Διαδρομή πλοήγησης

 

Τι είναι η Διαδραστική Χάραξη Πολιτικών (IPM)

 

Στόχος της πρωτοβουλίας για τη «Διαδραστική Χάραξη Πολιτικών» (IPM) είναι να βοηθήσει τις διοικήσεις των κρατών μελών και τα όργανα της ΕΕ να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων κάνοντας χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, ειδικότερα του Διαδικτύου. Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει στη χάραξη πολιτικών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για γρήγορες και στοχοθετημένες απαντήσεις σε διάφορα προβλήματα και ερωτήματα, βελτιώνοντας την αξιολόγηση του αντικτύπου των πολιτικών (ή της έλλειψής τους) και διασφαλίζοντας μεγαλύτερο βαθμό υπευθυνότητας έναντι των πολιτών.

Το σύστημα αυτό δημιουργήθηκε για να απλουστεύσει τη διαδικασία διαβούλευσης των ενδιαφερόμενων μερών με τη χρησιμοποίηση εύχρηστων και απλών ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, που διευκολύνουν τόσο τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, όσο και την ανάλυση των αποτελεσμάτων από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής. 

Η πρωτοβουλία IPM χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ISA (Λύσεις Διαλειτουργικότητας για τις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Διοικήσεις), το οποίο υλοποιείται με στόχο τη βελτίωση της ηλεκτρονικής συνεργασίας ανάμεσα στις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών της ΕΕ. 

Η πρωτοβουλία IPM, που ξεκίνησε το 2001, συνέβαλε στην πραγματοποίηση περισσότερων από 370 δημόσιων διαβουλεύσεων που είναι διαθέσιμες στη δικτυακή πύλη Η φωνή σας στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί το ενιαίο σημείο πρόσβασης για τις διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το IPM είναι επίσης χρήσιμο όσον αφορά την εσωτερική επικοινωνία και τη διαχείριση του προσωπικού. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το χρησιμοποιούν τακτικά για τη διενέργεια εσωτερικών ερευνών, την προετοιμασία διαφόρων εκδηλώσεων και συνεδρίων (π.χ. για τις εγγραφές), την έρευνα του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών των ιστοτόπων, κ.λπ.

 

Το λογισμικό IPM

To IPM είναι ένα διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης ερωτηματολογίων που δημιούργησε η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT) της Επιτροπής. Το λογισμικό βασίζεται στο Διαδίκτυο και συνεπώς δεν χρειάζεται ειδική εγκατάσταση από την πλευρά του χρήστη. Για τη χρησιμοποίηση του IPM απαιτούνται μόνον ένας συνηθισμένος φυλλομετρητής Διαδικτύου και σύνδεση με το Διαδίκτυο.

Το λογισμικό του IPM αποτελείται από διαφορετικές επί μέρους μονάδες που αποσκοπούν στη διαχείριση των διαφόρων φάσεων των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων: δημιουργία, δοκιμή, μετάφραση, δημοσίευση και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Διαχειρίζεται διαφόρους τύπους ερωτήσεων μίας ή πολλαπλών απαντήσεων, καθώς και πεδία ελεύθερου κειμένου. Τα αποτελέσματα μπορούν να εμφανιστούν με τη μορφή ιστογραμμάτων, ποσοστών ή με όλες τις λεπτομέρειές τους και να εξαχθούν επίσης στο Excel. Η διεπαφή χρήστη είναι διαθέσιμη σε 22 γλώσσες. Επίσης, κάθε ερωτηματολόγιο μπορεί να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

  • Δημιουργία: ο "διαχειριστής του ερωτηματολογίου" καθορίζει τις ιδιότητες του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και σχεδιάζει τη δομή του: ενότητες, ερωτήσεις, τρόπος απαντήσεων (πλήκτρα επιλογής, τετραγωνίδια επιλογής, πτυσσόμενοι κατάλογοι, κενά τετραγωνίδια, κ.λπ.), καθώς και τη λογική συνάφεια μεταξύ των ερωτήσεων.
  • Δοκιμή: προτού δημοσιευτεί το ερωτηματολόγιο μπορεί να δοκιμαστεί σε δείγμα χρηστών.
  • Μετάφραση: ένα κύριο αρχείο Excel ή XML εξάγεται από το IPM. Η διαδικασία μετάφρασης πραγματοποιείται εκτός σύνδεσης (off-line). Μετά την ολοκλήρωσή τους τα αρχεία με τις μεταφράσεις τηλεφορτώνονται εκ νέου στο IPM.
  • Παραγωγή: το ερωτηματολόγιο ενεργοποιείται και η ηλεκτρονική του διεύθυνση διαβιβάζεται στα άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Η πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο είναι είτε ελεύθερη είτε απαιτεί όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης.
  • Ανάλυση των αποτελεσμάτων: ο "διαχειριστής του ερωτηματολογίου" μπορεί να δει τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο. Ανεπεξέργαστα αποτελέσματα, ποσοστά και ιστογράμματα είναι διαθέσιμα, ενώ ένας ενσωματωμένος μηχανισμός επιλογής επιτρέπει τη δημιουργία επί μέρους αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν στο αρχείο Excel για περαιτέρω ανάλυση.

 

IPM ανοικτού κώδικα

Οι δημόσιες διοικήσεις, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ μπορούν να τηλεφορτώσουν την έκδοση λογισμικού IPM ανοικτού κώδικα, το οποίο δημιουργήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος ISA (Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις). Διατίθεται δωρεάν βάσει της EUPL (Δημόσια Άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης).  

Για περισσότερες πληροφορίες και για να τηλεφορτώσετε το λογισμικό IPM ανοικτού κώδικα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο Joinup.  

 

Επικοινωνία

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το IPM, ή αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση του ή τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου IPM, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση:

DIGIT-IPM-SUPPORT@ec.europa.eu

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση λογισμικού ανοικτού κώδικα IPM Open Source, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση:

DIGIT-IPM-OSS@ec.europa.eu

 

Τελευταία ενημέρωση: 09/01/2012 | Αρχή σελίδας