Sti

Flere værktøjer

Sig din mening! – Kom til orde i Europa – Europa-Kommissionen

Kommentarer til køreplaner og indledende konsekvensanalyser

Køreplaner og indledende konsekvensanalyser oplyser om Kommissionens nye initiativer, evalueringer og kvalitetskontroller. Du kan komme med bemærkninger ved at give udtryk for dine synspunkter lige fra begyndelsen af Kommissionens arbejde med disse initiativer.

Tidlige bemærkninger om alle køreplaner og indledende konsekvensanalyser er velkomne, især i forbindelse med evalueringer og kvalitetskontroller, hvor der kan forventes påbegyndelse af eksterne undersøgelser i løbet af 4 uger efter offentliggørelsen af køreplanen.

 

Kommentarer til Kommissionens forslag

Når Kommissionen har vedtaget et lovgivningsforslag, offentliggøres det i registret over Kommissionsdokumenter. Du kan komme med bemærkninger ved at give udtryk for din holdning til Kommissionens forslag i en periode på 8 uger efter vedtagelsen. Kommissionen vil modtage dine synspunkter og fremlægge dem for Europa-Parlamentet og Rådet.


 

Kommentarer til udkast til delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter

Senere kan du også kommentere udkast til delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. Disse retsakter fastsætter de tekniske eller særlige elementer, der er nødvendige for yderligere at definere og gennemføre lovgivning, der er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet. De berørte parters mulighed for at fremsætte kommentarer til udkastene til disse retsakter i en periode på 4 uger vil blive indført efter indgåelsen af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivningpdf Vælg oversættelse af det forrige link  mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen, som de drøfter i øjeblikket.

 

Lighten the load – Have your say!

Du kan når som helst fortælle Kommissionen, hvad du mener om, hvordan man kan gøre EU-lovgivningen mere effektiv, på portalen Lighten the load – Have your say!
Dine forslag vil blive undersøgt af Kommissionen og kan blive brugt til at identificere tiltag til forenkling og lettelse af byrder som led i REFIT-programmet.