Земеделие и развитие на селските райони

ОСП във вашата страна

ОСП във вашата страна

ОСП във вашата страна
ОСП във вашата страна

Общата селскостопанска политика (ОСП) помага на европейските земеделски производители да посрещнат нуждите на 500 милиона европейци. Основните ѝ цели са осигуряване на стабилно и безопасно снабдяване с храни на достъпни цени за потребителите, като същевременно се гарантира достоен стандарт на живот за земеделските производители.

 

От началото на своето съществуване през 1962 г. ОСП е претърпяла много промени, като е преминала от първоначалния акцент върху количеството към политика, ориентирана към пазара, качеството, безопасността на храните и проследяването, хуманното отношение към животните, съобразяването с екологичните проблеми и устойчивостта.

 

Чрез производството на храни европейското селско стопанство осигурява суровините за динамичната хранително-вкусова промишленост в ЕС – секторът, в който са заети най-много хора в ЕС – и остава важна движеща сила за цялата икономика в селските райони. Тревогите относно изменението на климата и въпросите като загуба на биологично разнообразие, качество на водата и почвата означават, че селското стопанство играе все по-важна роля в устойчивото управление на природните ресурси, а ОСП предоставя подкрепа на земеделските производители по тези въпроси, по които липсва пазарна възвращаемост.

 

При последното преразглеждане на ОСП с реформата от 2013 г. бяха въведени специфични мерки за „плащания за екологизиране“, свързани с предоставянето на благоприятни за околната среда обществени блага, с което се осигурява ефективно производство на храни, устойчиво управление на природните ресурси и практики, благоприятни за околната среда.

 

Въпреки че е обща за всички 28 държави от ЕС, новата ОСП им предоставя гъвкавост да адаптират някои инструменти според специфичните за тях обстоятелства. В информационните брошури се показва как страните от ЕС са решили да прилагат реформата от 2013 г. за периода до 2020 г., по-специално техните модели на директни плащания и програми за развитие на селските райони. Научете какво е постигнала ОСП във вашата страна в миналото (2007-2013 г.) и какви са бъдещите предизвикателства в различните държави от ЕС:

 

 

Вижте статистическите фишове с основните икономически и селскостопански данни за Европейския съюз и всички държави членки.