Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Váš hlas v Európe

Webové sídlo Váš hlas v Európe je jednotným prístupovým miestom Európskej komisie ku širokej škále konzultácií a príležitostí poskytnúť spätnú väzbu, ktoré vám umožnia vyjadriť sa k politikám EÚ v rozličných štádiách ich životného cyklu.
V rámci svojho programu lepšej právnej regulácie plánuje Komisia pozornejšie načúvať občanom a zainteresovaným subjektom počas celého procesu prípravy návrhu – od prvotných myšlienok, cez štádium prípravy návrhu Komisiou až po jeho prijatie a hodnotenie.

  • Na začiatku prípravného procesu je možné poskytnúť spätnú väzbu k „plánom“ (Roadmaps) a „úvodným posúdeniam vplyvu“ (Inception Impact Assessments).
  • V závislosti od iniciatívy sa môžu uskutočniť rôzne typy konzultácií – napr. cielené alebo verejné konzultácie. Verejné konzultácie poskytujú priestor na vyjadrenie názoru na kľúčové aspekty posúdení vplyvu pre pripravované návrhy Komisie a takisto na kľúčové prvky hodnotení a „kontrol vhodnosti“ (fitness checks) existujúcich politík. Verejné konzultácie sú štandardne prístupné počas minimálne 12 týždňov.
  • Na záver príprav novej legislatívnej iniciatívy a po schválení jej navrhovaného znenia kolégiom komisárov je možné poskytnúť spätnú väzbu k návrhu Komisie.
  • V neskoršom štádiu je možná spätná väzba k navrhovanému zneniu delegovaných aktov a dôležitých vykonávacích aktov.

Kedykoľvek môžete Komisii sprostredkovať svoje názory na to, ako zabezpečiť účinnejšie a efektívnejšie právne predpisy EÚ prostredníctvom online formulára „Obmedzme záťaž – vyjadrite sa“(Lighten the load – Have your say)!

 

Ak si prajete dostávať e-mailové upozornenia na nové plány alebo úvodné posúdenia vplyvu a/alebo verejné konzultácie, prihláste sa k ich odberu na stránke

 

Prečo nie sú niektoré informácie dostupné v mojom jazyku?

Toto webové sídlo je dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Avšak po kliknutí na niektoré špecifické položky môže dôjsť k presmerovaniu na iné webové sídla Európskej komisie, ktoré sú dostupné len v obmedzenom počte jazykov z rozličných dôvodov. Predovšetkým konzultačné dokumenty určené okruhu špecializovaných adresátov nemusia byť publikované vo všetkých jazykoch.
Odpovede na konzultácie a spätnú väzbu však môžete poskytnúť vo všetkých úradných jazykoch EÚ, pokiaľ sa v konzultačných dokumentoch výslovne neuvádza inak.