Poljoprivreda i ruralni razvoj

Dwar din il-websajt

Dwar din il-websajt

Dwar din il-websajt
Dwar din il-websajt

Din il-websajt qed tiõi ¿viluppata u mmexxija mid-Direttorat Õenerali g±all-Agrikultura u l-I¿vilupp Rurali tal-Kummissjoni Ewropea. Tipprovdi informazzjoni dwar il-Politika Agrikola Komuni, l-i¿vilupp u l-implimentazzjoni tag±ha, l-g±an tag±ha hu li tkun ta' kontribut sabiex is-settur agrikolu jkun b'sa±±tu u kompetittiv u biex ikun hemm ¿vilupp sostenibbli ta¿-¿oni rurali fl-UE.

X'tip ta' informazzjoni hi disponibbli f'din il-websajt?

Il-websajt toffri:

 • rapport ta' fatti aõõornati tal-i¿vilupp u tal-politiki fil-qafas tal-Politika Agrikola Komuni (PAK)
 • siti sekondarji speåifiåi li jkopru l-"pilastri" tal-PAK (1: pagamenti diretti u mi¿uri g±as-suq, 2: ¿vilupp rurali)
 • firxa wiesg±a ta' siti sekondarji dwar kwistjonijiet tematiåi (ambjent, tkabbir, kwalità tal-prodotti ...)
 • a±barijiet, diskorsijiet, informazzjoni dwar avvenimenti
 • pubblikazzjonijiet elettroniåi
 • anali¿i, statistika u valutazzjonijiet
 • konsultazzjonijiet dwar il-politiki
 • sej±iet g±all-offerti
 • u ±afna aktar

G±add ta' temi u politiki relatati mal-agrikultura (pere¿empju s-sigurezza tal-ikel jew is-sa±±a tal-pjanti) jaqg±u ta±t ir-responsabbiltà ta' Direttorat Generali ie±or u mhux tad-DÕ g±all-Agrikultura u l-I¿vilupp Rurali. Biex ikun iffaåilitat l-aååess g±all-informazzjoni dwar dawn it-temi, qed jing±ataw links g±all-websajts rispettivi fis-sit EUROPA fil-homepage u/jew f'siti sekondarji relatati tal-websajt tal-"Agrikultura u ¯vilupp Rurali".

B'liema lingwi hi disponibbli din il-websajt?

Din il-websajt timxi mal-linji gwida õenerali stabbiliti g±al EUROPA. L-g±an tag±na hu li nipprovdu lill-vi¿itaturi bl-informazzjoni li qed ifittxu bil-lingwa tag±hom jew b'lingwa li biha probabbilment l-aktar li jistg±u jifhmu.

Dokumenti uffiåjali (b±al-leõi¿lazzjoni, il-ftehimiet internazzjonali, l-atti preparatorji) huma disponibbli tal-anqas bil-lingwi li kienu uffiåjali fid-data tal-pubblikazzjoni. Dokumenti o±ra, li ma jorbtux legalment, huma spiss ippubblikati bl-Ingli¿, bil-Franåi¿ u bil-Õermani¿.

Informazzjoni õenerali li ma g±andhiex tendenza li tinbidel ta' spiss hi disponibbli bi 23 lingwa uffiåjali.

Informazzjoni aktar speåjalizzata hi õeneralment disponibbli bi tliet lingwi: l-Ingli¿, il-Franåi¿ u l-Õermani¿.

Informazzjoni speåjalizzata fil-livelli aktar profondi tal-websajt hi kultant disponibbli biss bl-Ingli¿.

Kampanji ta' informazzjoni speåifika, immirati g±all-pubbliku aktar wiesa' jew g±al partijiet minnu (pere¿empju g±at-tfal), jitniedu ta' spiss bit-23 lingwa uffiåjali tal-UE.

Dritt tal-Awtur

L-informazzjoni disponibbli f'din il-websajt tista' tkun biss riprodotta bil-kundizzjoni li s-sors ikun rikonoxxut (ara l-avvi¿ dwar id-dritt tal-awtur).

Qed nirrikkmandaw li ma mtennux il-kontenut tag±na fil-websajt tieg±ek, i¿da li tidda±±al link fiha, li b'mod åar issemmi s-sors (websajt tematika ta' Agrikultura u ¯vilupp fuq is-sit EUROPA, C L-Unjoni Ewropea, 1995-201x). Din tippermettilek ukoll li tg±addi g±all-informazzjoni aõõornata l-±in kollu.

B'mod aktar õenerali, il-links g±as-sajt tematika ta' 'Agrikultura u ¯vilupp Rurali fuq is-sit EUROPA' jistg±u jin±olqu minn kull websajt bil-kundizzjoni li jintla±qu l-kundizzjonijiet li õejjin:

 • il-links g±andhom jintwerew bil-bandiera Ewropea u bit-test "Agrikultura u ¯vilupp Rurali fuq is-sit EUROPA". Jekk il-bandiera ma tistax tintu¿a, jit±allew ukoll links testwali (pere¿empju: "Aktar informazzjoni disponibbli mill-'websajt Agrikultura u ¯vilupp Rurali fuq is-sit EUROPA'"
 • il-links g±andhom isiru biss lejn paõni li juru l-avvi¿ qasir tal-hypertext li jirreferi g±ad-dikjarazzjoni ta' rinunzja u l-avvi¿i tad-dritt tal-awtur;
 • meta jkun hemm aååess g±all-paõni tal-'Agrikultura u ¯vilupp Rurali fuq is-sit EUROPA' permezz ta' link, g±andu jkun spejgat b'mod åar lill-utenti li huma qed jaraw informazzjoni li mhix esklussiva jew li ma tiddipendix fuq ±las g±all-aååess;
 • importanti u relatat bl-istess mod mal-punt imsemmi hawn fuq li l-links ma g±andhomx jitqieg±du f'kuntest li jista' jõieg±el lill-utenti jemmnu li l-istituzzjonijiet Ewropej japprovaw, jew jappoõõaw l-g±anijiet jew il-kontenuti tal-websajt l-o±ra, jew tal-organizzazzjoni li tkun qed tmexxiha;
 • jekk il-links isiru minn websajt ibba¿ata fuq frejms, il-paõni ma g±andhomx jintwerew b±ala frejms õol-websajt b'tali mod li jistg±u ji¿gwidaw lill-utenti rigward l-oriõini veru tal-paõni.
 • hekk kif jiõi stabbilit link, il-webmaster tal-Agrikultura u l-I¿vilupp Rurali g±andu jkun innotifikat permezz ta' tra¿missjoni tal-URL tal-paõna fejn ikun qed jidher il-link.