Navigācijas ceļš

Citi rīki

Sniedziet atsauksmes! – Jūsu balss Eiropā – Eiropas Komisija

Atsauksmes par ceļvežiem un sākotnējiem ietekmes novērtējumiem

Tā sauktajos ceļvežos (roadmaps) un sākontējos ietekmes novērtējumos sabiedrību informē par jaunām iniciatīvām, kā arī izvērtēšanu un atbilstības pārbaudēm, ko ieplānojusi Eiropas Komisija. Jums ir iespēja sniegt atsauksmes, jau no paša sākuma paužot savu viedokli par Komisijas darbu pie šīm iniciatīvām.

Ir ļoti vēlams jau agrīnā posmā sniegt atsauksmes par visiem ceļvežiem un sākotnējiem ietekmes novērtējumiem, it īpaši tad, ja tās saistītas ar novērtēšanu un atbilstības pārbaudēm, kad 4 nedēļu laikā kopš ceļveža publicēšanas varētu sākties ārēji pētījumi.

 

Atsauksmes par Komisijas priekšlikumiem

Kad Komisija ir pieņēmusi tiesību akta priekšlikumu (jeb projektu), to publicē Komisijas dokumentu reģistrā. Jums ir iespēja sniegt atsauksmes, 8 nedēļu laikā pēc pieņemšanas paužot savu viedokli par Komisijas priekšlikumiem. Komisija apkopos iedzīvotāju paustos viedokļus un ar tiem iepazīstinās Eiropas Parlamentu un Padomi.


 

Atsauksmes par deleģēto aktu projektiem un īstenošanas aktu projektiem

Nākotnē varēs sniegt atsauksmes arī par deleģēto aktu un īstenošanas aktu projektiem. Tie ir akti, kuros izklāstīti tehniski vai specifiski elementi, kas vajadzīgi, lai sīkāk definētu vai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padoms pieņemtus tiesību aktus. Kad Eiropas Parlaments, Padome un Komisija būs noslēguši Iestāžu nolīgumu par labāku regulējumupdf Izvēlieties saites tulkojumu , par kuru pašlaik risinās sarunas, ieinteresētās personas varēs 4 nedēļu laikā sniegt atsauksmes par šiem aktiem.

 

Vietne “Lighten the load – Have your say!”

Vietnē “Lighten the load – Have your say!” jūs varat jebkurā brīdī Komisijai izteikt savas domas par to, kā ES tiesību aktus padarīt iedarbīgākus un lietderīgākus.
Komisija izskatīs jūsu ierosinājumus un varbūt tos ņems vērā, apzinot, kādi vienkāršošanas un sloga mazināšanas pasākumi būtu veicami REFIT programmas ietvaros.