Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Poskytnite spätnú väzbu! – Váš hlas v Európe – Európska komisia

Spätná väzba týkajúca sa plánov a úvodných posúdení

Prostredníctvom „plánov“ a „úvodných posúdení vplyv“ sa poskytujú informácie o nových iniciatívach, hodnoteniach a kontrolách vhodnosti plánovaných Komisiou. K týmto plánom a úvodným hodnoteniam sa môžete vyjadriť hneď, ako na nich Komisia začne pracovať.

Uvítame, ak nám čo najskôr poskytnete spätnú väzbu ku všetkým plánom a úvodným posúdeniam vplyvu, osobitne vo vzťahu k hodnoteniu a kontrolám vhodnosti, pre ktoré by sa do 4 týždňov od zverejnenia plánu malo začať s vypracovaním externých štúdií.

 

Spätná väzba na návrhy Komisie

Po tom, ako Komisia prijme legislatívny návrh, uverejní sa v registri dokumentov Komisie. Máte možnosť poskytnúť spätnú väzbu tak, že sa k návrhom Komisie vyjadríte v lehote 8 týždňov po ich prijatí. Komisia zozbiera všetky poskytnuté názory a predloží ich Európskemu parlamentu a Rade.


 

Spätná väzba k navrhovanému zneniu delegovaných aktov a vykonávacích aktov

V neskoršom štádiu je možná spätná väzba k navrhovanému zneniu delegovaných aktov a vykonávacích aktov. V týchto aktoch sa stanovujú technické alebo špecifické prvky potrebné na ďalšie spresnenie alebo uplatňovanie právnych predpisov prijatých Európskym parlamentom a Radou. Medziinštitucionálna dohoda o lepšej právnej reguláciipdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu , o ktorej v súčasnosti rokujú Európsky parlament, Rada a Komisia, obsahuje ustanovenia, na základe ktorých budú môcť zainteresované subjekty poskytovať spätnú väzbu k navrhovanému zneniu týchto aktov počas obdobia 4 týždňov.

 

Obmedzme záťaž – vyjadrite sa!

Svoje názory na to, ako zabezpečiť účinnejšie a efektívnejšie právne predpisy EÚ môžete Komisii sprostredkovať kedykoľvek prostredníctvom online formulára „Obmedzme záťaž – vyjadrite sa“(Lighten the load – Have your say)!
Vaše návrhy Komisia preskúma a prípadne použije na určenie opatrení na zjednodušenie a zníženie záťaže v rámci programu REFIT.