Navigācijas ceļš

Citi rīki

Pašreizējās apspriešanas - Jūsu balss Eiropā - Eiropas Komisija

 • Pārtikas nekaitīgums, Tirdzniecība, Veselības aizsardzība, Vide, Uzņēmējdarbība, Nodarbinātība un sociālās lietas, Lauksaimniecība un lauku attīstība:
  26.09.2014 – 16.01.2015
  Apspriešana par to, kā, īstenojot regulu par augu aizsardzības līdzekļiem un biocīdu regulu, definēt kritērijus, pēc kuriem nosaka ķimikālijas, kas izraisa endokrīnās sistēmas traucējumus
  Plašāka informācija
 • Iekšējais tirgus:
  08.09.2014 – 01.12.2014
  Pārrobežu apvienošana un sadalīšana
  Plašāka informācija
 • Uzņēmējdarbība:
  08.09.2014 – 15.12.2014
  Spēcīga ES politika mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) un uzņēmēju atbalstam 2015.–2020. g. Sabiedriskā apspriešana par Mazās uzņēmējdarbības aktu
  Plašāka informācija
 • Jūrlietas un zivsaimniecība:
  02.09.2014 – 01.12.2014
  Arktikai paredzētā ES finansējuma racionalizēšana
  Plašāka informācija
 • Vide:
  14.08.2014 – 14.11.2014
  Sabiedriskā apspriešana attiecībā uz Minamatas konvencijas par dzīvsudrabu ratifikāciju Eiropas Savienības vārdā
  Plašāka informācija
 • Transports:
  14.08.2014 – 24.10.2014
  Apspriešanās ar ieinteresētajām personām par iniciatīvu atvērt attālināti vadītu lidaparātu tirgu (distances vadības gaisa kuģa sistēmas (RPAS) jeb civilie bezpilota lidaparāti)
  Plašāka informācija
 • Iekšējais tirgus:
  07.08.2014 – 01.11.2014
  Starptautisko finanšu pārskatu standartu ietekme Eiropas Savienībā
  Plašāka informācija
 • Konkurence:
  05.08.2014 – 04.11.2014
  Apspriešana par apdrošināšanas grupu atbrīvojuma regulas pārskatīšanu
  Plašāka informācija
 • Jūrlietas un zivsaimniecība:
  04.08.2014 – 30.09.2014
  Zvejniecības un akvakultūras nozarei  piemērojamās grupu atbrīvojuma jaunās regulas otrais projekts
  Plašāka informācija
 • Vide:
  30.07.2014 – 07.11.2014
  Sabiedriskā apspriešana par politiskajām iespējām optimizēt atkārtotu ūdens izmantošanu ES
  Plašāka informācija
 • Patērētāji:
  29.07.2014 – 30.11.2014
  Zaļā grāmata par izmitināšanas pakalpojumu drošumu tūristu mītnēs
  Plašāka informācija
 • Iekšējais tirgus:
  25.07.2014 – 31.10.2014
  Tirdzniecības pārstāvju direktīvas izvērtēšana (86/653/EEK)
  Plašāka informācija
 • Reģionu politika:
  16.07.2014 – 15.10.2014
  Sabiedriskā apspriešana par ES stratēģiju Alpu reģionam
  Plašāka informācija
 • Iekšējais tirgus:
  15.07.2014 – 28.10.2014
  Sabiedriskā apspriešana par ES ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības iespējamo paplašināšanu, ietverot nelauksaimnieciskos produktus, – Eiropas tradicionālās zinātības maksimāla izmantošana
  Plašāka informācija
 • Ekonomikas un finanšu lietas:
  15.07.2014 – 07.10.2014
  Pamatregula, ar ko integrē uzņēmējdarbības statistiku (FRIBS)
  Plašāka informācija
 • Iekšlietas:
  14.07.2014 – 03.10.2014
  ES iekšējās drošības stratēģijas pārskatīšana
  Plašāka informācija
 • Pētniecība un tehnoloģija:
  11.07.2014 – 12.10.2014
  Programmas “Apvārsnis 2020” darba programma 2016.–2017. gadam “Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to”
  Plašāka informācija
 • Konkurence:
  09.07.2014 – 03.10.2014
  Efektīvāka uzņēmumu apvienošanās kontrole ES
  Plašāka informācija
 • Pētniecība un tehnoloģija:
  03.07.2014 – 30.09.2014
  “Zinātne 2.0”: zinātne pārejas posmā
  Plašāka informācija
 • Vispārīgi jautājumi un institucionālās lietas:
  01.07.2014 – 30.09.2014
  Consultation publique sur la révision des lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact
  Plašāka informācija
 • Vispārīgi jautājumi un institucionālās lietas:
  30.06.2014 – 30.09.2014
  Komisijas pamatnostādņu par apspriedēm ar ieinteresētajām personām sabiedriskā apspriešana
  Plašāka informācija
 • Jūrlietas un zivsaimniecība:
  27.06.2014 – 30.09.2014
  Zvejas iespējas, kas saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku noteiktas 2015. gadam
  Plašāka informācija
 • Iekšējais tirgus:
  25.06.2014 – 10.10.2014
  Sabiedriskā apspriešana par trešo valstu noteikumu līdzvērtīgumu attiecībā uz valstu pārskatiem, ko sagatavo derīgo izrakteņu ieguves un mežsaimniecības nozarēs
  Plašāka informācija
 • Vide:
  05.06.2014 – 17.10.2014
  Gaidāmā ES iniciatīva attiecībā uz to, ka jānodrošina, ka nav bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu neto zuduma
  Plašāka informācija
 • Pētniecība un tehnoloģija, Iekšējais tirgus, Enerģētika, Nodarbinātība un sociālās lietas, Izglītība, Ekonomikas un finanšu lietas, Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģija, Klimata pārmaiņu iegrožošana:
  05.05.2014 – 31.10.2014
  Stratēģijas “Eiropa 2020” sabiedriskā apspriešana
  Plašāka informācija
 • Transports:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Īpaši ieinteresētajām personām domāta apspriešana par tāda kopīga izmēģinājuma projekta izveidi, kura mērķis ir sniegt atbalstu ES aviosatiksmes vadības ģenerālplānam
  Plašāka informācija