Najčastejšie otázky

Ako mi môže pomôcť Európsky podnikateľský skúšobný panel (EBTP)?

Váš príspevok do konzultácií EBTP pomôže zlepšiť celkovú kvalitu legislatívy a vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie.

Keď Komisia pripravuje nové právne predpisy a politiky, potrebuje zistiť, ktoré aspekty sú dôležité pre podnikateľskú sféru.

Vďaka vašim príspevkom do konzultácií EBTP si tak bude môcť utvoriť lepší obraz o tom, aký dosah budú mať dané právne predpisy na vaše podnikanie.

Svoj názor môžete vyjadriť aj po uplatnení opatrení. Uvítame, ak nás budete informovať o konkrétnych dosahoch opatrení v praxi alebo o ich prípadných nežiaducich účinkoch.

Môže sa stať členom panelu EBTP ktorýkoľvek podnik?

Áno, ak má sídlo v Európskej únii (príp. v Nórsku alebo na Islande).

Ako sa môžem stať členom panelu EBTP?

Ak sa chcete stať členom EBTP, kontaktujte svojho národného koordinátora a vyplňte registračný formulár, ktorý Komisii poskytne základné informácie o vašom podniku.

S týmito informáciami sa bude zaobchádzať prísne dôverne.

Čo bude nasledovať po mojej registrácii v paneli EBTP?

Vaše kontaktné údaje sa uložia v databáze EBTP. Následne ich skontroluje váš národný koordinátor, ktorý vás môže požiadať o doplňujúce informácie.

Keď bude vaše členstvo potvrdené, dostanete informačný e-mail a pozvánku na najbližšiu konzultáciu EBTP. Tento e-mail bude obsahovať aj vaše používateľské meno a heslo.

Koľko konzultácií prebehne za jeden rok?

Približne 6 až 8, v závislosti od tém, ktoré sa týkajú bežných podnikateľských činností.

Koľko času mi to zaberie?

Približne 15 minút – každá konzultácia je vlastne jeden krátky on-line dotazník.

Koľko mám na to času?

Obvykle 4 týždne.

Môžu sa členmi panela EBTP stať aj zástupcovia priemyslu a podnikateľských organizácií?

NIEEBTP je určený len pre individuálne podniky. Ak však zastupujete podnikateľskú organizáciu alebo obchodné združenie, môžete o možnosti členstva v EBTP informovať spoločnosti, ktoré zastupujete.

Kedy sa moje členstvo v paneli EBTP skončí?

Členstvo je časovo neobmedzené. Ak ho máte záujem ukončiť, pošlite e-mail svojmu koordinátorovi so žiadosťou o výmaz z panela členov.

Aký typ informácií musím poskytnúť pri registrácii môjho podniku?

Ide hlavne o tieto informácie:

  • vašu hlavnú oblasť podnikania (hospodársky sektor);
  • počet zamestnancov;
  • informácie, či vyvážate alebo dovážate tovar/služby v rámci alebo aj mimo jej hraníc;
  • kontaktné údaje osoby, ktorej sa budú zasielať pozvánky na konzultácie.

Tieto informácie slúžia na štatistické účely o členoch panela a umožňujú podrobnejšie analyzovať výsledky konzultácie. Ak chcete upraviť údaje o vašom podniku, kontaktujte vášho národného koordinátora.

Akú spätnú väzbu môžem očakávať po účasti na konzultácii?

  • štatistiky – prehľad všetkých odpovedí, ktoré uverejníme na webovej lokalite EBTP do 7 dní po ukončení konzultácie;
  • súhrnnú správu – 3 až 4 týždne po ukončení konzultácie – táto správa obsahuje hlavné zistenia a ďalšie informácie o politických vplyvoch a ďalších krokoch;
  • informačný bulletin – dvakrát ročne – ponúka prehľad aktuálneho stavu najnovších konzultácií a ďalšie informácie o vplyve výsledkov konzultácií EBTP na nové politiky;
  • neformálnu spätnú väzbu – stačí kontaktovať vášho národného koordinátora.

Ako sa dozviem, či môj príspevok viedol k zmene tvorby politiky ?

Komisia sa snaží vysvetliť, ako naložila s príspevkami z konzultácií EBTP a ako prispeli k jej rozhodnutiu. Napríklad, ak sa výsledky konzultácií EBTP použijú pri príprave a opise návrhov budúcich politík, bude to jasne uvedené.

Komisia takisto vysvetlí, akým spôsobom zohľadnila výsledky konzultácií EBTP pri hodnotení a porovnávaní rôznych politických možností.

Aké záležitosti konzultuje Komisia s podnikmi?

Konzultácie sú zamerané len na otázky, ktoré sa priamo týkajú podnikateľskej sféry (v širšom meradle). Každá konzultácia (približne 6 až 8 za rok) sa týka inej témy.

Zatiaľ sme sa podnikov pýtali napríklad na finančné záležitosti (napr. dostupnosť bankových úverov pre spoločnosti, oneskorené platby, platby v eurozóne atď.), regulačné prostredie (napr. pravidlá v oblasti účtovníctva a auditu, administratívna záťaž pre spoločnosti atď.), zamestnanosť a pracovné právo (napr. rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, rôznorodosť a diskriminácia na pracovisku atď.), daňový systém, právne predpisy týkajúce sa životného prostredia, ochranu spotrebiteľov atď.

Musím sa zapojiť do každej konzultácie?

NIE – môžete odpovedať len na tie otázky, ktoré vás zaujímajú.

Posledná aktualizácia: 31/10/2010 | Na začiatok