Sökväg

Ytterligare verktyg

Pågående samråd - Din röst i Europa - Europeiska kommissionen

 • Fiske och havsfrågor:
  02.09.2014 – 01.12.2014
  Effektivare EU-finansiering i Arktis
  Mer information
 • Miljö:
  14.08.2014 – 14.11.2014
  EU:s ratificering av Minamatakonventionen om kvicksilver
  Mer information
 • Transport:
  14.08.2014 – 24.10.2014
  Förslag om att öppna marknaden för civila drönare
  Mer information
 • Inre marknaden:
  07.08.2014 – 01.11.2014
  Effekterna av de internationella redovisningsstandarderna i EU 
  Mer information
 • Konkurrens:
  05.08.2014 – 04.11.2014
  Samråd om översynen av gruppundantagsförordningen för försäkringssektorn
  Mer information
 • Fiske och havsfrågor:
  04.08.2014 – 30.09.2014
  Andra utkast till ny gruppundantagsförordningen för fiskeri och vattenbruk
  Mer information
 • Miljö:
  30.07.2014 – 07.11.2014
  Bättre återanvändning av vatten i EU – samråd om policyalternativ
  Mer information
 • Konsumentfrågor:
  29.07.2014 – 30.11.2014
  Grönbok om säkert boende för turister
  Mer information
 • Inre marknaden:
  25.07.2014 – 31.10.2014
  Utvärdering av direktivet om handelsagenter (86/653/EEG)
  Mer information
 • Regionalpolitik:
  18.07.2014 – 26.09.2014
  Samråd om " EU-politikens urbana dimension – centrala aspekter av EU:s program för städer"
  Mer information
 • Regionalpolitik:
  16.07.2014 – 15.10.2014
  Samråd om EU:s strategi för Alpregionen
  Mer information
 • Inre marknaden:
  15.07.2014 – 28.10.2014
  Offentligt samråd om en möjlig utvidgning av skyddet av geografiska beteckningar i Europeiska unionen till att omfatta produkter som inte är livsmedel –  Få fram det bästa av Europas traditionella kunnande
  Mer information
 • Ekonomi och finans:
  15.07.2014 – 07.10.2014
  Ramförordning om integrerad företagsstatistik
  Mer information
 • Inrikes frågor:
  14.07.2014 – 03.10.2014
  Översyn av EU:s strategi för inre säkerhet
  Mer information
 • Inre marknaden:
  11.07.2014 – 12.09.2014
  Samråd om de potentiella ekonomiska effekterna av rapportering per land enligt direktiv 2013/36/EU (kapitalkravsdirektivet eller CRD)
  Mer information
 • Forskning och teknik:
  11.07.2014 – 12.10.2014
  Horisont 2020: Vetenskap med och för samhället – arbetsprogram för 2016–2017
  Mer information
 • Konkurrens:
  09.07.2014 – 03.10.2014
  Effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU
  Mer information
 • Forskning och teknik:
  03.07.2014 – 30.09.2014
  Samråd om ”Science 2.0” – i forskningens tjänst
  Mer information
 • Allmänna och institutionella frågor:
  01.07.2014 – 30.09.2014
  Samråd om kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar
  Mer information
 • Allmänna och institutionella frågor:
  30.06.2014 – 30.09.2014
  Samråd om kommissionens riktlinjer för samråd med intressenter
  Mer information
 • Näringsliv:
  30.06.2014 – 22.09.2014
  Samråd om dokumentet för gränssnittskontroll för Galileos öppna tjänst (rymdsignaler)
  Mer information
 • Fiske och havsfrågor:
  27.06.2014 – 30.09.2014
  Fiskemöjligheterna 2015 enligt EU:s fiskeripolitik
  Mer information
 • Inre marknaden:
  25.06.2014 – 10.10.2014
  Utvinnings- och skogsindustrins landsspecifika rapportering – likvärdighetskriterier för rapporteringskraven i länder utanför EU
  Mer information
 • Miljö:
  23.06.2014 – 23.09.2014
  Kvaliteten på dricksvattnet i EU
  Mer information
 • Miljö:
  05.06.2014 – 17.10.2014
  EU-initiativet om stopp för nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  Mer information
 • Transport:
  23.05.2014 – 15.09.2014
  EU-initiativ om flygsäkerhet och eventuell översyn av förordning (EG) nr 216/2008 om civil luftfart och europeiska byrån för luftfartssäkerhet
  Mer information
 • Forskning och teknik, Inre marknaden, Energi, Sysselsättning och socialpolitik, Utbildning, Ekonomi och finans, Kommunikationsnät, innehåll och teknik, Klimatarbete:
  05.05.2014 – 31.10.2014
  Samråd om Europa 2020-strategin
  Mer information
 • Transport:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Riktat samråd med parterna om det gemensamma pilotprojektet till stöd för generalplanen för det europeiska nätverket för flygledningstjänst
  Mer information