώρα σας στο παρελθόν (2007-13) και βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ:

 

 

Δείτε τα στατιστικά δελτία με τα κυριότερα οικονομικά και γεωργικά στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της.