Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Prebiehajúce konzultácie - Váš hlas v Európe - Európska komisia

 • Regionálna politika:
  18.07.2014 – 26.09.2014
  Verejná konzultácia o " Mestský rozmer politík EÚ – kľúčové prvky mestskej agendy EÚ"
  Ďalšie informácie
 • Regionálna politika:
  16.07.2014 – 15.10.2014
  Verejná konzultácia o stratégii EÚ pre alpský región
  Ďalšie informácie
 • Vnútorný trh:
  15.07.2014 – 28.10.2014
  Verejná konzultácia o možnom rozšírení ochrany zemepisných označení Európskej únie na nepoľnohospodárske výrobky – Ako čo najlepšie využiť tradičné európske know-how
  Ďalšie informácie
 • Hospodárske a finančné záležitosti:
  15.07.2014 – 07.10.2014
  Rámcové nariadenie o integrácii podnikovej štatistiky (FRIBS)
  Ďalšie informácie
 • Vnútorné záležitosti:
  14.07.2014 – 03.10.2014
  Konzultácia o obnovení stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ
  Ďalšie informácie
 • Vnútorný trh:
  11.07.2014 – 12.09.2014
  Public Consultation on the potential economic consequences of country-by-country reporting under Directive 2013/36/EU (Capital Requirements Directive or CRD)
  Ďalšie informácie
 • Výskum a inovácia:
  11.07.2014 – 12.10.2014
  Verejná konzultácia o pracovnom programe na roky 2016 – 2017 „Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť“ v rámci inicatívy Horizont 2020
  Ďalšie informácie
 • Hospodárska súťaž:
  09.07.2014 – 03.10.2014
  Smerom k účinnejšej kontrole koncentrácií v EÚ
  Ďalšie informácie
 • Výskum a inovácia:
  03.07.2014 – 30.09.2014
  Verejná konzultácia na tému „Veda 2.0“: Veda v období zmien
  Ďalšie informácie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti:
  01.07.2014 – 30.09.2014
  Verejná konzultácia o revízii usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu
  Ďalšie informácie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti:
  30.06.2014 – 30.09.2014
  Verejná konzultácia o usmerneniach Komisie pre konzultácie so zainteresovanými stranami
  Ďalšie informácie
 • Podnikanie:
  30.06.2014 – 22.09.2014
  Verejná konzultácia k dokumentu o rozhraní pre príjem signálu verejne dostupnej služby Galileo (OS SIS ICD)
  Ďalšie informácie
 • Námorné záležitosti a rybárstvo:
  27.06.2014 – 30.09.2014
  Rybolovné možnosti na rok 2015 v rámci spoločnej rybárskej politiky
  Ďalšie informácie
 • Vnútorný trh:
  25.06.2014 – 10.10.2014
  Verejná konzultácia týkajúca sa rovnocennosti režimov tretích krajín, pokiaľ ide o podávanie správ za jednotlivé krajiny zo strany ťažobného priemyslu a lesného hospodárstva
  Ďalšie informácie
 • Životné prostredie:
  23.06.2014 – 23.09.2014
  Kvalita pitnej vody v EÚ
  Ďalšie informácie
 • Životné prostredie:
  05.06.2014 – 17.10.2014
  Verejná konzultácia o budúcnosti iniciatívy EÚ týkajúcej sa čistej straty biodiverzity a ekosystémových služieb
  Ďalšie informácie
 • Dopravu:
  23.05.2014 – 15.08.2014
  Kombinovaná doprava v EÚ
  Ďalšie informácie
 • Dopravu:
  23.05.2014 – 15.09.2014
  Konzultácia so zainteresovanými subjektmi o politickej iniciatíve v oblasti bezpečnosti letectva a o možnej revízii nariadenia (ES) č. 216/2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva
  Ďalšie informácie
 • Podnikanie:
  13.05.2014 – 05.08.2014
  Konzultácia o opatreniach zameraných na transparentnosť informácií o nanomateriáloch prítomných na trhu
  Ďalšie informácie
 • Opatrenia na ochranu klímy:
  08.05.2014 – 31.07.2014
  Otázky pre konzultáciu so zainteresovanými stranami o ustanoveniach v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS), ktorými sa po roku 2020 bude riešiť otázka úniku uhlíka
  Ďalšie informácie
 • Vnútorný trh, Výskum a inovácia, Zamestnanosť a sociálne veci, Energetika, Komunikačné siete, obsah a technológie, Vzdelávanie, Hospodárske a finančné záležitosti, Opatrenia na ochranu klímy:
  05.05.2014 – 31.10.2014
  Verejná konzultácia o stratégii Európa 2020
  Ďalšie informácie
 • Vnútorný trh, Podnikanie:
  29.04.2014 – 15.08.2014
  Stratégia Európskej komisie v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov 2011 – 2014: výsledky, nedostatky a budúce výzvy
  Ďalšie informácie
 • Dopravu:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Konzultácia so zainteresovanými subjektmi o vytvorení spoločného pilotného projektu na podporu zavedenia riadiaceho plánu manažmentu letovej prevádzky
  Ďalšie informácie