Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Ανοιχτές διαβουλεύσεις - Η Φωνή σας στην Ευρώπη - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 • Περιβάλλον:
  14.08.2014 – 14.11.2014
  Δημόσια διαβούλευση για την κύρωση από την ΕΕ της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Μεταφορές:
  14.08.2014 – 24.10.2014
  Διαβούλευση ενδιαφερομένων σχετικά με πρωτοβουλία πολιτικής για το άνοιγμα της αγοράς τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS ή μη επανδρωμένων πολιτικών αεροσκαφών)
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Εσωτερική αγορά:
  07.08.2014 – 01.11.2014
  Αντίκτυπος των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) στην ΕΕ: δημόσια διαβούλευση
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Ανταγωνισμός:
  05.08.2014 – 04.11.2014
  Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα των ασφαλίσεων
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Θαλάσσια πολιτική και αλιεία:
  04.08.2014 – 30.09.2014
  Δεύτερο σχέδιο του νέου κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία που θα εφαρμόζεται στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Περιβάλλον:
  30.07.2014 – 07.11.2014
  Δημόσια διαβούλευση για τις πολιτικές βελτιστοποίησης της επαναχρησιμοποίησης του νερού στην ΕΕ
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Καταναλωτές:
  29.07.2014 – 30.11.2014
  Πράσινη Βίβλος για την Ασφάλεια των Τουριστικών Καταλυμάτων
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Εσωτερική αγορά:
  25.07.2014 – 31.10.2014
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αξιολόγηση της οδηγίας για τους εμπορικούς αντιπροσώπους (86/653/ΕΟΚ)
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Περιφερειακή πολιτική:
  18.07.2014 – 26.09.2014
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με "τη αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ – βασικά χαρακτηριστικά ενός αστικού θεματολογίου της ΕΕ"
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Περιφερειακή πολιτική:
  16.07.2014 – 15.10.2014
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Εσωτερική αγορά:
  15.07.2014 – 28.10.2014
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ενδεχόμενη επέκταση προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μη γεωργικά προϊόντα – Αξιοποιώντας στο έπακρο την παραδοσιακή ευρωπαϊκή τεχνογνωσία
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις:
  15.07.2014 – 07.10.2014
  Κανονισμός πλαίσιο για την ενσωμάτωση των στατιστικών για τις επιχειρήσεις (FRIBS)
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Εσωτερικές υποθέσεις:
  14.07.2014 – 03.10.2014
  Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Εσωτερική αγορά:
  11.07.2014 – 12.09.2014
  Διαβούλευση για τις πιθανές οικονομικές συνέπειες της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ (οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων)
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Έρευνα και τεχνολογία:
  11.07.2014 – 12.10.2014
  Δημόσια διαβούλευση για το πρόγραμμα εργασίας 2016-2017 όσον αφορά την ενότητα «Η επιστήμη με την κοινωνία και για την κοινωνία»  του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Ανταγωνισμός:
  09.07.2014 – 03.10.2014
  Προς έναν αποτελεσματικότερο έλεγχο των συγκεντρώσεων στην ΕΕ
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Έρευνα και τεχνολογία:
  03.07.2014 – 30.09.2014
  Δημόσια διαβούλευση «Επιστήμη 2.0»: Η επιστήμη σε μετάβαση
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Γενικά και θεσμικά θέματα:
  01.07.2014 – 30.09.2014
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση επιπτώσεων
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Γενικά και θεσμικά θέματα:
  30.06.2014 – 30.09.2014
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Επιχειρήσεις:
  30.06.2014 – 22.09.2014
  Δημόσια διαβούλευση για το έγγραφο "Galileo Open Service Signal In Space Interface Control Document" (OS SIS ICD)
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Θαλάσσια πολιτική και αλιεία:
  27.06.2014 – 30.09.2014
  Αλιευτικές δυνατότητες για το 2015 στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Εσωτερική αγορά:
  25.06.2014 – 10.10.2014
  Δημόσια διαβούλευση για την ισοδυναμία των καθεστώτων τρίτων χωρών όσον αφορά την ανά χώρα υποβολή εκθέσεων από την εξορυκτική και δασική βιομηχανία
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Περιβάλλον:
  23.06.2014 – 23.09.2014
  Ποιότητα του πόσιμου νερού στην ΕΕ
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Περιβάλλον:
  05.06.2014 – 17.10.2014
  Δημόσια διαβούλευση για την προσεχή πρωτοβουλία της ΕΕ σχετικά με τη μηδενική καθαρή απώλεια βιοποικιλότητας και οικοσυστημικών υπηρεσιών
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Μεταφορές:
  23.05.2014 – 15.09.2014
  Διαβούλευση ενδιαφερομένων για ανάληψη πρωτοβουλίας στον τομέα της ασφάλειας των πτήσεων και ενδεχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Έρευνα και τεχνολογία, Εσωτερική αγορά, Ενέργεια, Απασχόληση και κοινωνικά θέματα, Εκπαίδευση, Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις, Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες, Δράση για το κλίμα:
  05.05.2014 – 31.10.2014
  Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»
  Περισσότερες πληροφορίες
 • Μεταφορές:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Στοχευμένη διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών για την ανάληψη "Κοινού πιλοτικού έργου" που θα συμβάλει στην υλοποίηση του Γενικού Προγράμματος για τη Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας στην Ευρώπη
  Περισσότερες πληροφορίες