Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Λίγα λόγια για τον δικτυακό τόπο

Λίγα λόγια για τον δικτυακό τόπο

Λίγα λόγια για τον δικτυακό τόπο
Λίγα λόγια για τον δικτυακό τόπο

Την ευθύνη της διαχείρισης αυτού του δικτυακού τόπου έχει η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική, την εξέλιξη και την εφαρμογή της, και έχει ως στόχο να συμβάλει στη δημιουργία ενός ακμαίου και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της ΕΕ.

Τί είδους πληροφορίες περιέχει ο δικτυακός τόπος;

Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει τα εξής:

 • ενημερωμένα στοιχεία για τις διάφορες εξελίξεις στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ)
 • ειδικές ιστοσελίδες που καλύπτουν τους "πυλώνες" της ΚΓΠ (1: άμεσες ενισχύσεις και μέτρα στήριξης της αγοράς, 2: ανάπτυξη της υπαίθρου)
 • ιστοσελίδες για ποικίλα θέματα (περιβάλλον, διεύρυνση, ποιότητα προϊόντων ...)
 • ειδήσεις, ομιλίες, πληροφορίες για διάφορες εκδηλώσεις
 • ηλεκτρονικές εκδόσεις
 • αναλύσεις, στατιστικές και αξιολογήσεις
 • διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των διαφόρων πολιτικών
 • προσκλήσεις υποβολής προσφορών
 • και πολλά άλλα

Ορισμένα γεωργικά θέματα και πολιτικές (π.χ. ασφάλεια των τροφίμων, υγεία των φυτών) εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλης γενικής διεύθυνσης της Επιτροπής. Για ευκολότερη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες, ακολουθήστε τους συνδέσμους στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου "Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη", που οδηγούν στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους του EUROPA.

Σε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμος ο δικτυακός τόπος;

Ο δικτυακός τόπος ακολουθεί τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν οριστεί για τον EUROPA όσον αφορά τις γλώσσες. Στόχος μας είναι να δίνουμε στους επισκέπτες τις πληροφορίες που αναζητούν είτε στη γλώσσα τους είτε στη γλώσσα που μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα.

Τα επίσημα έγγραφα (όπως η νομοθεσία, οι διεθνείς συμφωνίες, οι προπαρασκευαστικές πράξεις) είναι διαθέσιμα τουλάχιστον στις γλώσσες που ήταν επίσημες κατά την ημερομηνία που δημοσιεύθηκαν. Άλλου είδους έγγραφα, μη δεσμευτικά από νομική άποψη, δημοσιεύονται συνήθως στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Οι γενικές πληροφορίες, οι οποίες δεν τροποποιούνται συχνά, είναι διαθέσιμες σε 23 επίσημες γλώσσες.

Οι πιο εξειδικευμένες πληροφορίες διατίθενται συνήθως σε τρεις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά.

Οι πολύ εξειδικευμένες πληροφορίες υπάρχουν ορισμένες φορές μόνο στα αγγλικά.

Ειδικές ενημερωτικές εκστρατείες, που απευθύνονται στο ευρύ κοινό ή σε ένα μέρος αυτού (π.χ. σε παιδιά) είναι διαθέσιμες σε 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Πνευματική ιδιοκτησία

Οι πληροφορίες που υπάρχουν σ' αυτόν το δικτυακό τόπο μπορούν να αναπαραχθούν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (βλ. Ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία).

Σας συνιστούμε να μην αντιγράφετε το περιεχόμενό του στον δικό σας δικτυακό τόπο, αλλά να προσθέτετε τον σχετικό σύνδεσμο αναφέροντας με σαφήνεια την πηγή (δικτυακός τόπος "Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη στον ΕUROPA, © Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995-201x). Με τον τρόπο αυτό, θα έχετε μέσω του συνδέσμου συνεχώς ενημερωμένες πληροφορίες.

Γενικότερα, μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους προς τον δικτυακό τόπο "Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη" του ΕUROPA από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • οι σύνδεσμοι πρέπει να φέρουν την ευρωπαϊκή σημαία και το κείμενο "Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη στον ΕUROPA". Αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σημαία, χρησιμοποιήστε συνδέσμους υπό μορφή κειμένου (όπως π.χ.: "Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη στον ΕUROPA"), υπό τους ακόλουθους όρους:
 • οι σύνδεσμοι πρέπει να παραπέμπουν μόνο σε σελίδες που περιέχουν σύντομη σημείωση υπό μορφή υπερκειμένου η οποία αναφέρεται στις ανακοινώσεις σχετικά με την αποποίηση ευθύνης και την πνευματική ιδιοκτησία·
 • σε περίπτωση πρόσβασης στις σελίδες "Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη στον ΕUROPA" μέσω συνδέσμου, θα πρέπει να καθίσταται απολύτως σαφές στους χρήστες ότι οι πληροφορίες που διαβάζουν δεν είναι αποκλειστικές και ότι παρέχονται δωρεάν·
 • εξίσου σημαντικό και σχετικό με το προηγούμενο σημείο είναι το ότι οι σύνδεσμοι δεν πρέπει να περιβάλλονται από συμφραζόμενα τα οποία μπορεί να δώσουν στους χρήστες την εντύπωση πως τα κοινοτικά όργανα υιοθετούν ή υποστηρίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τους στόχους ή το περιεχόμενο του άλλου δικτυακού τόπου ή της οργάνωσης που τον διαχειρίζεται·
 • σε περίπτωση που οι σύνδεσμοι δημιουργούνται σε δικτυακό τόπο με δομή που βασίζεται σε πλαίσια, οι σελίδες δεν πρέπει να εμφανίζονται σε πλαίσια εντός του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης των χρηστών ως προς την πραγματική προέλευση των σελίδων·
 • από τη στιγμή που δημιουργείται ένας σύνδεσμος, πρέπει να ειδοποιείται ο υπεύθυνος του δικτυακού τόπου "Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη" με διαβίβαση του URL της σελίδας στην οποία εμφανίζεται ο σύνδεσμος.