This site has been archived on (2015/01/16)
16/01/2015

Navigation path

 

Statement

In my opinion, it's very important to live with widely opened eyes and heart. Latvia wasn't a free country for a very long time, and all the citizens were shut down from the world and were allowed to see only what the system gave.

On the year 1991 we became an independent country, but only now the youth of Latvia understands the meaning of freedom, that we are a part of the world and all the borders are crushed down. In the last couple of years there are a lot of youth organizations which have been created in Latvia and also have their name heard all over the world. Latvia is a cultural country, and Riga will be the cultural capital of Europe in the 2014. We have strongly motivated young people,
who are hungry to prove themselves not only on the country level, but also Europe and the rest of the world.

We love to complain about problems and we want changes. But actually we need to look in the mirror and understand that we are the source of the changes, we need to do something if we want to fulfill our goals.
Everything starts with a thought, and the rest is in our hands: to fight for our dreams or to do nothing.

For many years I've been working in youth programs on the National Television and National Radio.
I represent the cultural and sports field: for many years I've been the lead singer in a music band, I'm one of the founders of Latvian Society of Street Gymnastics Sports, I've been part of many projects (nature saving game “Green Nights” – organized by Latvian Green Point; history game for students – The New Guards of Riga – organized by the Latvian Ministry of Defense; Possible Mission – organized by the Latvian Ministry of Education; many charity projects – for example “From Friend to Friend”). With this kind of experience I can help to build a link between Latvian and European youth. I know how to start things from zero. I know how it is, if you don't have anything except an idea. If you have an idea, than you can have hundreds, thousands or millions of followers. If I can touch hearts of Latvian young people with my stories, then I would be honored to do it to the whole world.


Manuprāt, ir ļoti svarīgi dzīvot ar plaši atvērtām acīm un sirdi. Ļoti ilgu laiku Latvija bija nebrīva valsts, un cilvēki bija ierobežoti savā attīstībā un pasaules redzējumā. 1991.gadā mēs kļuvām par neatkarīgu valsti, taču tikai tagad jaunieši sāk apzināties, ka ir daļa no pasaules un robežas ir nojauktas. Pēdējā laikā Latvija ir dzimušas un attīstījušās vairākas jauniešu nevalstiskās organizācijas, kas sevi ir pierādījušas starptautiskā mērogā. Latvija ir kultūras valsts, ne velti 2014.gadā Rīga būs Eiropas Kultūras galvaspilsēta. Mums ir spēcīgi motivēti jaunieši, kuri alkst sevi pierādīt ne tikai valsts, bet arī Eiropas un pasaules līmenī.

Ļoti bieži mēs sūdzamies par kādām problēmām un alkstam, lai kāds kaut ko dara lietas labā. Taču mums ir jāieskatās spogulī un jāsaprot, ka mēs paši esam tie, kas var mainīt pasauli, atliek tikai sākt kaut ko darīt. Viss sākas ar domu, pārējais ir mūsu spēkos: cīnīties par saviem mērķiem, vai arī nolaist rokas.

Ilgus gadus darbojos Nacionālās Televīzijas un Nacionālā Radio jauniešu raidījumos. Es pārstāvu kultūras un sporta vidi: daudzus gadus esmu bijis solists mūzikas grupā, kā arī Latvijas Ielu Vingrošanas Sporta Biedrības viens no dibinātājiem, daudzu sabiedriski sociālu projektu dalībnieks (Latvijas Zaļā Punkta organizētā vides saglabāšanas spēle vislatvijas jauniešiem – Zaļās Naktis; Latvijas Aizsardzības Ministrijas rīkotā patriotisma un vēstures mācības spēle – Jaunie Rīgas sargi; Latvijas Izglītības Ministrijas organizētajā programmā – Iespējamā Misija, labdarības pasākumos, piemēram, No Drauga Draugam). Ar šādu pieredzi varu palīdzēt radīt un attīstīt saikni starp Latvijas un Eiropas jauniešiem.

Es zinu, kā ir darīt lietas no nulles. Es zinu, kā ir tad, kad nav nekā, bet ir ideja. Ja ir ideja, tad tev seko simti, tūkstoši, vai pat Eiropas līmenī – miljoni. Ja es ar savu pieredzi un stāstu varu aizraut Latvijas jauniešus, tad es labprāt dalīšos tajā arī ar pārējo pasauli.


Interview with Kaspars Zlidnis

 
 
 
Last update: 31/03/2014 | Top