Земеделие и развитие на селските райони

За този сайт

За този сайт

За този сайт
За този сайт

Този уебсайт се разработва и поддържа от Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“ на Европейската комисия. Той предоставя информация за Общата селскостопанска политика (ОСП) и за нейното развитие и прилагане, и по този начин дава своя скромен принос за едно стабилно и конкурентоспособно селско стопанство и за устойчивото развитие на селските райони в ЕС.

Какъв вид информация предлага този уебсайт?

Този сайт предлага:

 • актуални новини за развитието на Общата селскостопанска политика (ОСП)
 • страници за двете основни направления на ОСП – 1) преки плащания и пазарни мерки и 2) развитие на селските райони
 • широк кръг страници по важни теми (околна среда, разширяване, качество на продуктите и др.)
 • новини, речи, информация за прояви
 • електронни публикации
 • анализи, статистики и оценки
 • допитвания за политиката
 • покани за участие в търгове
 • и много повече.

Известен брой теми и политики, свързани със селското стопанство (напр. безопасността на храните и здравето на растенията), са от компетенцията на други генерални дирекции на Комисията. За по-лесен достъп до информация по тези теми нашият уебсайт предлага връзки към съответните сайтове на портала EUROPA.

На кои езици е достъпен този уебсайт?

Нашият уебсайт се придържа към общите езикови насоки за EUROPA. Целта ни е да предоставим на посетителите информацията, която търсят, на техния собствен език или на език, който най-вероятно разбират.

Официалните документи (законодателство, международни споразумения, подготвителни актове) са достъпни най-малко на езиците, които са били официални в момента на публикуването им. Останалите документи, които не са правнообвързващи, обикновено се публикуват на английски, френски и немски.

Общата информация, която не се променя често, е достъпна на 23-та официални езика.

По-специализираната информация обикновено е достъпна на три езика – английски, френски и немски.

Най-специализираната информация в по-долните нива на уебсайта понякога е достъпна само на английски.

Информационните кампании, насочени към широката публика или част от нея (напр. към децата), обикновено се публикуват на 23-та официални езика на ЕС.

Авторски права

Възпроизвеждането на информацията на този сайт е разрешено само при цитиране на източника (вижте информацията за авторските права).

Препоръчваме да не копирате нашето съдържание на вашия сайт, а да създадете връзка към него, в която ясно да упоменете източника (Селско стопанство и развитие на селските райони – тематичен сайт на EUROPA ©  Европейски съюз, 1995–201x г.) По този начин ще предоставите връзка към постоянно актуализирана информация.

По принцип можете да създавате връзки към нашия тематичен сайт от всеки друг уебсайт, при условие че са спазени следните условия:

 • връзките трябва да бъдат илюстрирани с европейското знаме и текста „Селско стопанство и развитие на селските райони на EUROPA“. Ако не можете да използвате знамето, можете да поместите и текстова връзка (напр.: „Повече информация ще намерите на сайта „Селско стопанство и развитие на селските райони“ на EUROPA“), ако са спазени условията по-долу;
 • връзките трябва да водят към страници, показващи краткото съобщение, отнасящо се до отказа от отговорност и информацията за авторските права;
 • при достъп до страниците на „Селско стопанство и развитие на селските райони на EUROPA“ чрез връзка, на потребителите трябва да е напълно ясно, че разглеждат информация, която е за общо ползване и за която не се заплаща;
 • също толкова важно, и във връзка с горната точка, е връзките да не бъдат поставяни в контекст, който може да заблуди потребителите, че европейските институции одобряват или подкрепят целите или съдържанието на съответния уебсайт или на организацията, която го администрира;
 • ако връзките се правят от базиран на фреймове (рамки) уебсайт, страниците не трябва да се извеждат във фреймове в този сайт по начин, който може да заблуди потребителите за действителния произход на страниците;
 • веднага след създаването на връзка, уебмастърът на „Селско стопанство и развитие на селските райони“ трябва да бъде уведомен за това, като му се изпрати URL адреса на страницата, на която е поместена връзката.