Често задавани въпроси

Как може да ми помогне Европейската група за допитвания до бизнеса (ЕГДБ)?

С ваше участие консултациите на ЕГДБ ще подобрят общото качество на законодателството и ще помогнат за създаването на по-добра бизнес среда.

Когато Комисията изготвя нови политики и законодателство, тя трябва да идентифицира важните за бизнеса въпроси.

Вашето участие в консултациите на ЕГДБ ще помогне на Комисията да получи по-ясна представа за това как законодателството ще се отрази на вашите предприятия.

А когато дадена политика вече е факт, можете да ни съобщите как точно ви се е отразила тя, включително и за неочаквани странични ефекти.

Всяко предприятие ли може да влезе в ЕГДБ?

Да, ако седалището му е в Европейския съюз (или Норвегия или Исландия).

Как мога да стана член на ЕГДБ?

За да се регистрирате като член, трябва да се свържете с вашия национален координатор и да предоставите на Комисията основна информация за предприятиято си, като попълните формуляра за регистрация.

Тази информация ще бъде обработена по строго поверителен начин.

Какво ще стане, когато регистрирам компанията си като член на ЕГДБ?

Вашите координати за връзка се съхраняват в базата данни на ЕГДБ и се проверяват от вашия национален координатор, който може да ви зададе допълнителни въпроси.

След одобряването на вашето членство, ще бъдете уведомени с електронно писмо и приканени да участвате в следващата консултация на ЕГДБ. Това електронно писмо ще съдържа потребителското ви име и паролата ви.

Колко консултации се провеждат годишно?

Около 6-8 на година по широк кръг теми, отнасящи се до ежедневни бизнес дейности.

Колко време ще ми отнеме да отговоря?

Около 15 минути - всяка консултация е просто кратък онлайн въпросник.

Как мога да актуализирам данните на моята компания?

Информирайте вашия национален координатор на ЕГДБ, който ще направи това вместо вас.

Могат ли представителни организации на индустрията и бизнеса също да се регистрират в ЕГДБ?

НеЕГДБ е отворена само за отделни компании. Ако обаче сте представител на бизнес или търговска асоциация, можете да информирате представляваните от вас компании за ЕГДБ, за да станат нейни членове.

Кога приключва членството в ЕГДБ?

Можете да членувате в ЕГДБ колкото време желаете. За да напуснете, просто изпратете електронно писмо на вашия национален координатор, като поискате да излезете от групата.

Какъв вид информация трябва да предоставя при регистрирането на моята компания?

Главно:

  • основна сфера на дейност (икономически сектор)
  • брой на служителите
  • дали внасяте или изнасяте продукти/услуги в рамките на ЕС или извън него
  • координати на лице за контакти във вашата компания, на което да бъдат изпращани поканите за консултации.

Тази информация се използва за проследяване на статистическата представителност на групата за допитвания и позволява по-подробен анализ на резултатите. За актуализиране на вашата информация се свържете с вашия национален координатор.

Каква информация ще получа след участието си в дадена консултация?

  • статистически данни – резюме на всички отговори – публикувани на уебсайта на ЕГДБ в рамките на седмица след приключване на консултацията
  • обобщителен доклад – 3–4 седмици по-късно, съдържащ основните заключения и още информация за отраженията върху политиката и последващите действия
  • бюлетин – два пъти годишно – обзор на текущия статус на неотдавнашни консултации и повече подробности за това как резултатите от консултациите на ЕГДБ са довели до нови политики
  • неформална обратна връзка – чрез контакти с вашия национален координатор.

Как бих могъл да разбера дали участието ми се е отразило върху изготвянето на политики в ЕС?

Комисията прави всичко възможно да обясни как се обработват консултациите на ЕГДБ и да покаже каква роля играят те в процеса на вземане на решения. Например всеки път, когато резултатите от консултациите на ЕГДБ се използват за изготвянето на доклади и описването на предложения за бъдещи политики, това ще бъде ясно посочено.

Комисията ще обясни също как резултатите от консултациите на ЕГДБ са взети предвид при оценяването и сравняването на различни политически възможности.

По какви въпроси обикновено са консултирани компаниите?

Консултираме се с вас само по въпроси, имащи пряко отношение към предприятията (широк кръг). Всяка консултация (около 6-8 на година) е на различна тема.

Досега темите включваха финансови въпроси (например достъпност на банкови кредити за компаниите, просрочени плащания, плащания в еврозоната и др.), регулаторни въпроси (например правила за счетоводство и одит, административна тежест за предприятията и др.), заетост и трудово право (например баланс между работа и личен живот, различия и дискриминация на работното място и др.), данъчно облагане, екологично законодателство, защита на потребителите и пр.

Трябва ли да участвам във всяка консултация?

НЕ, ни най-малко – можете да участвате само в консултации, които представляват интерес за вас.

Последна актуализация: 31/10/2010 | Начало на страницата