Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

2014 - Περατωθείσες διαβουλεύσεις - Η Φωνή σας στην Ευρώπη - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. προηγούμενα έτη »
 • Μεταφορές:
  23.05.2014 – 15.09.2014
  Διαβούλευση ενδιαφερομένων για ανάληψη πρωτοβουλίας στον τομέα της ασφάλειας των πτήσεων και ενδεχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση
 • Εσωτερική αγορά:
  11.07.2014 – 12.09.2014
  Διαβούλευση για τις πιθανές οικονομικές συνέπειες της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ (οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων)
 • Μεταφορές:
  23.05.2014 – 15.08.2014
  Συνδυασμένες μεταφορές στην ΕΕ
 • Εσωτερική αγορά, Επιχειρήσεις:
  29.04.2014 – 15.08.2014
  Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) 2011-2014: αποτελέσματα, ελλείψεις και μελλοντικές προκλήσεις
 • Επιχειρήσεις:
  13.05.2014 – 05.08.2014
  Διαβούλευση για μέτρα διαφάνειας όσον αφορά τη διάθεση νανοϋλικών στην αγορά
 • Δράση για το κλίμα:
  08.05.2014 – 31.07.2014
  Ερωτήσεις στο πλαίσιο διαβούλευσης ενδιαφερομένων για τις διατάξεις περί διαρροής άνθρακα του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (ΣΕΕ) μετά το 2020
 • Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα:
  15.04.2014 – 18.07.2014
  Δημόσια διαβούλευση για τον κανονισμό των Βρυξελλών IIα
 • Περιβάλλον:
  25.04.2014 – 18.07.2014
  Διαβούλευση με στόχο την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού για το οικολογικό σήμα της ΕΕ.
 • Εσωτερική αγορά:
  20.06.2014 – 14.07.2014
  Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά των πιστωτικών ιδρυμάτων στις ρυθμίσεις χρηματοδότησης της εξυγίανσης
 • Εμπόριο:
  27.03.2014 – 13.07.2014
  Δημόσια διαδικτυακή διαβούλευση για την προστασία των επενδύσεων και την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους (ISDS) στο πλαίσιο της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Συναλλαγών και Επενδύσεων (TTIP)
 • Φορολογία:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Διαβούλευση για την επίλυση των φορολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ όταν δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της ΕΕ
 • Φορολογία:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Διαβούλευση σχετικά με διασυνοριακά ζητήματα που αφορούν το φόρο κληρονομιών στην ΕΕ
 • Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας των παιδιών
 • Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Πράσινη Βίβλος για την κινητή υγεία
 • Θαλάσσια πολιτική και αλιεία:
  17.03.2014 – 20.06.2014
  Διαβούλευση για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων του θαλάσσιου βυθού
 • Μεταφορές:
  21.03.2014 – 13.06.2014
  Διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους σχετικά με τη λήψη εναρμονισμένων μέτρων για το αποτύπωμα άνθρακα τόσο των μεταφορών εμπορευμάτων όσο και των μεταφορών επιβατών στην Ευρώπη
 • Εσωτερική αγορά:
  07.04.2014 – 13.06.2014
  Διαβούλευση σχετικά με την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Κάρτας για τους νοσοκόμους, τους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς, τους φυσιοθεραπευτές, τους μηχανικούς, τους οδηγούς ορειβασίας και τους κτηματομεσίτες
 • Εμπόριο, Εσωτερική αγορά:
  10.03.2014 – 10.06.2014
  Διαβούλευση για την προστασία και επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας εκτός της ΕΕ
 • Θαλάσσια πολιτική και αλιεία:
  04.04.2014 – 04.06.2014
  Διαβούλευση για το πρώτο σχέδιο του νέου κανονισμού σχετικά με την απαλλαγή κατά κατηγορία που θα εφαρμόζεται στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • Θαλάσσια πολιτική και αλιεία:
  28.03.2014 – 23.05.2014
  Δεύτερο σχέδιο του νέου κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
 • Θαλάσσια πολιτική και αλιεία:
  24.01.2014 – 14.05.2014
  Νέο πλαίσιο τεχνικών μέτρων της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
 • Ενέργεια:
  28.02.2014 – 09.05.2014
  Καθορισμός των ετήσιων καταλόγων προτεραιότητας για την εκπόνηση κωδίκων δικτύου και κατευθυντηρίων γραμμών για το 2015 και μετέπειτα
 • Εσωτερική αγορά:
  11.04.2014 – 09.05.2014
  Διαβούλευση για τα συναλλαγματικά χρηματοοικονομικά μέσα
 • Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες:
  21.03.2014 – 02.05.2014
  Έρευνα για το «Trusted Cloud Europe»
 • Ενέργεια:
  07.02.2014 – 28.04.2014
  Ανοικτή διαβούλευση σχετικά με την πρόοδο για την επίτευξη του στόχου της ενεργειακής επάρκειας μέχρι το 2020 και με ένα πλαίσιο πολιτικής για την ενεργειακή επάρκεια το 2030
 • Ενέργεια:
  22.01.2014 – 17.04.2014
  Λιανική αγορά ενέργειας
 • Εκπαίδευση:
  17.12.2013 – 15.04.2014
  Δημόσια διαβούλευση για έναν «Ευρωπαϊκό Χώρο Δεξιοτήτων και Επαγγελματικών Προσόντων»
 • Περιβάλλον:
  07.02.2014 – 10.04.2014
  Διαβούλευση για την αντιμετώπιση από την ΕΕ του λαθρεμπορίου άγριων ζώων και φυτών
 • Μεταφορές:
  06.02.2014 – 02.04.2014
  Πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη στήριξη βιώσιμων και αποτελεσματικών εμπορευματικών μεταφορών
 • Ανταγωνισμός:
  27.02.2014 – 31.03.2014
  Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 906/2009 σχετικά με τις κοινοπραξίες ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών, ως προς την περίοδο εφαρμογής του
 • Επιχειρήσεις:
  10.12.2013 – 24.03.2014
  Διαβούλευση για την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη:
  24.02.2014 – 24.03.2014
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXXγια την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στον γεωργικό και τον δασικό τομέα και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής – ΣΧΕΔΙΟ –
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη:
  24.02.2014 – 24.03.2014
  Σχέδιο ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014 έως 2020
 • Επιχειρήσεις:
  11.12.2013 – 18.03.2014
  Διαβούλευση σχετικά με  τις  πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές  για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων επίπλωσης
 • Επιχειρήσεις:
  12.12.2013 – 15.03.2014
  Διαβούλευση για τον ευρωπαϊκό τουρισμό του μέλλοντος
 • Επιχειρήσεις:
  12.12.2013 – 15.03.2014
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη δημιουργία ενός κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου για τις τουριστικές επιχειρήσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού στην ΕΕ
 • Ανταγωνισμός:
  17.01.2014 – 14.03.2014
  Διαβούλευση σχετικά με την ανακοίνωση για την έννοια της κρατικής ενίσχυσης
 • Μεταφορές:
  20.12.2013 – 14.03.2014
  Παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με την οδηγία 2010/40/ΕΕ
 • Εσωτερική αγορά:
  05.12.2013 – 05.03.2014
  Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση των κανόνων της EE σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία
 • Δημόσια υγεία:
  05.12.2013 – 28.02.2014
  Δημοσια διαβουλευση για την ασφαλεια των ασθενων και την ποιοτητα της περιθαλψης
 • Ανταγωνισμός:
  28.01.2014 – 28.02.2014
  Σχέδιο ανακοίνωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
 • Γενικά και θεσμικά θέματα:
  12.11.2013 – 25.02.2014
  Διαβούλευση για το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής στον τομέα της αξιολόγησης
 • Περιβάλλον:
  02.12.2013 – 24.02.2014
  Διαβούλευση όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (οδηγία INSPIRE - 2007/2/ΕΚ)
 • Θαλάσσια πολιτική και αλιεία:
  29.11.2013 – 21.02.2014
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον νέο κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις:
  25.11.2013 – 17.02.2014
  Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Λογιστικών Προτύπων για τον Δημόσιο Τομέα (EPSAS) στα κράτη μέλη της ΕΕ – Δημόσια διαβούλευση για τις μελλοντικές αρχές και δομές διαχείρισης των "EPSAS"
 • Ανταγωνισμός:
  20.12.2013 – 17.02.2014
  Διαβούλευση σχετικά με ένα σχέδιο πλαισίου της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας
 • Φορολογία:
  14.10.2013 – 14.02.2014
  ΦΠΑ – Αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για το ΦΠΑ όσον αφορά δημόσιους φορείς και φορολογικές απαλλαγές για λόγους γενικού συμφέροντος
 • Ανταγωνισμός:
  18.12.2013 – 14.02.2014
  Σχέδιο οδηγιών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)
 • Καταναλωτές:
  11.10.2013 – 13.02.2014
  Αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τη συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών
 • Ανταγωνισμός:
  18.12.2013 – 12.02.2014
  Διαβούλευση σχετικά με σχέδιο γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία για μέτρα κρατικών ενισχύσεων
 • Θαλάσσια πολιτική και αλιεία:
  18.11.2013 – 10.02.2014
  Δημόσια διαβούλευση για τη θαλάσσια βιοτεχνολογία
 • Μεταφορές:
  29.11.2013 – 07.02.2014
  Διαβούλευση με στοχευμένα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις τάσεις και  τις προοπτικές απασχόλησης, καθώς και τις συνθήκες εργασίας στον τομέα των μεταφορών
 • Ενέργεια:
  16.12.2013 – 31.01.2014
  Αξιολόγηση της οδηγίας για την επισήμανση της ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και ορισμένων θεμάτων της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό – συμπληρωματικές ερωτήσεις  σχετικά με τη χρήση του  παράγοντα πρωτογενούς ενέργειας
 • Επιχειρήσεις:
  29.10.2013 – 31.01.2014
  Διαβούλευση για ένα σύστημα επισήμανσης της γνησιότητας του δέρματος σε επίπεδο ΕΕ
 • Ανταγωνισμός:
  22.11.2013 – 24.01.2014
  Εκσυγχρονισμός των κρατικών ενισχύσεων χάρη στην καλύτερη αξιολόγηση
 • Εσωτερικές υποθέσεις:
  29.10.2013 – 21.01.2014
  Συζήτηση για το μέλλον των πολιτικών στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων
 • Μεταφορές:
  29.10.2013 – 21.01.2014
  Πρόταση για καλύτερη προστασία από τις πρακτικές χορήγησης ενισχύσεων και τις αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές που ζημιώνουν τους αερομεταφορείς της ΕΕ κατά την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών από χώρες εκτός ΕΕ
 • Επιχειρήσεις:
  20.11.2013 – 20.01.2014
  Διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ "LDAPv3" (Lightweight Directory Access Protocol έκδοση 3) ενόψει της αναφοράς τους σε δημόσιες συμβάσεις
 • Επιχειρήσεις:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Διαβούλευση για την τεχνική προδιαγραφή DKIM (DomainKeys Identified Mail Signatures)
 • Επιχειρήσεις:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ "IPv6" ενόψει της αναφοράς τους σε δημόσιες συμβάσεις
 • Επιχειρήσεις:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Διαβούλευση για την τεχνική προδιαγραφή ECMA-402 (έκδοση 1) ECMAScript Internationalization API Specification (Δεκέμβριος 2012)
 • Επιχειρήσεις:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Διαβούλευση σχετικά με την Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης (XML) που δημιούργησε η Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού (W3C) για χρήση σε δημόσιες συμβάσεις
 • Επιχειρήσεις:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Διαβούλευση σχετικά με τις  Eπεκτάσεις  Aσφάλειας των Oνομάτων Xώρου ( DNSSEC) της Ομάδας Τεχνολογίας  του Ίντερνετ (IETF) για χρήση σε  δημόσιες συμβάσεις
 • Δημόσια υγεία:
  10.10.2013 – 03.01.2014
  Διαβούλευση για κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων παιδιατρικής έρευνας