Sökväg

Ytterligare verktyg

Din röst i Europa

Din röst i Europa är EU-kommissionens portal för samråd och andra möjligheter att lämna synpunkter på EU:s verksamhet i beslutsprocessens olika skeden.
I enlighet med sin agenda för bättre lagstiftning vill kommissionen lyssna mer på allmänheten och intresserade aktörer i varje steg: från det att en idé kläcks och ett förslag läggs fram till det att lagstiftning antas och utvärderas.

  • Du kan yttra dig om kommissionens färdplaner och inledande konsekvensbedömningar i början av det förberedande arbetet.
  • Beroende på vad initiativet handlar om kan kommissionen hålla olika typer av samråd och exempelvis rikta sig till specifika målgrupper eller allmänheten. I samråden kan du yttra dig om centrala frågor när kommissionen gör konsekvensbedömningar av pågående förslag och utvärderar befintlig lagstiftning och kontrollerar om den fortfarande är ändamålsenlig. Samråd pågår normalt i minst tolv veckor.
  • I slutet av det förberedande arbetet med nya lagstiftningsinitiativ, och när alla kommissionärer har ställt sig bakom kommissionens utkast, kan du yttra dig om förslaget.
  • I framtiden kommer du också att kunna yttra dig om utkast till delegerade rättsakter och viktiga genomförandeakter.

Du kan alltid höra av dig till oss med dina idéer om hur EU-lagstiftningen kan bli effektivare och mer ändamålsenlig. Använd vårt webbformulär.

 

Om du vill få mejl när det kommer nya färdplaner, konsekvensbedömningar eller samråd kan du prenumerera på meddelanden om

 

Varför finns inte allt på svenska?

Den här webbplatsen finns på alla officiella EU-språk. När du klickar på en länk kan du emellertid hamna på en webbsida som av olika skäl bara finns på ett begränsat antal språk. De samråd som riktar sig till en specifik målgrupp finns till exempel inte alltid på alla språk.
Normalt kan du dock svara på samråden och lämna synpunkter på alla officiella EU-språk om inget annat anges.