Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Вашият глас в Европа

Вашият глас в Европа е единна точка за достъп до различни консултации и възможности за обратна връзка, които ви позволяват да изразите вижданията си за политиките на ЕС на различни етапи от техния жизнен цикъл.
В рамките на своята програма за по-добро регулиране Комисията има намерение да се вслушва по-внимателно в мненията на гражданите и заинтересованите страни през целия процес, започващ от първоначалната идея, минаващ през подготвянето на предложение от Комисията и стигащ до приемането на предложението и неговата оценка.

  • Мнения за „Пътни карти“ и „Оценки на въздействието от етапа на създаване“ могат да бъдат предоставяни в началото на процеса на подготовка.
  • В зависимост от инициативата могат да се провеждат различни видове консултации — например насочени към определена аудитория или към широката общественост. Обществените консултации ви дават възможност да изразите вижданията си във връзка с важни аспекти на оценките на въздействието на предложения на Комисията, които са в процес на подготовка, както и във връзка с основни елементи на оценките и проверките за пригодност на съществуващите политики. Обществените консултации са отворени по подразбиране за период от минимум 12 седмици.
  • В края на подготовката на нова законодателна инициатива и след приемането на проекта от колегиума на комисарите може да се изразяват мнения във връзка с предложенията на Комисията.
  • На по-късен етап също ще бъде възможно изразяване на мнения по проектите за делегирани актове и важни актове за изпълнение.

Във всеки момент можете да запознаете Комисията с вижданията си за това как законите на ЕС да станат по-ефективни чрез „Облекчаване на тежестта — вашето мнение!“

 

Ако искате да бъдете уведомявани по електронна поща за нови пътни карти или оценки на въздействието от етапа на създаване и/или обществени консултации, абонирайте се за

 

Защо част от информацията не е достъпна на моя език?

Уебсайтът е достъпен на всички официални езици на Европейския съюз, но въпреки това, когато щракнете върху определени теми, може да бъдете пренасочени към други уебсайтове на Европейската комисия, които са достъпни само на ограничен брой езици по различни причини. По-специално документи за консултации, насочени към специализирана аудитория, не винаги се публикуват на всички езици.
Можете обаче да отговаряте на консултации и да изпращате мнения на всички официални езици в ЕС, освен ако в самите документи за консултацията не е изрично посочено друго.