Często zadawane pytania

Jakie korzyści daje udział w EBTP?

Twój udział w konsultacjach EBTP przyczyni się do poprawy jakości ustawodawstwa i pomoże poprawić otoczenie biznesu.

Opracowując nową politykę i przygotowując nowe przepisy, Komisja musi wiedzieć, które kwestie są istotne dla przedsiębiorców.

Twoje uwagi zgłoszone w ramach konsultacji EBTP pomogą Komisji uzyskać pełniejszy obraz wpływu nowego ustawodawstwa na Twoją działalność gospodarczą.

A kiedy dane przepisy zaczną obowiązywać, możesz przekazać nam swoje spostrzeżenia na temat ich skutków i ewentualnych nieoczekiwanych efektów ubocznych.

Czy każde przedsiębiorstwo może dołączyć do EBTP?

Tak, pod warunkiem, że ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej (lub Norwegii lub Islandii).

W jaki sposób można zostać członkiem EBTP?

Aby zarejestrować się jako członek panelu, skontaktuj się z koordynatorem krajowym i podaj Komisji podstawowe informacje na temat Twojego przedsiębiorstwa, wypełniając formularz rejestracyjny.

Przekazane informacje będą traktowane ściśle poufnie.

Co dzieje się po rejestracji przedsiębiorstwa jako członka EBTP?

Twoje dane kontaktowe zostaną zapisane w bazie EBTP i sprawdzone przez koordynatora krajowego, który być może będzie chciał zadać kilka dodatkowych pytań.

Po zatwierdzeniu Twojego członkostwa otrzymasz e-mail z potwierdzeniem i zostaniesz zaproszony do udziału w najbliższych konsultacjach EBTP. W tym samym mailu otrzymasz również nazwę użytkownika i hasło.

Ile konsultacji przeprowadzanych jest co roku?

Około 6–8 konsultacji rocznie na różne tematy dotyczące codziennej działalności gospodarczej.

Ile czasu zajmie mi udzielenie odpowiedzi?

Do wypełnienia ankiety online wystarczy około 15 minut.

Jak mogę zaktualizować dane mojego przedsiębiorstwa?

Przekaż informacje swojemu koordynatorowi krajowemu EBTP, który wprowadzi odpowiednie zmiany.

Czy organizacje zrzeszające przedstawicieli przemysłu i przedsiębiorców również mogą się zarejestrować w EBTP?

NIEEBTP jest dostępne jedynie dla przedsiębiorstw indywidualnych. Jeśli jednak jesteś przedstawicielem organizacji biznesowej lub stowarzyszenia handlowego, możesz poinformować przedsiębiorstwa, które reprezentujesz o EBTP, aby mogły do niego dołączyć.

Kiedy wygasa członkostwo w EBTP?

Możesz być członkiem EBTP przez dowolnie długi czas. Aby opuścić panel, wystarczy przesłać e-mail do koordynatora krajowego informujący o rezygnacji.

Jakich informacji muszę udzielić podczas rejestracji mojego przedsiębiorstwa?

Trzeba podać przede wszystkim:

  • główny przedmiot działalności (sektor gospodarki)
  • liczbę pracowników
  • czy importujesz lub eksportujesz produkty/usługi w granicach UE lub poza jej terytorium
  • dane kontaktowe jednej osoby z Twojej firmy, która będzie informowana o konsultacjach EBTP.

Informacje te pokazują, na ile panel jest reprezentatywny pod względem statystycznym. Pozwalają one również na bardziej szczegółową analizę wyników. Aby zaktualizować swoje dane, należy skontaktować się z koordynatorem krajowym.

Jakie informacje zwrotne otrzymam po wzięciu udziału w konsultacjach?

  • dane statystyczne – podsumowanie uzyskanych odpowiedzi publikowane na stronie EBTP w przeciągu tygodnia od zakończenia konsultacji
  • sprawozdanie podsumowujące – najważniejsze wyniki oraz dodatkowe informacje na temat skutków dla prowadzonej polityki i planowanych działań (3–4 tygodnie później)
  • biuletyn – przegląd aktualnej sytuacji w zakresie najnowszych konsultacji oraz szczegółowe informacje na temat wykorzystania wyników konsultacji EBTP w kształtowaniu polityki (dwa razy do roku)
  • nieformalne informacje zwrotne – dzięki kontaktom z koordynatorem krajowym.

Jak mogę się przekonać, czy moje uwagi wpłynęły na kształtowanie polityki UE?

Komisja stara się jak najlepiej wyjaśnić sposób wykorzystania wyników konsultacji prowadzonych w ramach EBTP oraz dokładnie wskazywać ich rolę w procesie decyzyjnym. Dla przykładu: zawsze, kiedy wyniki konsultacji EBTP wykorzystuje się do opracowania i opisu przyszłych wniosków ustawodawczych, jest to wyraźnie zaznaczane.

Komisja wyjaśni również, w jaki sposób wyniki konsultacji EBTP uwzględniono przy ocenie i porównaniu różnych opcji prowadzonej polityki.

Jakie kwestie są najczęściej konsultowane z przedsiębiorcami?

Konsultacje dotyczą różnych kwestii, zawsze mających bezpośrednie znaczenie dla przedsiębiorców. Temat każdych konsultacji (jest ich ok. 6–8 rocznie) jest inny.

Dotychczasowe konsultacje dotyczyły min. kwestii finansowych (np. dostępności kredytów bankowych dla przedsiębiorstw, opóźnień w płatnościach, płatności w strefie euro itp.), przepisów regulacyjnych (np. zasad dotyczących księgowości i audytu, obciążeń administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej itp.), zatrudnienia i prawa pracy (np. równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym, różnorodności i dyskryminacji w miejscu pracy itp.), podatków, przepisów dotyczących ochrony środowiska, ochrony konsumentów itp.

Czy muszę brać udział we wszystkich konsultacjach?

NIE – możesz odnieść się do dowolnych kwestii, którymi jesteś zainteresowany.

Czy muszę wnosić opłatę za członkostwo?

NIE. Udział w panelu jest bezpłatny.

Ostatnia aktualizacja: 10/01/2011 | Początek strony