Navigatsioonitee

Lisatööriistad

Andke tagasisidet! „Sinu hääl Euroopas” – Euroopa Komisjon

Tagasiside tegevuskavade ja esialgsete mõjuhinnangute kohta

Tegevuskavad ja esialgsed mõjuhinnangud annavad teavet Euroopa Komisjoni uute algatuste, hindamiste ja toimivuskontrollide kohta. Teil on võimalus anda tagasisidet, avaldades oma seisukohti alates hetkest, mil komisjon alustab asjaomaste algatustega tööd.

Varajane tagasiside kõigi tegevuskavade ja esialgsete mõjuhinnangute kohta on teretulnud, eelkõige seoses hindamiste ning toimivuskontrollidega, mille puhul tõenäoliselt korraldatakse 4 nädala jooksul pärast tegevuskava avaldamist välisuuringud.

 

Tagasiside komisjoni ettepanekute kohta

Pärast seda, kui komisjon on võtnud seadusandliku ettepaneku vastu, avaldatakse see komisjoni dokumendiregistris. Teil on võimalus anda tagasisidet, avaldades oma seisukohti komisjoni ettepanekute kohta 8 nädala jooksul pärast nende vastuvõtmist. Komisjon kogub Teie seisukohad kokku ning esitab need Euroopa Parlamendile ja nõukogule.


 

Tagasiside delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide projektide kohta

Tagasisidet delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide projektide kohta saab anda ka hilisemas etapis. Nimetatud aktides esitatakse tehnilised või konkreetsed elemendid, mis on vajalikud selleks, et veelgi täpsemalt määratleda või rakendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt vastu võetud õigusakte. Sidusrühmade võimalust anda 4 nädala jooksul tagasisidet asjaomaste õigusaktide projektide kohta hakatakse rakendama pärast Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppepdf Valige lingiga seotud tõlked  sõlmimist, mille üle peetakse hetkel läbirääkimisi.

 

Kergenda koormat – tee end kuuldavaks!

Saate mis tahes ajal esitada komisjonile oma seisukohti selle kohta, kuidas muuta ELi õigusaktid tulemuslikumaks ja tõhusamaks. Selleks kasutage veebilehte „Kergenda koormat – tee end kuuldavaks”.
Komisjon analüüsib Teie ettepanekuid ning kasutab neid lihtsustavate ja halduskoormust vähendavate meetmete kindlakstegemiseks õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames.