Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

2014 - Uzavreté konzultácie - Váš hlas v Európe - Európska komisia

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. minulé roky »
 • Podnikanie:
  30.06.2014 – 22.09.2014
  Verejná konzultácia k dokumentu o rozhraní pre príjem signálu verejne dostupnej služby Galileo (OS SIS ICD)
 • Dopravu:
  23.05.2014 – 15.09.2014
  Konzultácia so zainteresovanými subjektmi o politickej iniciatíve v oblasti bezpečnosti letectva a o možnej revízii nariadenia (ES) č. 216/2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva
 • Vnútorný trh:
  11.07.2014 – 12.09.2014
  Konzultácia o potenciálnych ekonomických dôsledkoch podávania správ podľa smernice 2013/36/EÚ (smernica o kapitálových požiadavkách alebo CRD)
 • Dopravu:
  23.05.2014 – 15.08.2014
  Kombinovaná doprava v EÚ
 • Vnútorný trh, Podnikanie:
  29.04.2014 – 15.08.2014
  Stratégia Európskej komisie v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov 2011 – 2014: výsledky, nedostatky a budúce výzvy
 • Podnikanie:
  13.05.2014 – 05.08.2014
  Konzultácia o opatreniach zameraných na transparentnosť informácií o nanomateriáloch prítomných na trhu
 • Opatrenia na ochranu klímy:
  08.05.2014 – 31.07.2014
  Otázky pre konzultáciu so zainteresovanými stranami o ustanoveniach v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS), ktorými sa po roku 2020 bude riešiť otázka úniku uhlíka
 • Spravodlivosť a základné práva:
  15.04.2014 – 18.07.2014
  Verejná konzultácia o novom nariadení Brusel II
 • Životné prostredie:
  25.04.2014 – 18.07.2014
  Konzultácia na podporu pri hodnotení vykonávania nariadenia EÚ o environmentálnej značke.
 • Vnútorný trh:
  20.06.2014 – 14.07.2014
  Konzultácia Európskej komisie o príspevkoch inštitúcií k mechanizmu financovania na riešenie krízových situácií
 • Obchod:
  27.03.2014 – 13.07.2014
  Verejná online konzultácia o ochrane investícií a urovnávaní sporov medzi investorom a štátom (ISDS) v transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)
 • Dane:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konzultácia o daňových problémoch občanov EÚ pôsobiacich v zahraničí v rámci EÚ
 • Dane:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konzultácia o otázkach spojených s riešením cezhraničných problémov pri dani z dedičstva v rámci EÚ
 • Spravodlivosť a základné práva:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Verejná konzultácia o usmernení EÚ pre integrované systémy ochrany dieťaťa
 • Komunikačné siete, obsah a technológie:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Zelená kniha o mobilnom zdravotníctve
 • Námorné záležitosti a rybárstvo:
  17.03.2014 – 20.06.2014
  Konzultácia o ťažbe z morského dna
 • Dopravu:
  21.03.2014 – 13.06.2014
  Konzultácia zúčastnených strán o podpore vypracovania harmonizovaných opatrení na určenie uhlíkovej stopy pre služby nákladnej a osobnej dopravy v Európe
 • Vnútorný trh:
  07.04.2014 – 13.06.2014
  Konzultácia o zavedení európskeho profesijného preukazu (EPP) pre zdravotné sestry, lekárov, farmaceutov, fyzioterapeutov, inžinierov, horských vodcov a realitných agentov
 • Obchod, Vnútorný trh:
  10.03.2014 – 10.06.2014
  Konzultácie o ochrane a presadzovaní práv duševného vlastníctva mimo územia EÚ
 • Námorné záležitosti a rybárstvo:
  04.04.2014 – 04.06.2014
  Konzultácia o prvom návrhu nového nariadenia o skupinových výnimkách v sektore rybolovu a akvakultúry
 • Námorné záležitosti a rybárstvo:
  28.03.2014 – 23.05.2014
  Druhý návrh nového nariadenia de minimis v odvetví rybolovu a akvakultúry
 • Námorné záležitosti a rybárstvo:
  24.01.2014 – 14.05.2014
  Nový rámec technických opatrení reformovanej Spoločnej rybárskej politiky
 • Energetika:
  28.02.2014 – 09.05.2014
  Vytvorenie ročných zoznamov priorít na vypracovanie sieťových predpisov a usmernení na rok 2015 a ďalšie roky
 • Vnútorný trh:
  11.04.2014 – 09.05.2014
  Konzultácia o devízových finančných nástrojoch
 • Komunikačné siete, obsah a technológie:
  21.03.2014 – 02.05.2014
  Prieskum Trusted Cloud Europe
 • Energetika:
  07.02.2014 – 28.04.2014
  Otvorená konzultácia o pokroku v dosahovaní cieľa v oblasti energetickej účinnosti v roku 2020 a o rámci politiky energetickej efektívnosti do roku 2030.
 • Energetika:
  22.01.2014 – 17.04.2014
  Na maloobchodnom trhu s energiou
 • Vzdelávanie:
  17.12.2013 – 15.04.2014
  Verejná konzultácia o európskom priestore pre zručnosti a kvalifikácie
 • Životné prostredie:
  07.02.2014 – 10.04.2014
  Konzultácia o prístupe EÚ k obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi
 • Dopravu:
  06.02.2014 – 02.04.2014
  Program financovania na podporu udržateľných a efektívnych služieb v oblasti nákladnej dopravy
 • Hospodárska súťaž:
  27.02.2014 – 31.03.2014
  Návrh nariadenia Komisie o zmene nariadenia (ES) č. 906/2009 o konzorciách linkovej námornej dopravy, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania
 • Podnikanie:
  10.12.2013 – 24.03.2014
  Konzultácia o certifikácii zariadení na spracovanie odpadu
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka:
  24.02.2014 – 24.03.2014
  NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. …/… z XXXo vyhlásení určitých kategórií pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a o zrušení nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 – NÁVRH –
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka:
  24.02.2014 – 24.03.2014
  Návrh usmernení Európskej únie týkajúcich sa štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva vo vidieckych oblastiach na obdobie 2014 až 2020
 • Podnikanie:
  11.12.2013 – 18.03.2014
  Konzultácia o informáciách poskytovaných spotrebiteľom, pokiaľ ide o charakteristiky nábytkárskych výrobkov
 • Podnikanie:
  12.12.2013 – 15.03.2014
  Konzultácia o európskom cestovnom ruchu pre budúcnosť
 • Podnikanie:
  12.12.2013 – 15.03.2014
  Verejná konzultácia o regulačnom a administratívnom rámci pre podniky cestovného ruchu, orgány verejnej správy a ďalšie zainteresované strany v oblasti cestovného ruchu v EÚ
 • Hospodárska súťaž:
  17.01.2014 – 14.03.2014
  Konzultácia o oznámení o pojme štátna pomoc
 • Dopravu:
  20.12.2013 – 14.03.2014
  Poskytovanie informačných služieb o doprave v reálnom čase podľa smernice 2010/40/EÚ
 • Vnútorný trh:
  05.12.2013 – 05.03.2014
  Konzultácia o revízii pravidiel autorských práv v Európskej únii
 • Verejné zdravie:
  05.12.2013 – 28.02.2014
  Verejná konzultácia o bezpečnosti pacientov a kvalite zdravotnej starostlivosti
 • Hospodárska súťaž:
  28.01.2014 – 28.02.2014
  Návrh oznámenia o štátnej pomoci na podporu dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti:
  12.11.2013 – 25.02.2014
  Konzultácia o návrhu usmernení Komisie pre hodnotenie
 • Životné prostredie:
  02.12.2013 – 24.02.2014
  Konzultácia o implementácii Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve – smernica INSPIRE (2007/2/ES)
 • Námorné záležitosti a rybárstvo:
  29.11.2013 – 21.02.2014
  Verejná konzultácia o novom nariadení o pomoci de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry
 • Hospodárske a finančné záležitosti:
  25.11.2013 – 17.02.2014
  Zavádzanie európskych účtovných štandardov pre verejný sektor (EPSAS) pre členské štáty EÚ − verejná konzultácia o zásadách správy a štruktúre budúcich EPSAS.
 • Hospodárska súťaž:
  20.12.2013 – 17.02.2014
  Konzultácia o návrhu rámca Únie pre štátnu pomoc v oblasti výskumu, rozvoja a inovácie
 • Dane:
  14.10.2013 – 14.02.2014
  DPH – Prehodnotenie legislatívy v oblasti zdanenia verejnoprávnych subjektov a oslobodenia od dane pri určitých činnostiach verejného záujmu
 • Hospodárska súťaž:
  18.12.2013 – 14.02.2014
  Návrh usmernení o štátnej pomoci EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na obdobie 2014 – 2020
 • Spotrebitelia:
  11.10.2013 – 13.02.2014
  Preskúmanie nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa
 • Hospodárska súťaž:
  18.12.2013 – 12.02.2014
  Konzultácia o návrhu všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách (GBER) pre opatrenia štátnej pomoci
 • Námorné záležitosti a rybárstvo:
  18.11.2013 – 10.02.2014
  Verejná konzultácia o morských biotechnológiách
 • Dopravu:
  29.11.2013 – 07.02.2014
  Cielená konzultácia so zainteresovanými stranami o trendoch a perspektívach týkajúcich sa zamestnanosti a pracovných podmienok v doprave
 • Energetika:
  16.12.2013 – 31.01.2014
  Hodnotenie smernice o energetickom označovaní a určitých aspektov smernice o ekodizajne – dodatočné otázky o použití faktora primárnej energie
 • Podnikanie:
  29.10.2013 – 31.01.2014
  Konzultácia zainteresovaných strán o celoeurópskom systéme označovania výrobkov z pravej kože
 • Hospodárska súťaž:
  22.11.2013 – 24.01.2014
  Modernizácia štátnej pomoci prostredníctvom lepšieho hodnotenia
 • Vnútorné záležitosti:
  29.10.2013 – 21.01.2014
  Diskusia o budúcnosti politík v oblasti vnútorných vecí
 • Dopravu:
  29.10.2013 – 21.01.2014
  Návrh na zlepšenie ochrany proti subvencovaniu a nekalým cenovým praktikám, ktoré poškodzujú leteckých dopravcov EÚ pri poskytovaní leteckej dopravy z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ
 • Podnikanie:
  20.11.2013 – 20.01.2014
  Konzultácia o technických špecifikáciách IKT – protokol ľahkého prístupu k zoznamu verzia 3 „LDAPv3“, pre referenčné používanie vo verejnom obstarávaní
 • Podnikanie:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konzultácia o technických špecifikáciách pre e-mailové podpisy s identifikáciou domény (DomainKeys Identified Mail Signatures, DKIM)
 • Podnikanie:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konzultácia o technických špecifikáciách IKT „IPv6“ pre referenčné používanie vo verejnom obstarávaní
 • Podnikanie:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konzultácia o ECMA-402 (Vydanie 1) špecifikácia ECMAScriptu pre internacionalizáciu API (december 2012)
 • Podnikanie:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konzultácia o rozšíriteľnom značkovom jazyku (Extensible Markup Language, XML) konzorcia World Wide Web (W3C), na ktorý sa môže odkazovať vo verejnom obstarávaní
 • Podnikanie:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konzultácia Osobitnej skupiny pre internetovú techniku (IETF) týkajúca sa technických špecifikácií DNSSEC (Domain Name System Security Extensions – bezpečnostné rozšírenia systému názvov domén), na ktoré sa môže odkazovať vo verejnom obstarávaní
 • Verejné zdravie:
  10.10.2013 – 03.01.2014
  Konzultácia o usmerneniach Komisie tykajúcich sa formátu a obsahu výskumných pediatrických plánov.