Navigointipolku

Lisätyökalut

2014 - Kuulemismenettely - Euroopan komissio - Sinun äänesi Euroopassa

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. aiemmat »
 • Liikenne:
  23.05.2014 – 15.09.2014
  Sidosryhmäkuuleminen – Lentoturvallisuus ja EASA-asetuksen (yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annettu asetus (EY) N:o 216/2008) mahdollinen tarkistaminen
 • Sisämarkkinat:
  11.07.2014 – 12.09.2014
  Direktiivin 2013/36/EU (vakavaraisuusdirektiivi) edellyttämän maakohtaisen raportoinnin mahdolliset taloudelliset seuraukset
 • Liikenne:
  23.05.2014 – 15.08.2014
  Yhdistetyt kuljetukset EU:ssa
 • Sisämarkkinat, Yritykset:
  29.04.2014 – 15.08.2014
  Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva Euroopan komission strategia 2011–2014: saavutukset, puutteet ja tulevaisuuden haasteet
 • Yritykset:
  13.05.2014 – 05.08.2014
  Markkinoilla olevien nanomateriaalien avoimuuteen liittyvät toimenpiteet
 • Ilmastotoimet:
  08.05.2014 – 31.07.2014
  Päästökauppajärjestelmän (ETS) vuoden 2020 jälkeisen kauden hiilivuotosäännöksiä koskevat sidosryhmäkuulemisen kysymykset
 • Oikeusasiat ja perusoikeudet:
  15.04.2014 – 18.07.2014
  Julkinen kuuleminen Bryssel IIa -asetuksesta
 • Ympäristö:
  25.04.2014 – 18.07.2014
  EU-ympäristömerkkiä koskevan asetuksen täytäntöönpanon arviointi
 • Sisämarkkinat:
  20.06.2014 – 14.07.2014
  Euroopan komission järjestämä kuuleminen luottolaitosten osallistumisesta kriisinratkaisun rahoitukseen
 • Kauppa:
  27.03.2014 – 13.07.2014
  Sijoitussuoja ja sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisu transatlanttisessa kauppa- ja investointikumppanuudessa
 • Verotus:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Kuuleminen EU:n kansalaisten vero-ongelmista rajatylittävässä toiminnassa EU:ssa
 • Verotus:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konsultaatio rajat ylittävistä perintövero-ongelmista EU:ssa
 • Oikeusasiat ja perusoikeudet:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Kuuleminen: EU:n viiteaineisto yhdennettyjä lastensuojelujärjestelmiä varten
 • Viestintäverkot, sisällöt ja teknologia:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Vihreä kirja terveysalan mobiilisovelluksista
 • Meri- ja kalastusasiat:
  17.03.2014 – 20.06.2014
  Merenpohjan kaivostoimintaa koskeva kuuleminen
 • Liikenne:
  21.03.2014 – 13.06.2014
  Sidosryhmäkuuleminen – Hiilijalanjäljen mittaamisen yhdenmukaistaminen tavara- ja henkilöliikenteessä Euroopassa
 • Sisämarkkinat:
  07.04.2014 – 13.06.2014
  Kuuleminen: Eurooppalaisen ammattikortin (EPC) käyttöönotto (sairaanhoitajat, lääkärit, farmaseutit, fysioterapeutit, insinöörit, vuoristo-oppaat ja kiinteistönvälittäjät)
 • Kauppa, Sisämarkkinat:
  10.03.2014 – 10.06.2014
  Immateriaalioikeuksien suojaamista ja täytäntöönpanoa EU:n ulkopuolella koskeva konsultointi
 • Meri- ja kalastusasiat:
  04.04.2014 – 04.06.2014
  Kuuleminen: Kalastus- ja vesiviljelyalan uusi ryhmäpoikkeusasetus – ensimmäinen luonnos
 • Meri- ja kalastusasiat:
  28.03.2014 – 23.05.2014
  Uusi asetus kalastus- ja vesiviljelyalan vähämerkityksisestä tuesta – toinen luonnos
 • Meri- ja kalastusasiat:
  24.01.2014 – 14.05.2014
  Uudistettu yhteinen kalastuspolitiikka – teknisiä toimenpiteitä koskeva uusi kehys
 • Energia:
  28.02.2014 – 09.05.2014
  Vuotuisten ensisijaisia aiheita koskevien luettelojen vahvistaminen verkkoja koskevien sääntöjen ja suuntaviivojen laatimiseksi vuodeksi 2015 ja sitä seuraaviksi vuosiksi
 • Sisämarkkinat:
  11.04.2014 – 09.05.2014
  Valuuttainstrumentit
 • Viestintäverkot, sisällöt ja teknologia:
  21.03.2014 – 02.05.2014
  Trusted Cloud Europe – luotetun pilvipalveluympäristön luominen Eurooppaan
 • Energia:
  07.02.2014 – 28.04.2014
  Avoin kuuleminen edistymisestä vuoden 2020 energiatehokkuustavoitteen saavuttamisessa ja vuoden 2030 energiatehokkuuspolitiikan puitteista
 • Energia:
  22.01.2014 – 17.04.2014
  Energian vähittäismarkkinoilla
 • Koulutus:
  17.12.2013 – 15.04.2014
  Julkinen kuuleminen: Taitojen ja tutkintojen eurooppalainen alue
 • Ympäristö:
  07.02.2014 – 10.04.2014
  Kuuleminen: Luonnonvaraisten lajien laittoman kaupan torjunta – EU:n lähestymistapa
 • Liikenne:
  06.02.2014 – 02.04.2014
  Kestäviä ja tehokkaita tavaraliikennepalveluja tukeva rahoitusjärjestely
 • Kilpailu:
  27.02.2014 – 31.03.2014
  Linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden konsortioista annetun asetuksen (EY) N:o 906/2009 muuttaminen sen soveltamisajan osalta – luonnos komission asetukseksi
 • Yritykset:
  10.12.2013 – 24.03.2014
  Kuuleminen jätelaitosten sertifioinnista
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen:
  24.02.2014 – 24.03.2014
  KOMISSION ASETUS (EU) N:o …/…, annettu XXX,tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 kumoamisesta – LUONNOS –
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen:
  24.02.2014 – 24.03.2014
  Luonnos Euroopan unionin suuntaviivoiksi maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden valtiontuesta vuosina 2014-2020
 • Yritykset:
  11.12.2013 – 18.03.2014
  Huonekalujen ominaisuuksista kuluttajille annettavat tiedot
 • Yritykset:
  12.12.2013 – 15.03.2014
  EU:n matkailualan tulevaisuus
 • Yritykset:
  12.12.2013 – 15.03.2014
  Kuuleminen: Matkailuyritysten, matkailualan viranomaisten ja muiden EU:n matkailualan sidosryhmien sääntely- ja hallintokehys
 • Kilpailu:
  17.01.2014 – 14.03.2014
  Kuuleminen: valtiontuen määritelmää koskeva tiedonanto
 • Liikenne:
  20.12.2013 – 14.03.2014
  EU:n laajuisten tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoaminen direktiivin 2010/40/EU mukaisesti
 • Sisämarkkinat:
  05.12.2013 – 05.03.2014
  Julkinen kuuleminen EU:n tekijänoikeuslainsäädännön uudistamisesta
 • Kansanterveys:
  05.12.2013 – 28.02.2014
  Potilasturvallisuus ja hoidon laatu
 • Kilpailu:
  28.01.2014 – 28.02.2014
  Valtiontuki Euroopan yhteistä etua koskevien tärkeiden hankkeiden edistämiseen – tiedonantoluonnos
 • Yleiset ja institutionaaliset kysymykset:
  12.11.2013 – 25.02.2014
  Komission arviointiohjeiden luonnos
 • Ympäristö:
  02.12.2013 – 24.02.2014
  Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin täytäntöönpanoa koskeva kuuleminen – INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY
 • Meri- ja kalastusasiat:
  29.11.2013 – 21.02.2014
  Julkinen kuuleminen kalastus- ja vesiviljelyalan vähämerkityksistä tukea koskevasta uudesta asetuksesta
 • Talous- ja rahoitusasiat:
  25.11.2013 – 17.02.2014
  Eurooppalaisten julkissektorin tilinpäätösstandardien (EPSAS) käyttöönotto jäsenmaissa  – Julkinen kuuleminen EPSAS-toimintamallin tulevista periaatteista ja rakenteista
 • Kilpailu:
  20.12.2013 – 17.02.2014
  EU:n puitesäännöt tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan valtiontuelle – luonnos
 • Verotus:
  14.10.2013 – 14.02.2014
  ALV - Katsaus koskien julkisyhteisöjen liikevaihtoverolainsäädäntöä ja yleishyödyllisten tarkoitusten vuoksi tehtyjä veropoikkeuksia
 • Kilpailu:
  18.12.2013 – 14.02.2014
  Ympäristö- ja energia-alan valtiontukien suuntaviivat 2014–2020 – luonnos
 • Kuluttajat:
  11.10.2013 – 13.02.2014
  Kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen tarkistaminen
 • Kilpailu:
  18.12.2013 – 12.02.2014
  Valtiontukitoimia koskevan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen luon
 • Meri- ja kalastusasiat:
  18.11.2013 – 10.02.2014
  Julkinen kuuleminen meribioteknologiasta
 • Liikenne:
  29.11.2013 – 07.02.2014
  Suunnattu sidosryhmäkuuleminen koskien liikennealan työllisyyssuuntauksia ja -näkymiä ja työoloja
 • Energia:
  16.12.2013 – 31.01.2014
  Energiamerkintädirektiivin arviointi ja ekosuunnitteludirektiivin joidenkin näkökohtien arviointi – lisäkysymyksiä primäärienergiakertoimen käytöstä
 • Yritykset:
  29.10.2013 – 31.01.2014
  EU:n laajuinen nahan aitousmerkintäjärjestelmä
 • Kilpailu:
  22.11.2013 – 24.01.2014
  Valtiontukisääntöjen uudistaminen parempien arviointimenettelyjen avulla
 • Sisäasiat:
  29.10.2013 – 21.01.2014
  Keskustelu sisäpolitiikan tulevaisuudesta
 • Liikenne:
  29.10.2013 – 21.01.2014
  Suojautuminen EU:n lentoliikenteen harjoittajia vahingoittavilta tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä, jotka liittyvät lentoliikennepalvelujen tarjoamiseen EU:n ulkopuolisista maista
 • Yritykset:
  20.11.2013 – 20.01.2014
  Julkinen kuuleminen Lightweight Directory Access Protocol version 3 (LDAPv3) -protokollaversion teknisen eritelmän sisällyttämisestä julkisten hankintojen viittausasiakirjoihin
 • Yritykset:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Julkinen kuuleminen DomainKeys Identified Mail Signatures (DKIM) -protokollan teknisestä eritelmästä
 • Yritykset:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Julkinen kuuleminen  IPv6:n teknisen eritelmän sisällyttämisestä julkisten hankintojen viittausasiakirjoihin
 • Yritykset:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Julkinen kuuleminen: ECMA-402 (Edition 1) ECMAScript Internationalization API Specification (December 2012)
 • Yritykset:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Kuuleminen: World Wide Web Consortiumin (W3C) kehittämän XML-kielen (Extensible Markup Language) sisällyttäminen julkisten hankintojen viittausasiakirjoihin
 • Yritykset:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Kuuleminen: IETF-yhteisön (Internet Engineering Task Force) kehittämien DNSSEC-laajennusten (Domain Name System Security Extension) sisällyttäminen julkisten hankintojen viittausasiakirjoihin
 • Kansanterveys:
  10.10.2013 – 03.01.2014
  Lastenlääkettä koskevien tutkimusohjelmien muotoon ja sisältöön sovellettavat komission ohjeet