Sökväg

Ytterligare verktyg

Dina synpunkter – Din röst i Europa – Europeiska kommissionen

Färdplaner och inledande konsekvensbedömningar

Färdplaner och inledande konsekvensbedömningar informerar om de nya initiativ, utvärderingar och kontroller av lagstiftningens ändamålsenlighet som kommissionen planerar. Redan från starten kan du lämna synpunkter på kommissionens initiativ.

Vi tar gärna emot tidiga synpunkter på färdplaner och inledande konsekvensbedömningar, särskilt i samband med utvärderingar och kontroller av lagstiftningens ändamålsenlighet där det kan förväntas att externa studier inleds inom fyra veckor efter att färdplanen publicerats.

 

Kommissionens förslag

När kommissionen har antagit ett lagförslag publiceras det i registret över kommissionens handlingar. Du kan lämna synpunkter på ett förslag under åtta veckor efter att det har antagits. Kommissionen samlar sedan in synpunkterna och presenterar dem för Europaparlamentet och rådet.


 

Utkast till delegerade akter och genomförandeakter

I framtiden kommer du också att kunna lämna synpunkter på utkast till delegerade rättsakter och genomförandeakter. De innehåller tekniska eller specifika aspekter som behövs för att genomföra den lagstiftning som antagits av Europaparlamentet och rådet. När Europaparlamentet, rådet och kommissionen har förhandlat klart om det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftningpdf Visa översättning av föregående länk  kommer du att kunna yttra dig under fyra veckor efter att rättsakterna har antagits.

 

Hjälp oss – tyck till

Du kan alltid höra av dig till oss med dina idéer om hur EU-lagstiftningen kan bli effektivare och mer ändamålsenlig genom att använda vårt webbformulär.
Vi kommer att läsa alla bidrag för att se vilka förslag på förenklingar som kan ingå i Refitprogrammet.