Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

2014 - Konsultacje zakończone - Twój głos w Europie - Komisja Europejska

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. wcześniej »
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  27.06.2014 – 30.09.2014
  Konsultacje społeczne dotyczące uprawnień do połowów na 2015 r. w ramach wspólnej polityki rybołówstwa
 • Sprawy ogólne i instytucjonalne:
  30.06.2014 – 30.09.2014
  Konsultacje społeczne w sprawie wytycznych dotyczących konsultacji Komisji z zainteresowanymi stronami
 • Sprawy ogólne i instytucjonalne:
  01.07.2014 – 30.09.2014
  Konsultacje społeczne w sprawie przeglądu wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków
 • Badania i technologia:
  03.07.2014 – 30.09.2014
  „Nauka 2.0”: nauka w okresie przejściowym
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  04.08.2014 – 30.09.2014
  Drugi projekt nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych mających zastosowanie do sektora rybołówstwa i akwakultury
 • Polityka regionalna:
  18.07.2014 – 26.09.2014
  Konsultacje społeczne dotyczące miejskiego wymiaru polityki UE – najważniejsze elementy unijnej agendy miejskiej
 • Środowisko:
  23.06.2014 – 23.09.2014
  Jakość wody pitnej w UE
 • Przedsiębiorstwa:
  30.06.2014 – 22.09.2014
  Konsultacje społeczne na temat dokumentu kontroli interfejsu dla usługi otwartej systemu Galileo (ang. Galileo Open Service Signal In Space Interface Control Document – OS SIS ICD)
 • Transport:
  23.05.2014 – 15.09.2014
  Inicjatywa polityczna dotycząca bezpieczeństwa lotniczego i ewentualnej zmiany rozporządzenia (WE) nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego
 • Rynek wewnętrzny:
  11.07.2014 – 12.09.2014
  Potencjalne konsekwencje gospodarcze sprawozdawczości z podziałem na kraje w ramach dyrektywy 2013/36/UE (dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych)
 • Transport:
  23.05.2014 – 15.08.2014
  Transport kombinowany w UE
 • Rynek wewnętrzny, Przedsiębiorstwa:
  29.04.2014 – 15.08.2014
  Strategia Komisji Europejskiej w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na lata 2011–2014: osiągnięcia, słabe punkty i wyzwania na przyszłość
 • Przedsiębiorstwa:
  13.05.2014 – 05.08.2014
  Konsultacje społeczne na temat środków przejrzystości, dotyczących nanomateriałów obecnych na rynku
 • Działania w dziedzinie klimatu:
  08.05.2014 – 31.07.2014
  Pytania w ramach konsultacji społecznych dotyczących uregulowań w okresie po roku 2020 w zakresie zapobiegania ucieczce emisji w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)
 • Sprawiedliwość i prawa podstawowe:
  15.04.2014 – 18.07.2014
  Konsultacje społeczne dotyczące rozporządzenia Bruksela IIa
 • Środowisko:
  25.04.2014 – 18.07.2014
  Konsultacje społeczne mające na celu pomóc w dokonaniu oceny wdrożenia rozporządzenia w sprawie oznakowania ekologicznego UE
 • Rynek wewnętrzny:
  20.06.2014 – 14.07.2014
  Składki instytucji na rzecz mechanizmów finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
 • Handel:
  27.03.2014 – 13.07.2014
  Ochrona inwestycji oraz rozstrzyganie sporów między inwestorem i państwem (ISDS) w transatlantyckim partnerstwie handlowo-inwestycyjnym (TTIP)
 • Podatki:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konsultacje dotyczące problemów podatkowych, z którymi borykają się obywatele UE przy podejmowaniu działalności transgranicznej w UE
 • Podatki:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konsultacje w sprawie transgranicznych problemów podatkowych dotyczących spadków w UE
 • Sprawiedliwość i prawa podstawowe:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Wytyczne UE w zakresie zintegrowanych systemów ochrony dzieci
 • Sieci komunikacyjne, treści i technologie:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Zielona księga w sprawie m-zdrowia
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  17.03.2014 – 20.06.2014
  Konsultacje w sprawie wydobycia surowców z dna morskiego
 • Transport:
  21.03.2014 – 13.06.2014
  Promowanie przyjęcia wspólnych sposobów obliczania wielkości emisji dwutlenku węgla w sektorze usług transportu pasażerskiego i towarowego w Europie
 • Rynek wewnętrzny:
  07.04.2014 – 13.06.2014
  Wprowadzenie europejskiej legitymacji zawodowej dla pielęgniarek/pielęgniarzy, lekarzy, farmaceutów, fizjoterapeutów, inżynierów, przewodników górskich i agentów nieruchomości
 • Handel, Rynek wewnętrzny:
  10.03.2014 – 10.06.2014
  Konsultacja dotycząca ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej poza granicami UE
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  04.04.2014 – 04.06.2014
  Pierwszy projekt dotyczący rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych mających zastosowanie do sektora rybołówstwa i akwakultury
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  28.03.2014 – 23.05.2014
  Drugi projekt rozporządzenia de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  24.01.2014 – 14.05.2014
  Projekt nowych ram dotyczących środków technicznych w zreformowanej wspólnej polityce rybołówstwa
 • Energia:
  28.02.2014 – 09.05.2014
  Ustanowienie rocznych wykazów priorytetów do celów opracowywania kodeksów sieci i wytycznych na rok 2015 i na kolejne lata
 • Rynek wewnętrzny:
  11.04.2014 – 09.05.2014
  Instrumenty finansowe wymiany walutowej
 • Sieci komunikacyjne, treści i technologie:
  21.03.2014 – 02.05.2014
  Konsultacje w sprawie Trusted Cloud Europe
 • Energia:
  07.02.2014 – 28.04.2014
  Postępy w realizacji celów w zakresie efektywności energetycznej do 2020 r. oraz ramy polityki w dziedzinie efektywności energetycznej do 2030 r.
 • Energia:
  22.01.2014 – 17.04.2014
  Detaliczny rynek energii
 • Edukacja:
  17.12.2013 – 15.04.2014
  Europejski obszar umiejętności i kwalifikacji
 • Środowisko:
  07.02.2014 – 10.04.2014
  Działania UE na rzecz zwalczania handlu dziką florą i fauną
 • Transport:
  06.02.2014 – 02.04.2014
  System finansowania wspierający zrównoważone i wydajne usługi transportu towarowego
 • Konkurencja:
  27.02.2014 – 31.03.2014
  Projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 906/2009 w sprawie konsorcjów żeglugi liniowej w odniesieniu do jego okresu zastosowania
 • Przedsiębiorstwa:
  10.12.2013 – 24.03.2014
  Certyfikacja zakładów utylizacji odpadów
 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich:
  24.02.2014 – 24.03.2014
  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr …/… z dnia XXX r.uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 – PROJEKT –
 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich:
  24.02.2014 – 24.03.2014
  Projekt wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020
 • Przedsiębiorstwa:
  11.12.2013 – 18.03.2014
  Informowanie klientów na temat cech wyrobów meblarskich
 • Przedsiębiorstwa:
  12.12.2013 – 15.03.2014
  Przyszłość europejskiego sektora turystyki
 • Przedsiębiorstwa:
  12.12.2013 – 15.03.2014
  Ramy regulacyjne i administracyjne w zakresie gospodarczej działalności turystycznej, obejmujące przedsiębiorstwa, administracje publiczną oraz pozostałe zainteresowane podmioty z branży turystycznej w UE
 • Konkurencja:
  17.01.2014 – 14.03.2014
  Obwieszczenie dotyczące definicji pomocy państwa
 • Transport:
  20.12.2013 – 14.03.2014
  Świadczenie w całej UE usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu zgodnie z dyrektywą 2010/40/UE
 • Rynek wewnętrzny:
  05.12.2013 – 05.03.2014
  Konsultacje społeczne dotyczące przeglądu zasad prawa autorskiego UE
 • Zdrowie publiczne:
  05.12.2013 – 28.02.2014
  Bezpieczeństwo pacjentów i jakość opieki zdrowotnej
 • Konkurencja:
  28.01.2014 – 28.02.2014
  Projekt komunikatu w sprawie pomocy państwa na wspieranie ważnych projektów leżących we wspólnym interesie europejskim
 • Sprawy ogólne i instytucjonalne:
  12.11.2013 – 25.02.2014
  Projekt wytycznych Komisji dotyczących oceny
 • Środowisko:
  02.12.2013 – 24.02.2014
  Konsultacje dotyczące wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej – dyrektywa INSPIRE (2007/2/WE)
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  29.11.2013 – 21.02.2014
  Konsultacje społeczne dotyczące nowego rozporządzenia de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury
 • Sprawy Gospodarcze i Finansowe:
  25.11.2013 – 17.02.2014
  Przygotowania do wprowadzenia Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (ESRSP) w państwach członkowskich UE: struktura przyszłych ESRSP i zasady zarządzania nimi
 • Konkurencja:
  20.12.2013 – 17.02.2014
  Projekt unijnych zasad ramowych w zakresie pomocy państwa na rzecz badań, rozwoju i innowacji
 • Podatki:
  14.10.2013 – 14.02.2014
  VAT – Przegląd obowiązujących przepisów w podatku od towarów i usług w zakresie organów władzy publicznej i zwolnień określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym
 • Konkurencja:
  18.12.2013 – 14.02.2014
  Projekt wytycznych dotyczących pomocy państwa w dziedzinie energii i ochrony środowiska w latach 2014-2020
 • Konsumenci:
  11.10.2013 – 13.02.2014
  Przegląd rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów
 • Konkurencja:
  18.12.2013 – 12.02.2014
  Projekt ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych – środki pomocy państwa
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  18.11.2013 – 10.02.2014
  Konsultacje społeczne w sprawie biotechnologii morskiej
 • Transport:
  29.11.2013 – 07.02.2014
  Konsultacje z wybranymi zainteresowanymi stronami dotyczące tendencji i perspektyw w zakresie zatrudnienia i warunków pracy w sektorze transportu
 • Energia:
  16.12.2013 – 31.01.2014
  Ocena dyrektywy w sprawie etykiet efektywności energetycznej oraz wybranych aspektów dyrektywy w sprawie ekoprojektu – dodatkowe pytania dotyczące stosowania współczynnika energii pierwotnej
 • Przedsiębiorstwa:
  29.10.2013 – 31.01.2014
  Konsultacja z zainteresowanymi stronami w sprawie systemu znakowania potwierdzającego autentyczność skóry
 • Konkurencja:
  22.11.2013 – 24.01.2014
  Modernizacja pomocy państwa poprzez skuteczniejszy proces oceny
 • Sprawy wewnętrzne:
  29.10.2013 – 21.01.2014
  Debata poświęcona przyszłości polityki wewnętrznej
 • Transport:
  29.10.2013 – 21.01.2014
  Wniosek dotyczący poprawy ochrony przed subsydiowaniem i nieuczciwymi praktykami cenowymi powodującymi uszczerbek dla przewoźników lotniczych UE w świadczeniu usług lotniczych z krajów nienależących do UE
 • Przedsiębiorstwa:
  20.11.2013 – 20.01.2014
  Specyfikacje techniczne TIK 3. wersji protokołu Lightweight Directory Access Protocol (LDAPv3) do wykorzystania w zamówieniach publicznych
 • Przedsiębiorstwa:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Specyfikacje techniczne systemu identyfikacji e-maili DomainKeys (DKIM)
 • Przedsiębiorstwa:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Specyfikacje techniczne TIK protokołu IPv6 do wykorzystania w zamówieniach publicznych
 • Przedsiębiorstwa:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Specyfikacja ECMA-402 (wersja 1) „ECMAScript Internationalization API” (grudzień 2012 r.)
 • Przedsiębiorstwa:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Wykorzystanie w zamówieniach publicznych języka XML tworzonego przez Konsorcjum World Wide Web (W3C)
 • Przedsiębiorstwa:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Rozszerzenie systemu DNS (DNSSEC) opracowane przez Grupę Roboczą ds. Technicznych związanych z Internetem (IETF) do wykorzystania w zamówieniach publicznych
 • Zdrowie publiczne:
  10.10.2013 – 03.01.2014
  Wytyczne Komisji w sprawie formy i treści planów badań klinicznych z udziałem populacji pediatrycznej